Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni Especial per a persones amb discapacitat que tinguen especials dificultats d'inserció laboral (R.D. 156/2013, d'1 de març)

Pot enllaçar a la secció de Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada

Qui el pot subscriure?

Podran subscriure este conveni especial les persones que complisquen els requisits següents:

  • Ser major de 18 anys i menor de 67 anys o 65 anys quan s'acreciten 38 anys i 6 mesos de cotització.
  • Que estiguen afectades per un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% per a les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb discapacitat intel·lectual o al 65% per a les persones amb discapacitat física o sensorial.
  • Que no figuren d'alta o en una situació assimilada  a la d'alta en cap règim del Sistema de la Seguretat Social, ni en qualsevol altre règim públic de protecció social.
  • Figurar inscrit en els servicis públics d'ocupació com a demandant d'ocupació i no haver estat ocupat per un període mínim de sis mesos, immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de subscripció del conveni especial.
  • No ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent.

Forma i termini de sol·licitud

Les sol·licituds s'hauran de presentar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'Administració d'esta tresoreria o a través de la Seu Electrònica amb el model corresponent (model |TA-0040 Persones amb discapacitat).

Efectes

Durant l'any 2013 este conveni especial podrà esdevindre efectiu, a opció del sol·licitant, des de la data de presentació del conveni des de l'1 d'abril de 2013, data d'entrada en vigor del Reial Decret 156/2013, d'1 de març.

A partir de l'1/1/2014 els efectes del conveni seran des de la data de sol·licitud del conveni especial, en qualsevol cas.

Acció protectora

L'acció protectora dispensada per este Conveni Especial serà la corresponent a jubilació i mort i supervivència.

Causes d'extinció

El conveni per a este col·lectiu s'extingirà per qualsevol de les causes següents:

  • Perquè el sol·licitant adquirix la condició de pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent.
  • Per defunció del sol·licitant.
  • Perquè deixa de reunir els requisits establits en el |RD 156/2013, d'1 de març.
  • Per decisió del sol·licitant, comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i en eixe cas, l'extinció del conveni tindrà lloc a partir del dia primer del mes següent a la data de la comunicació.
  • Per falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives, tret de causa justificada de força major degudament acreditada.

Altres

Les cotitzacions a la Seguretat Social per este conveni especial seran a càrrec exclusiu del subscriptor.

En allò que no establix la norma reguladora d'este conveni específic, este conveni especial es regula pel que disposa el capítol I de l'Orde TAS/2865/2003, de 13 d'octubre.

Complementary Content
${loading}