Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Complements de mínims

Per a pensions inferiors a la mínima

L'import de les pensions no concurrents, una vegada revalorades, es complementarà, si s'escau, en la quantia necessària per arribar a les quanties mínimes.

Límit d'ingressos i altres requisits:

 1. Els complements per mínims no tenen caràcter consolidable i seran absorbibles amb qualsevol increment futur que puguin experimentar les percepcions de l'interessat, ja sigui en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic que donin lloc a la concurrència de pensions, cosa que es regula en el capítol següent d'aquest reial decret. En aquest últim supòsit, l'absorció del complement per mínim esdevindrà efectiva des del dia primer del mes següent a la data de la resolució de reconeixement de la nova pensió.

 2. Els complements per mínims seran incompatibles amb la percepció de rendiments del treball, del capital o d'activitats econòmiques i guanys patrimonials per part del pensionista, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'IRPF i computats segons el que estableix l'article 59 de la LGSS, quan aquestes rendes ultrapassin els 8.942,00 euros l'any.

 3. Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments esmentats en l'apartat anterior i els corresponents a la pensió sigui inferior a la suma de 8.942,00 euros més l'import, també en còmput anual, de la quantia mínima fixada per a la classe de pensió de què es tracti, es reconeixerà un complement igual a la diferència distribuït entre el nombre de mensualitats en què es merita la pensió.

 4. S'entendrà que es compleixen els requisits indicats en els apartats anteriors quan l'interessat manifesti que percebrà durant el 2024 rendiments, computats en la forma assenyalada en l'apartat 2, per un import igual o inferior a 8.942,00 euros.

 5. Els pensionistes que al llarg de l'exercici 2024 percebin rendes acumulades superiors al límit a què es refereix l'apartat anterior estaran obligats a comunicar aquesta circumstància a les entitats gestores en el termini d'un mes des que es produeixi.

 6. Per acreditar les rendes i els ingressos, les entitats gestores de la Seguretat Social podran, en tot moment, demanar als perceptors una declaració dels complements per mínims i també dels béns patrimonials i, si escau, l'aportació de les declaracions tributàries presentades.

 7. En el mínim assignat a les pensions de gran invalidesa estan compresos els dos elements que integren la pensió (pensió i complement per a la persona que assisteix al gran invàlid).

 8. Respecte de les pensions obtingudes a partir de l'1-1-2013, per tenir dret al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions, cal residir en territori espanyol. Per a les pensions obtingudes a partir de la data indicada, l'import dels esmentats complements en cap cas no podrà superar la quantia establerta en cada exercici per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva.

 9. Quan la pensió d'orfandat obtinguda a partir de l'1-1-2013 s'incrementi en la quantia de la pensió de viduïtat, el límit de la quantia dels complements a mínims només quedarà referit al de la pensió de viduïtat que generi l'increment de la pensió d'orfandat.

 10. Els pensionistes de gran invalidesa que tinguin reconegut el complement destinat a remunerar la persona que els atén, no resultaran afectats pel límit quantitatiu establert en l'apartat 6.

 11. Quan el complement per mínim de pensió se sol·liciti després del reconeixement d'aquesta, esdevindrà efectiu a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, sempre que en aquell moment es reunissin tots els requisits per tenir dret al complement esmentat.

En funció de la modalitat de convivència i dependència econòmica

 1. Es considera que hi ha cònjuge a càrrec del titular d'una pensió, a l'efecte del reconeixement de les quanties mínimes establertes, quan aquest cònjuge convisqui amb el pensionista i en depengui econòmicament.
  Tret de separació judicial, es presumirà la convivència, sempre que es conservi el vincle matrimonial, sens perjudici que aquesta presumpció es pugui destruir per l'activitat investigadora de l'Administració.
  Així mateix, s'entendrà que hi ha dependència econòmica del cònjuge quan concorrin les circumstàncies següents:

  1. Que el cònjuge del pensionista no sigui, al seu torn, titular d'una pensió a càrrec d'un règim bàsic públic de previsió social i en aquest concepte s'entenen compreses les pensions reconegudes per un altre Estat, així com els subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, ambdós previstos en el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i les pensions assistencials regulades a la Llei 45/1960, de 21 de juliol.
  2. Que els rendiments de qualsevol naturalesa del pensionista i del seu cònjuge, computats en la forma assenyalada en l'epígraf anterior, resultin inferiors a 10.430,00 euros anuals.

  Quan la suma, en còmput anual, dels ingressos esmentats en el paràgraf anterior i de l'import, també en còmput anual, de la pensió per complementar sigui inferior a la suma de 10.430,00 euros i de la quantia anual de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec de què es tracti, es reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït entre el nombre de mensualitats que correspongui.

 2. Es considerarà que no hi ha cònjuge a càrrec del titular d'una pensió, a l'efecte del reconeixement de les quanties mínimes, quan convisqui amb el pensionista i no depengui econòmicament d'ell en els termes previstos en el punt anterior.

 3. Es considerarà que el pensionista constitueix una unitat econòmica unipersonal, a l'efecte de l'aplicació del que preveu la disposició addicional 24a de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, quan, acreditant el dret a complement per mínims segons els seus ingressos, d'acord amb el que disposa l'epígraf anterior, no es trobi comprès en cap dels supòsits previstos en els paràgrafs anteriors.

