Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio Especial para persoas con discapacidade que teñan especiais dificultades de inserción laboral (R.D. 156/2013 do 1 de marzo)

Pode enlazar á sección de Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada

Quen pode subscribilo?

Poderán subscribir este convenio especial as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos e menos de 67 anos de idade ou 65 anos cando se acrediten 38 anos e 6 meses de cotización.
  • Que estean afectadas por un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33% para as persoas con parálise cerebral, as persoas con enfermidade mental ou as persoas con discapacidade intelectual ou ao 65% para as persoas con discapacidade física ou sensorial.
  • Que non figuren en alta ou en situación asimilada  á de alta en ningún réxime do Sistema da Seguridade Social, nin en calquera outro réxime público de protección social.
  • Figurar inscrito nos servizos públicos de emprego como demandante de emprego e non ter estado ocupado por un período mínimo de seis meses, inmediatamente anteriores á data da solicitude de subscrición do convenio especial.
  • Non ser pensionista de xubilación ou de incapacidade permanente.

Forma e prazo de solicitude

Efectos

Durante o ano 2013 este convenio especial poderá producir efectos, a opción do solicitante, dende a data de presentación do convenio dende o 1 de abril de 2013, data de entrada en vigor do Real Decreto, 156/2013 do 1 de marzo.

A partir do 01/01/2014 os efectos do convenio serán dende a data de solicitude do convenio especial, en calquera caso.

Acción protectora

A acción protectora dispensada por este Convenio Especial será a correspondente a xubilación e morte e supervivencia.

Causas de extinción

O convenio para este colectivo extinguirase por calquera das seguintes causas:

  • Por adquirir o solicitante a condición de pensionista de xubilación ou de incapacidade permanente.
  • Por falecemento do solicitante.
  • Por deixar de reunir os requisitos establecidos no |R.D. 156/2013 do 1 de marzo.
  • Por decisión do solicitante, comunicada por escrito á Tesouraría Xeral da Seguridade Social, en cuxo caso, a extinción do convenio terá lugar a partir do día primeiro do mes seguinte á data da comunicación.
  • Por falta de aboamento de cotas correspondentes a tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas, agás causa xustificada de forza maior debidamente acreditada.

Outros

As cotizacións á Seguridade Social por este convenio especial serán a cargo exclusivo do subscritor.

No non establecido na norma reguladora deste convenio específico, este convenio especial regúlase polo disposto no Capítulo I da Orde TAS/2865/2003 do 13 de outubro.

Complementary Content
${loading}