Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Sistemes Especials

Consideracions generals


La Llei General de la Seguretat Social preveu que, en aquells Règims de la Seguretat Social en què així resulti necessari, podran establir-se Sistemes Especials exclusivament en algun o algunes de les matèries següents: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.

Aquests Sistemes Especials es crearen en el Règim General; per això, es regeixen per les normes comunes del Règim General, llevat de les particularitats específicament previstes en cada un d'ells.

Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Estaran inclosos en aquest Sistema Especial les empreses d'estudis de mercat i opinió pública, respecte dels seus treballadors fixos discontinus que realitzin tasques d'enquestació.

Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques

Aquest Sistema Especial és aplicable a les empreses d'exhibició cinematogràfica, sales de ball, discoteques, sales de festa i altres locals d'espectacles anàlegs, respecte al personal de la seva plantilla que no treballi tots els dies de la setmana.

Manipulació i empaquetatge del tomàquet fresc, realitzats per colliters exportadors

Aquest sistema especial és aplicable als empresaris colliters exportadors de tomàquet fresc, i als treballadors eventuals o de temporada al seu servei que es dediquen exclusivament a la manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc amb l'exportació com a destinació, i dins de la campanya oficial.

Serveis extraordinaris d'hoteleria

L'Ordre de 10 de setembre de 1973 va crear aquest sistema especial exclusivament per a les províncies de Madrid i Barcelona.

L'efectivitat d'aquest sistema comportava l'existència d'un conveni de col·laboració entre l'antic Institut Nacional de Previsió i el també extingit Sindicat Provincial d'Hoteleria. A la província de Barcelona no es va arribar a signar l'esmentat conveni, per la qual cosa el sistema especial no va arribar a aplicar-se.

A la província de Madrid el conveni subscrit es va denunciar l'any 1993, si bé des d'aquella data l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Ocupación Estatal va col·laborar amb els empresaris hotelers en tasques de captació i formació de treballadors d'aquesta branca d'activitat, així com en les gestions per al tràmit d'altes i baixes en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les competències assumides per l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal a Madrid s'han transferit als serveis corresponents de la Comunitat Autònoma.

Indústria resinera

Estaran incloses en aquest Sistema Especial la totalitat de les empreses dedicades a l'explotació de pinars per a l'obtenció de galipots i els treballadors de muntanya, resiners i remasadors al servei d'aquestes.

A l'efecte d'aquest Sistema Especial, les campanyes tindran, per als treballadors esmentats, la duració següent:

  • Resiners: De l'u de març al quinze de novembre
  • Remasadors: De lu de juny al trenta-un doctubre.

Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals

Estaran inclosos en aquest Sistema Especial les empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i hortalisses i de fabricació de conserves vegetals, i els treballadors al servei d'aquestes, sigui quina sigui la duració prevista en els seus contractes laborals, i sempre que les seves activitats es realitzin de manera intermitent o cíclica.

Les activitats de les empreses en què té aplicació aquest Sistema Especial es configuraran en campanyes que s'iniciaran el primer de gener, i acabaran el trenta-un de desembre de cada any. No obstant això, les empreses afectades podran sol·licitar, raonadament, l'alteració de les dates de consideració d'inici i fi de campanya.

Treballadors Agraris per Compte Aliè

Amb efecte a partir de l'1 de gener de 2012, els treballadors del Règim Especial Agrari s'inclouen dins del Règim General de la Seguretat Social, mitjançant la creació del Sistema Especial Agrari.

En aquest Sistema Especial s'inclouen els treballadors per compte aliè que facin feines agràries, forestals o pecuàries o en siguin complementàries o auxiliars, en explotacions agràries, i també els empresaris a qui prestin serveis.

S’inclouen així mateix en aquest Sistema Especial, els treballadors per compte aliè agraris durant els períodes d’inactivitat en les tasques esmentades. 

Empleats de la Llar

Informació general

En aquest Sistema Especial per a Empleats de Llar queden compresos els treballadors subjectes a la relació laboral especial del servei de la llar familiar, regulada pel Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre.

Queden exclosos d’aquest sistema especial els treballadors que prestin serveis domèstics no contractats directament pels titulars de la llar familiar, sinó a través d’empreses, d’acord amb el que es preveu en la disposició addicional dissetena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre l’actualització, l’adequació i la modernització del sistema de Seguretat Social.

Per a més informació sobre els tràmits que cal fer, si vol donar d’alta una persona empleada de llar, consulti l’apartat "Ocupació llar” disponible al Portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}