Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Complements a mínims

Per a pensions inferiors a la mínima

L'import de les pensions no concurrents, una vegada revalorades, es complementarà, si s'escau, en la quantia necessària per arribar a les quanties mínimes.

Límit d'ingressos i altres requisits:

 1. Els complements per mínims no tenen caràcter consolidable i seran absorbibles amb qualsevol increment futur que puguen experimentar les percepcions de l'interessat, ja siga en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic que donen lloc a la concurrència de pensions, cosa que es regula en el capítol següent d'este Reial Decret. En este últim supòsit, l'absorció del complement per mínim esdevindrà efectiva des del dia primer del mes següent a la data de la resolució de reconeixement de la nova pensió.

 2. Els complements per mínims seran incompatibles amb la percepció de rendiments del treball, del capital o d'activitats econòmiques i guanys patrimonials per part del pensionista, d'acord amb el concepte establit per a estes rendes en l'IRPF i computats segons el que establix l'article 59 de la LGSS, quan eixes rendes ultrapassen els 8.942,00 euros l'any.

 3. Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments esmentats en l'apartat anterior i els corresponents a la pensió siga inferior a la suma de 8.942,00 euros més l'import, també en còmput anual, de la quantia mínima fixada per a la classe de pensió de què es tracte, es reconeixerà un complement igual a la diferència distribuït entre el nombre de mensualitats en què es merita la pensió.

 4. S'entendrà que es complixen els requisits indicats en els apartats anteriors quan l'interessat manifeste que percebrà durant el 2024 rendiments, computats en la forma assenyalada en l'apartat 2, per un import igual o inferior a 8.942,00 euros.

 5. Els pensionistes que al llarg de l'exercici 2024 perceben rendes acumulades superiors al límit a què es referix l'apartat anterior estaran obligats a comunicar esta circumstància a les entitats gestores en el termini d'un mes des que es produïsca.

 6. Per a acreditar les rendes i els ingressos, les entitats gestores de la Seguretat Social podran, en tot moment, demanar als perceptors una declaració dels complements per mínims i també dels béns patrimonials i, si escau, l'aportació de les declaracions tributàries presentades.

 7. En el mínim assignat a les pensions de gran invalidesa estan compresos els dos elements que integren la pensió (pensió i complement per a la persona que assistix al gran invàlid).

 8. Respecte de les pensions obtingudes a partir de l'1-01-2013, per tindre dret al complement per a arribar a la quantia mínima de les pensions, cal residir en territori espanyol. Per a les pensions obtingudes a partir de la data indicada, l'import dels complements esmentats en cap cas no podrà superar la quantia establida en cada exercici per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seua modalitat no contributiva.

 9. Quan la pensió d'orfandat obtinguda a partir de l'1-01-2013 s'incremente en la quantia de la pensió de viudetat, el límit de la quantia dels complements a mínims només quedarà referit al de la pensió de viudetat que genere l'increment de la pensió d'orfandat.

 10. Els pensionistes de gran invalidesa que tinguen reconegut el complement destinat a remunerar la persona que els atén, no resultaran afectats pel límit quantitatiu establit en l'apartat 6.

 11. Quan el complement per mínim de pensió se sol·licite després del reconeixement d'esta, esdevindrà efectiu a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, sempre que en aquell moment es reuniren tots els requisits per tindre dret al complement esmentat.

En funció de la modalitat de convivència i dependència econòmica

 1. Es considera que hi ha cònjuge a càrrec del titular d'una pensió, a l'efecte del reconeixement de les quanties mínimes establides quan eixe cònjuge convisca amb el pensionista i en depenga econòmicament.
  Llevat de separació judicial, es presumirà la convivència, sempre que es conserve el vincle matrimonial, sense perjuí que esta presumpció es puga destruir per l'activitat investigadora de l'Administració.
  Així mateix, s'entendrà que hi ha dependència econòmica del cònjuge quan concórreguen les circumstàncies següents:

  1. Que el cònjuge del pensionista no siga, al seu torn, titular d'una pensió a càrrec d'un règim bàsic públic de previsió social, i en este concepte s'entenen compreses les pensions reconegudes per un altre Estat, així com els subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, ambdós previstos en el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol.
  2. Que els rendiments de qualsevol naturalesa del pensionista i del seu cònjuge, computats en la forma assenyalada en l'epígraf anterior, resulten inferiors a 10.430,00 euros anuals.

  Quan la suma, en còmput anual, dels ingressos esmentats en el paràgraf anterior i de l'import, també en còmput anual, de la pensió per complementar siga inferior a la suma de 10.430,00 euros i de la quantia anual de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec de què es tracte, es reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït entre el nombre de mensualitats que corresponga.

 2. Es considerarà que no hi ha cònjuge a càrrec del titular d'una pensió, a l'efecte del reconeixement de les quanties mínimes, quan convisca amb el pensionista i no en depenga econòmicament en els termes previstos en el punt anterior.

 3. Es considerarà que el pensionista constituïx una unitat econòmica unipersonal, a l'efecte de l'aplicació del que preveu la disposició addicional 24a de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, quan, acreditant el dret a complement per mínims segons els seus ingressos, d'acord amb el que disposa l'epígraf anterior, no es trobe comprés en cap dels supòsits previstos en els paràgrafs anteriors.

