Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial per a esportistes d'alt nivell

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Este conveni especial permet la inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms als esportistes d'alt nivell, majors de díhuit anys que, quant a la seua activitat esportiva o a qualsevol altra activitat professional que realitzen, no estiguen ja inclosos en qualsevol dels Règims del Sistema de la Seguretat Social.

Forma i termini de sol·licitud

Ha de presentar-se sol·licitud (model TA-0040) a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració d'esta en el termini de 90 dies naturals a comptar des del següent a la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de la relació en que figure com a esportista d'alt nivell.

Acció protectora

El conveni especial té per objecte la cobertura d'Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència derivades de contingències comunes, Jubilació, Servicis Socials i Assistència Sanitària.

Requisits

Tindre més de 18 anys.

Tindre reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell.

Efectes

Dia primer del mes en què haja adquirit la condició d'esportista d'alt nivell.

Causes d'extinció

  • Per adquirir l'interessat la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
  • Per quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol règim de la Seguretat Social.
  • Per no-abonament de tres mensualitats consecutives o cinc alternatives.
  • Per defunció de l'interessat.
  • Per decisió de l'interessat degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

  • En el moment de subscriure el conveni especial, l'interessat podrà elegir la base de cotització entre les vigents en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, amb subjecció a les normes generals aplicables al règim esmentat.
  • Cada vegada que es modifique la base de cotització del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, els convenis especials s'incrementaran com a mínim en el percentatge d'increment de la base mínima esmentada.
  • El termini d'ingrés de les quotes serà dins del mes al qual estiga referida la quota.

Altres

Aquest conveni especial es regula per l'article 27 de l'Ordre TAS72865/2003, de 13 d'octubre, i en el Reial Decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes i per les normes generals en tot allò que no regulen.

Complementary Content
${loading}