Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Sistemes Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Consideracions generals


La Llei General de la Seguretat Social preveu que, en aquells Règims de la Seguretat Social en què així resulti necessari, podran establir-se Sistemes Especials exclusivament en algun o algunes de les matèries següents: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.

Aquests Sistemes Especials es crearen en el Règim General; per això, es regeixen per les normes comunes del Règim General, llevat de les particularitats específicament previstes en cada un d'ells.

Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Estaran inclosos en aquest Sistema Especial les empreses d'estudis de mercat i opinió pública, respecte dels seus treballadors fixos discontinus que realitzin tasques d'enquestació.

Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques

Aquest Sistema Especial és aplicable a les empreses d'exhibició cinematogràfica, sales de ball, discoteques, sales de festa i altres locals d'espectacles anàlegs, respecte al personal de la seva plantilla que no treballi tots els dies de la setmana.

Manipulació i empaquetatge del tomàquet fresc, realitzats per colliters exportadors

Aquest sistema especial és aplicable als empresaris colliters exportadors de tomàquet fresc, i als treballadors eventuals o de temporada al seu servei que es dediquen exclusivament a la manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc amb l'exportació com a destinació, i dins de la campanya oficial.

Serveis extraordinaris d'hoteleria

L'Ordre de 10 de setembre de 1973 va crear aquest sistema especial exclusivament per a les províncies de Madrid i Barcelona.

L'efectivitat d'aquest sistema comportava l'existència d'un conveni de col·laboració entre l'antic Institut Nacional de Previsió i el també extingit Sindicat Provincial d'Hoteleria. A la província de Barcelona no es va arribar a signar l'esmentat conveni, per la qual cosa el sistema especial no va arribar a aplicar-se.

A la província de Madrid el conveni subscrit es va denunciar l'any 1993, si bé des d'aquella data l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Ocupación Estatal va col·laborar amb els empresaris hotelers en tasques de captació i formació de treballadors d'aquesta branca d'activitat, així com en les gestions per al tràmit d'altes i baixes en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les competències assumides per l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal a Madrid s'han transferit als serveis corresponents de la Comunitat Autònoma.

Indústria resinera

Estaran incloses en aquest Sistema Especial la totalitat de les empreses dedicades a l'explotació de pinars per a l'obtenció de galipots i els treballadors de muntanya, resiners i remasadors al servei d'aquestes.

A l'efecte d'aquest Sistema Especial, les campanyes tindran, per als treballadors esmentats, la duració següent:

  • Resiners: De l'u de març al quinze de novembre
  • Remasadors: De lu de juny al trenta-un doctubre.

Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals

Estaran inclosos en aquest Sistema Especial les empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i hortalisses i de fabricació de conserves vegetals, i els treballadors al servei d'aquestes, sigui quina sigui la duració prevista en els seus contractes laborals, i sempre que les seves activitats es realitzin de manera intermitent o cíclica.

Les activitats de les empreses en què té aplicació aquest Sistema Especial es configuraran en campanyes que s'iniciaran el primer de gener, i acabaran el trenta-un de desembre de cada any. No obstant això, les empreses afectades podran sol·licitar, raonadament, l'alteració de les dates de consideració d'inici i fi de campanya.

Empleats de la llar

Persones incloses

S'inclouen en aquest règim especial, en qualitat d'empleats de la llar tots els treballadors, sigui quin sigui el seu sexe i estat civil, i que compleixin els requisits següents:

  • Ser major de 16 anys.
  • Que prestin serveis exclusivament domèstics per a un o diversos titulars de la llar familiar, o a un grup de persones, que sense constituir una família, convisquin a la mateixa llar amb caràcter familiar.
  • Que aquests serveis es prestin a la casa on habiti el titular de la llar familiar i les altres persones que componen la llar.
  • Que percebi per aquest servei un sou o remuneració de la classe que sigui.

Els empleats de la llar espanyols residents a l'estranger, al servei dels representants diplomàtics, consulars i funcionaris de l'Estat, oficialment destinats fora d'Espanya, poden sol·licitar la seva inclusió en aquest règim especial, que els serà atorgada sempre que compleixin els altres requisits exigits.

Persones excloses

  • Parents del titular de la llar familiar per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, excepte familiars del sexe femení de sacerdots cèlibes, que convisquin amb ells.
  • Adoptats o acollits de fet o de dret.
  • Persones que presten serveis amistosos, benèvols o de bon veïnatge.
  • Conductors de vehicles de motor, al servei de particulars, jardineria i guarderia, quan aquestes activitats no formen part del conjunt de tasques domèstiques.

Des del dia 1 de gener de 2012 els treballadors inclosos en el règim especial d'empleats de la llar han quedat integrats dins del règim general, mitjançant la creació del sistema especial per a empleats de la llar.

Aquesta integració afecta tant als treballadors que presten serveis amb caràcter fix per a un titular de la llar familiar com als anomenats "discontinus" l'activitat dels quals s'efectua per a diversos titulars de la llar familiar.

La inclusió dins del sistema especial s'estructura mitjançant l'existència d'un titular de la llar familiar, que ha de disposar d'un codi de compte de cotització, al que s'adscriu la persona que presta serveis amb caràcter de treballador per compte d'altri.

Complementary Content
${loading}