 4. Respecte de les pensions obtingudes a partir de l'1-01-2013, per tindre dret al complement per a arribar a la quantia mínima de les pensions, cal residir en territori espanyol. Quan hi haja cònjuge a càrrec del pensionista, no podrà ultrapassar la quantia que correspondria a la pensió no contributiva per aplicació del que establix l'apartat 2 de l'article 59 de la LGSS, per a les unitats econòmiques en què concórreguen dos beneficiaris amb dret a pensió.

 5. Els perceptors de complements per cònjuge a càrrec tindran l'obligació de declarar, durant el mes següent al moment en què es produïsca, qualsevol variació del seu estat civil que afecte esta situació i qualsevol canvi en la situació de dependència econòmica del seu cònjuge.
  Sense perjuí del que establix el paràgraf anterior, les entitats gestores de la Seguretat Social podran sol·licitar, en qualsevol moment, les dades identificatives del cònjuge i una declaració dels ingressos que perceben ambdós cònjuges.
  L'omissió per part dels beneficiaris del compliment d'esta obligació serà constitutiva d'infracció, d'acord amb el que disposa la secció 2a del capítol III del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.   

 6. La pèrdua del dret al complement per cònjuge a càrrec esdevindrà efectiva a partir del dia primer del mes següent a aquell en què cessen les causes que van donar lloc al seu reconeixement.

1. En cas d'incompliment del requisit de residència, la pèrdua del dret al complement per mínims esdevindrà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es produïsca eixa circumstància.

2. Els complements per mínims de les pensions no tenen caràcter consolidable i s’extingiran per l’incompliment dels requisits d’ingressos o de residència, exigits per a la seua obtenció.
En el supòsit que, posteriorment a l’extinció, es torne a donar alguna de les circumstàncies determinants per al seu reconeixement, els complements per mínims no es rehabilitaran a iniciativa de l’entitat gestora, sinó amb la sol·licitud i acreditació prèvies dels corresponents requisits per part de l’interessat.

3. El requisit de residència al territori espanyol per a tindre dret al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions s'exigirà per a aquelles pensions el fet causant de les quals es produïsca a partir de l'1 de gener del 2013, independentment de la legislació aplicable en el reconeixement de la pensió.Viudetat amb càrregues familiars

 • S'entendrà per càrregues familiars la convivència del beneficiari amb fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, o menors de 18 anys acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar constituïda així, dividida pel nombre de membres que la formen, no supere en còmput anual el 75% del SMI , exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

A este efecte, es consideren fills grans amb discapacitat aquells que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 • Es consideren rendiments computables qualssevol béns i drets, derivats del treball i del capital, i els de naturalesa prestacional. Els rendiments indicats es prendran en el valor percebut en l'exercici anterior a aquell en què s'hagen d'aplicar els complements, i s'exclouran els deixats de percebre com a conseqüència del fet causant de les prestacions, així com aquells que es prove que no han de ser percebuts en l'exercici en què s'hagen d'aplicar els complements a mínims esmentats.

Residència en territori espanyol

 1. La residència en territori espanyol s'acreditarà d'acord amb el que preveu el Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i la residència en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.

  No obstant això, l'aportació del certificat d'empadronament serà necessària quan l'interessat no preste el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser consultades a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència, segons el que establix l'article únic, apartat 3, paràgraf tercer, de l'esmentat Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril.

 2. S'entendrà que el beneficiari de la pensió té la seua residència habitual en territori espanyol, sempre que les seues estades a l'estranger siguen iguals o inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural, o estiguen motivades per causes de malaltia del beneficiari degudament justificades mitjançant el certificat mèdic corresponent.

 3. El dret al complement per mínims es perdrà si el beneficiari establix la seua residència fora del territori espanyol o té estades fora del territori espanyol superiors a 90 dies al llarg de cada any natural, tret que l'interessat puga acreditar per altres mitjans que la seua residència habitual es troba a Espanya.

  A este efecte, es podrà tindre en compte la situació familiar, l'existència de motius professionals que l'obliguen a desplaçar-se amb tanta freqüència, el fet de disposar a Espanya d'una ocupació estable o la seua intenció de tindre-la.

 4. En cas d'incompliment del requisit de residència, la pèrdua del dret al complement per mínims esdevindrà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es produïsca la circumstància esmentada.

 5. Els complements per mínims de les pensions no tenen caràcter consolidable i s'extingiran per l'incompliment dels requisits d'ingressos o de residència exigits per a la seua obtenció.

  En el supòsit que, posteriorment a l'extinció, es torne a donar alguna de les circumstàncies determinants per al seu reconeixement, els complements per mínims no es rehabilitaran a iniciativa de l'entitat gestora, sinó prèvia sol·licitud i acreditació dels corresponents requisits per part de l'interessat.

 6. El requisit de residència en territori espanyol per tindre dret al complement per a arribar a la quantia mínima de les pensions, s'exigirà per a les pensions el fet causant de les quals es produïsca a partir de l'1 de gener del 2013, independentment de la legislació aplicable en el reconeixement de la pensió.

Complementary Content
${loading}