Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni Especial per a persones amb discapacitat que tinguin especials dificultats d'inserció laboral (R.D. 156/2013, d'1 de març)

Podeu enllaçar a la secció de Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada

Qui el pot subscriure?

Podran subscriure aquest conveni especial les persones que compleixin els requisits següents:

  • Ser major de 18 anys i menor de 67 anys o 65 anys quan s'acreciten 38 anys i 6 mesos de cotització.
  • Que estiguin afectades per un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% per a les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb discapacitat intel·lectual o al 65% per a les persones amb discapacitat física o sensorial.
  • Que no figurin d'alta o en una situació assimilada  a la d'alta en cap règim del Sistema de la Seguretat Social, ni en qualsevol altre règim públic de protecció social.
  • Figurar inscrit en els serveis públics d'ocupació com a demandant d'ocupació i no haver estat ocupat per un període mínim de sis mesos, immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de subscripció del conveni especial.
  • No ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent.

Forma i termini de sol·licitud

Les sol·licituds s'hauran de presentar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'Administració d'aquesta tresoreria o a través de la Seu Electrònica amb el model corresponent (model |TA-0040 Persones amb discapacitat).

Efectes

Durant l'any 2013 aquest conveni especial podrà esdevenir efectiu, a opció del sol·licitant, des de la data de presentació del conveni des de l'1 d'abril de 2013, data d'entrada en vigor del Reial Decret 156/2013, d'1 de març.

A partir de l'1/1/2014 els efectes del conveni seran des de la data de sol·licitud del conveni especial, en qualsevol cas.

Acció protectora

L'acció protectora dispensada per aquest Conveni Especial serà la corresponent a jubilació i mort i supervivència.

Causes d'extinció

El conveni per a aquest col·lectiu s'extingirà per qualsevol de les causes següents:

  • Perquè el sol·licitant adquireix la condició de pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent.
  • Per defunció del sol·licitant.
  • Perquè deixa de reunir els requisits establerts en el |RD 156/2013, d'1 de març.
  • Per decisió del sol·licitant, comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i en aquest cas, l'extinció del conveni tindrà lloc a partir del dia primer del mes següent a la data de la comunicació.
  • Per falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives, tret de causa justificada de força major degudament acreditada.

Altres

Les cotitzacions a la Seguretat Social per aquest conveni especial seran a càrrec exclusiu del subscriptor.

En allò que no estableix la norma reguladora d'aquest conveni específic, aquest conveni especial es regula pel que disposa el capítol I de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre.

Complementary Content
${loading}