Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Complementos a mínimos

Para pensións inferiores á mínima

O importe das pensións non concorrentes, unha vez revalorizadas, complementarase, se é o caso, na contía necesaria para alcanzar as contías mínimas.

Límite de ingresos e outros requisitos:

 1. Os complementos por mínimos non teñen carácter consolidable e serán absorbibles con calquera incremento futuro que poidan experimentar as percepcións do interesado, xa sexa en concepto de revalorizacións ou por recoñecemento de novas prestacións de carácter periódico que dean lugar á concorrencia de pensións, que se regula no seguinte capítulo deste real decreto. Neste último suposto, a absorción do complemento por mínimo terá efectos dende o día primeiro do mes seguinte á data da resolución de recoñecemento da nova pensión.

 2. Os complementos por mínimos serán incompatibles coa percepción polo pensionista de rendementos do traballo, do capital ou de actividades económicas e ganancias patrimoniais, de acordo co concepto establecido para as devanditas rendas no IRPF e computados conforme o establecido no artigo 59 LGSS, cando as devanditas rendas excedan de 8.942,00 euros ao ano.

 3. Cando a suma, en cómputo anual, dos rendementos referidos no apartado anterior e os correspondentes á pensión resulte inferior á suma de 8.942,00 euros máis o importe, tamén en cómputo anual, da contía mínima fixada para a clase de pensión de que se trate, recoñecerase un complemento igual á diferenza, distribuído entre o número de mensualidades en que se percibe a pensión.

 4. Entenderase que concorren os requisitos indicados nos apartados anteriores cando o interesado manifeste que vai percibir durante 2024 rendementos, computados na forma sinalada no apartado 2, por contía igual ou inferior a 8.942,00 euros.

 5. Os pensionistas que ao longo do exercicio 2024 perciban rendas acumuladas superiores ao límite a que se refire o apartado anterior, estarán obrigados a comunicar tal circunstancia ás entidades xestoras no prazo dun mes dende que se produza.

 6. Para acreditar as rendas e ingresos, as entidades xestoras da Seguridade Social poderán en todo momento requirir aos perceptores de complementos por mínimos unha declaración destes, así como dos seus bens patrimoniais e, se é o caso, a achega das declaracións tributarias presentadas.

 7. No mínimo asignado ás pensións de grande invalidez, están comprendidos os dous elementos que integran a pensión (pensión e complemento para a persoa que asiste ao grande inválido).

 8. Con respecto ás pensións causadas a partir do 01-01-2013, para ter dereito ao complemento para alcanzar a contía mínima das pensións, será necesario residir en territorio español. Para as pensións causadas a partir da indicada data, o importe dos devanditos complementos en ningún caso poderá superar a contía establecida en cada exercicio para as pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva.

 9. Cando a pensión de orfandade causada a partir do 01-01-2013, se incremente na contía da pensión de viuvez, o límite da contía dos complementos por mínimos só quedará referido ao da pensión de viuvez que xere o incremento da pensión de orfandade.

 10. Os pensionistas de grande invalidez que teñan recoñecido o complemento destinado a remunerar a persoa que lle atende, non resultarán afectados polo límite cuantitativo establecido no apartado 6.

 11. Cando o complemento por mínimo de pensión se solicite con posterioridade ao recoñecemento daquela, producirá efectos a partir dos tres meses anteriores á data da solicitude, sempre que naquel momento se reunisen todos os requisitos para ter dereito ao mencionado complemento.

En función da modalidade de convivencia e dependencia económica

 1. Considérase que existe cónxuxe a cargo do titular dunha pensión, para os efectos do recoñecemento das contías mínimas establecidas, cando aquel se atope convivindo co pensionista e dependa economicamente del.
  Agás no caso de separación xudicial, presumirase a convivencia sempre que se conserve o vínculo matrimonial, sen prexuízo de que esa presunción poida destruírse pola actividade investigadora da Administración.
  Así mesmo, entenderase que existe dependencia económica do cónxuxe, cando concorran as circunstancias seguintes:

  1. Que o cónxuxe do pensionista non sexa á súa vez, titular dunha pensión a cargo dun réxime básico público de previsión social, entendendo comprendidos no devandito concepto as pensións recoñecidas por outro Estado, así como os subsidios de garantía de ingresos mínimos e de axuda por terceira persoa, ambos os dous previstos no Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, e as pensións asistenciais reguladas na Lei 45/1960, do 21 de xullo.
  2. Que os rendementos de calquera natureza do pensionista e do seu cónxuxe, computados na forma sinalada no epígrafe anterior, resulten inferiores a 10.430,00 euros anuais.

  Cando a suma, en cómputo anual, dos ingresos referidos no parágrafo anterior e do importe, tamén en cómputo anual, da pensión que hai que complementar resulte inferior á suma de 10.430,00 euros e da contía anual da pensión mínima con cónxuxe a cargo do que se trate, recoñecerase un complemento igual á diferenza, distribuído entre o número de mensualidades que corresponda.

 2. Considerarase que existe cónxuxe non a cargo do titular dunha pensión, para os efectos do recoñecemento das contías mínimas, cando aquel se atope convivindo co pensionista e non dependa economicamente del nos termos previstos no punto anterior.

 3. Considerarase que o pensionista constitúe unha unidade económica unipersoal, para os efectos da aplicación do previsto na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 40/2007, do 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social, cando, acreditando dereito a complemento por mínimos en atención aos seus ingresos, conforme o disposto no epígrafe anterior, non se encontre comprendido en ningún dos supostos previstos nos parágrafos anteriores.

