Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Conveni especial per als emigrants espanyols i fills d'estos que treballen a l'estranger i seglars, missioners i cooperants

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els emigrants espanyols i els fills d'estos que estiguen en possessió de la nacionalitat espanyola, amb independència que amb anterioritat hagen estat o no afiliats a la Seguretat Social espanyola, i independentment del país on treballen i del fet que tal país tinga o no subscrit amb Espanya acord o conveni en matèria de Seguretat Social.

Els seglars, missioners i cooperants dependents de la Conferència Episcopal, Diòcesi, Ordes, Congregacions i altres Institucions religioses, així com organitzacions no governamentals, que tinguen nacionalitat espanyola i siguen enviats per les seues respectives organitzacions o institucions als països estrangers, sense intervenir-hi relació laboral amb estes, els quals, en els supòsits a què es referixen els apartats precedents, tindran la consideració d'emigrants a l'únic efecte de la subscripció d'esta modalitat de conveni especial.

Forma i termini de sol·licitud

Les sol·licituds poden presentar-se (mitjançant el model TA-0040) en qualsevol moment sense que siga exigible el compliment de termini algun a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Madrid.

Requisits

Haurà d'acreditar-se l'estada i treball a l'estranger, per qualsevol mitjà de prova dels admesos per dret i, en especial, mitjançant fotocòpia compulsada per la Conselleria de Treball i Assumptes Socials espanyola, o pel Consolat espanyol del país d'immigració, del permís de treball o estada emesos per les autoritats corresponents de l anomenat país.

Efectes

Té efecte a partir del dia primer del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Causes de l'extinció

  • Falta d'abonament de les quotes corresponents a dos trimestres consecutius.
  • Quedar l'interessat comprés en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.
  • Adquirir la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
  • Per decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Per defunció de l'interessat.

Cotització

L'ingrés de quotes es realitzarà per trimestres vençuts dins del mes següent al venciment del trimestre natural. La base de cotització aplicable és la mínima que, a cada moment, correspon als treballadors majors de díhuit anys del Règim General. Sobre aquesta base s'aplica el tipus de cotització vigent en l'anomenat Règim i, al resultat, s'aplica el coeficient establit amb aquesta finalitat. El resultat és la quota que cal ingressar.

Altres

Aquest conveni especial es regula per l'article 15 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre

Complementary Content
${loading}