 4. Respecte de les pensions obtingudes a partir de l'1-1-2013, per tenir dret al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions, cal residir en territori espanyol. Quan hi hagi cònjuge a càrrec del pensionista, no podrà ultrapassar la quantia que correspondria a la pensió no contributiva per aplicació del que estableix l'apartat 2 de l'article 59 de la LGSS, per a les unitats econòmiques en què concorrin dos beneficiaris amb dret a pensió.

 5. Els perceptors de complements per cònjuge a càrrec tindran l'obligació de declarar, durant el mes següent al moment en què es produeixi, qualsevol variació del seu estat civil que afecti aquesta situació i qualsevol canvi en la situació de dependència econòmica del seu cònjuge.
  Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, les entitats gestores de la Seguretat Social podran sol·licitar, en qualsevol moment, les dades identificatives del cònjuge i una declaració dels ingressos que percebin ambdós cònjuges.
  L'omissió per part dels beneficiaris del compliment d'aquesta obligació serà constitutiva d'infracció, d'acord amb el que disposa la secció 2a del capítol III del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.   

 6. La pèrdua del dret al complement per cònjuge a càrrec esdevindrà efectiva a partir del dia primer del mes següent a aquell en què cessin les causes que van donar lloc al seu reconeixement.

1. En cas d'incompliment del requisit de residència, la pèrdua del dret al complement per mínims esdevindrà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es produeixi l'esmentada circumstància.

2. Els complements per mínims de les pensions no tenen caràcter consolidable i s’extingiran per l’incompliment dels requisits d’ingressos o de residència, exigits per a la seva obtenció.
En el supòsit que, posteriorment a l’extinció, torni a donar-se alguna de les circumstàncies determinants per al seu reconeixement, els complements per mínims no es rehabilitaran a iniciativa de l’entitat gestora, sinó amb la sol·licitud i acreditació prèvies dels corresponents requisits per part de l’interessat.

3. El requisit de residència en territori espanyol per tenir dret al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions s'exigirà per a aquelles pensions el fet causant de les quals es produeixi a partir de l'1 de gener del 2013, independentment de la legislació aplicable en el reconeixement de la pensió.Viduïtat amb càrregues familiars

 • S'entendrà per càrregues familiars la convivència del beneficiari amb fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, o menors de 18 anys acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar constituïda així, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi en còmput anual el 75% del SMI , exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

A aquest efecte, es consideren fills grans amb discapacitat aquells que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 • Es consideren rendiments computables qualssevol béns i drets, derivats del treball i del capital, i els de naturalesa prestacional. Els rendiments indicats es prendran en el valor percebut en l'exercici anterior a aquell en què s'hagin d'aplicar els complements, i s'exclouran els deixats de percebre com a conseqüència del fet causant de les prestacions, així com aquells que es provi que no han de ser percebuts en l'exercici en què s'hagin d'aplicar els complements a mínims esmentats.

Residència en territori espanyol

 1. La residència en territori espanyol s'acreditarà d'acord amb el que preveu el Reial decret 523/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i la residència en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.

  No obstant això, l'aportació del certificat d'empadronament serà necessària quan l'interessat no presti el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser consultades a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència, segons el que estableix l'article únic, apartat 3, paràgraf tercer, de l'esmentat Reial decret 523/2006, de 28 d'abril.

 2. S'entendrà que el beneficiari de la pensió té la seva residència habitual en territori espanyol, sempre que les seves estades a l'estranger siguin iguals o inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural, o estiguin motivades per causes de malaltia del beneficiari degudament justificades mitjançant el corresponent certificat mèdic.

 3. El dret al complement per mínims es perdrà si el beneficiari estableix la seva residència fora del territori espanyol o té estades fora del territori espanyol superiors a 90 dies al llarg de cada any natural, tret que l'interessat pugui acreditar per altres mitjans que la seva residència habitual es troba a Espanya.

  A aquest efecte, es podrà tenir en compte la situació familiar, l'existència de motius professionals que l'obliguin a desplaçar-se amb tanta freqüència, el fet de disposar a Espanya d'una ocupació estable o la seva intenció de tenir-la.

 4. En cas d'incompliment del requisit de residència, la pèrdua del dret al complement per mínims esdevindrà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es produeixi l'esmentada circumstància.

 5. Els complements per mínims de les pensions no tenen caràcter consolidable i s'extingiran per l'incompliment dels requisits d'ingressos o de residència exigits per a la seva obtenció.

  En el supòsit que, posteriorment a l'extinció, es torni a donar alguna de les circumstàncies determinants per al seu reconeixement, els complements per mínims no es rehabilitaran a iniciativa de l'entitat gestora, sinó prèvia sol·licitud i acreditació dels corresponents requisits per part de l'interessat.

 6. El requisit de residència en territori espanyol per tenir dret al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions, s'exigirà per a aquelles pensions el fet causant de les quals es produeixi a partir de l'1 de gener del 2013, independentment de la legislació aplicable en el reconeixement de la pensió.

Complementary Content
${loading}