 4. Con respecto ás pensións causadas a partir do 01-01-2013, para ter dereito ao complemento para alcanzar a contía mínima das pensións, será necesario residir en territorio español. Cando exista cónxuxe a cargo do pensionista, non poderá superar a contía que correspondería á pensión non contributiva por aplicación do establecido no apartado 2 do artigo 59 da LGSS, para as unidades económicas nas que concorran dous beneficiarios con dereito a pensión.

 5. Os perceptores de complementos por cónxuxe a cargo virán obrigados a declarar, dentro do mes seguinte ao momento en que se produza, calquera variación do seu estado civil que afecte esta situación, así como calquera cambio na situación de dependencia económica do seu cónxuxe.
  Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, as entidades xestoras da Seguridade Social poderán solicitar, en calquera momento, os datos de identificación do cónxuxe, así como declaración dos ingresos que perciban ambos os dous cónxuxes.
  A omisión por parte dos beneficiarios do cumprimento desta obriga será constitutiva de infracción, a teor do disposto na sección 2ª do capítulo III do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.   

 6. A perda do dereito ao complemento por cónxuxe a cargo terá efectos a partir do día 1º do mes seguinte a aquel no que cesen as causas que deron lugar ao seu recoñecemento.

1. No caso de incumprimento do requisito de residencia, a perda do dereito ao complemento por mínimos terá efectos a partir do día 1 do mes seguinte a aquel no que se produza a devandita circunstancia.

2. Os complementos por mínimos das pensións non teñen carácter consolidable e extinguiranse polo incumprimento dos requisitos de ingresos ou de residencia, esixidos para a súa obtención.
No suposto no que, con posterioridade á extinción, volvese darse algunha das circunstancias determinantes para o seu recoñecemento, os complementos por mínimos non se rehabilitarán por iniciativa da entidade xestora, senón previa solicitude e acreditación dos correspondentes requisitos por parte do interesado.

3. O requisito de residencia en territorio español para ter dereito ao complemento para acadar a contía mínima das pensións, esixirase para aquelas pensións cuxo feito causante se produza a partir do 1 de xaneiro de 2013, con independencia da lexislación aplicable no recoñecemento da pensión.Viuvez con cargas familiares

 • Entenderase por cargas familiares a convivencia do beneficiario con fillos menores de 26 anos ou maiores con discapacidade, ou menores de 18 anos acollidos, cando a renda do conxunto da unidade familiar así constituída, dividida polo número de membros que a compoñen, non supere en cómputo anual o 75% do SMI , excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

Para estes efectos, considéranse fillos maiores con discapacidade que acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 • Considéranse como rendementos computables calquera ben e dereito, derivado tanto do traballo coma do capital, así como os de natureza prestacional. Os rendementos indicados tomaranse no valor percibido no exercicio anterior a aquel en que deban aplicarse os complementos, debendo excluírse os deixados de percibir como consecuencia do feito causante das prestacións, así como aqueles que se probe que non han de ser percibidos no exercicio en que deban aplicarse os referidos complementos a mínimos.

Residencia en territorio español

 1. A residencia en territorio español acreditarase de conformidade co previsto no Real Decreto 523/2006, do 28 de abril, polo que se suprime a esixencia de achegar o certificado de empadroamento, como documento probatorio do domicilio e residencia, nos procedementos administrativos da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

  Non obstante, a achega do certificado de empadroamento será necesaria cando o interesado non preste o seu consentimento para que os seus datos poidan ser consultados a través do Sistema de Verificación de Datos de Residencia, segundo o establecido no artigo único, apartado 3, parágrafo terceiro, do referido Real Decreto 523/2006, do 28 de abril.

 2. Entenderase que o beneficiario da pensión ten a súa residencia habitual en territorio español sempre que as súas estancias no estranxeiro sexan iguais ou inferiores a 90 días ao longo de cada ano natural, ou estean motivadas por causas de enfermidade do beneficiario, debidamente xustificadas mediante o correspondente certificado médico.

 3. O dereito ao complemento por mínimos perderase se o beneficiario establece a súa residencia fóra do territorio español ou ten estancias fóra do territorio español superiores a 90 días ao longo de cada ano natural, agás que o interesado poida acreditar por outros medios que a súa residencia habitual se encontra en España.

  Para estes efectos, poderá terse en conta a situación familiar, a existencia de motivos profesionais que o obriguen a desprazarse con tanta frecuencia, o feito de dispoñer en España dun emprego estable ou a súa intención de telo.

 4. En caso de incumprimento do requisito de residencia, a perda do dereito ao complemento por mínimos terá efectos a partir do día 1 do mes seguinte a aquel en que se produza a devandita circunstancia.

 5. Os complementos por mínimos das pensións non teñen carácter consolidable e extinguiranse polo incumprimento dos requisitos de ingresos ou de residencia, esixidos para a súa obtención.

  No suposto de que, con posterioridade á extinción, volvese darse algunha das circunstancias determinantes para o seu recoñecemento, os complementos por mínimos non se rehabilitarán por iniciativa da entidade xestora, senón previa solicitude e acreditación dos correspondentes requisitos por parte do interesado.

 6. O requisito de residencia en territorio español para ter dereito ao complemento para alcanzar a contía mínima das pensións, esixirase para aquelas pensións cuxo feito causante se produza a partir do 1 de xaneiro de 2013, con independencia da lexislación aplicable no recoñecemento da pensión.

Complementary Content
${loading}