Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio especial para os emigrantes españois e fillos destes que traballen no estranxeiro e segrares, misioneiros e cooperantes

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

¿Quen pode subscribilo?

Os emigrantes españois e os fillos destes que posúan a nacionalidade española, con independencia de que con anterioridade estivesen ou non afiliados á Seguridade Social española, e independentemente do país no que traballen e de que ese país teña ou non subscrito con España acordo ou convenio en materia de Seguridade Social.

Os segrares, misioneiros e cooperantes dependentes da Conferencia Episcopal, Dioceses, Ordes, Congregacións e outras Institucións relixiosas así como de organizacións non gobernamentais, que teñan nacionalidade española e que sexan enviados polas súas respectivas organizacións ou institucións aos países estranxeiros, sen mediar relación laboral con estas, os cales, nos supostos a que se refiren os apartados precedentes, terán a consideración de emigrantes aos únicos efectos da subscrición desta modalidade de convenio especial.

Forma e prazo de solicitude

As solicitudes poden presentarse (mediante o modelo TA-0040) en calquera momento sen que resulte esixible o cumprimento de prazo algún ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social en Madrid.

Requisitos

Deberá acreditarse a estancia e traballo no estranxeiro, por calquera medio de proba  dos admitidos en dereito e, en especial, mediante fotocopia compulsada pola  Consellería  de Traballo e de Asuntos Sociais española ou polo Consulado español do país de inmigración, do permiso de traballo ou estancia estendidos polas autoridades correspondentes dese país.

Efectos

Produce efectos a partir do día primeiro do mes seguinte á data de presentación da solicitude.

Causas da extinción

  • Falta de aboamento das cotas correspondentes a dous trimestres consecutivos.
  • Quedar comprendido o interesado no campo de aplicación de calquera Réxime da Seguridade Social.
  • Adquirir a condición de pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.
  • Por decisión do interesado comunicada por escrito á Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Por falecemento do interesado.

Cotización

O ingreso de cotas efectuarase por trimestres vencidos dentro do mes seguinte ao vencemento do trimestre natural. A base de cotización aplicable será a mínima que, en cada momento, corresponda aos traballadores maiores de dezaoito anos do Réxime Xeral. Sobre ela aplicarase o tipo de cotización vixente neste Réxime e, ao resultado, aplicaráselle o coeficiente que a tal efecto estea establecido, constituíndo o resultado, a cota a ingresar.

Outros

Este convenio especial está regulado polo artigo 15 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro

Complementary Content
${loading}