Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

2008/6 do 20 de agosto de 2008

Comunicación sobre concorrencia do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento de Obrigas Tributarias

No actual Programa de Fomento de Emprego establécese como requisito para a aplicación dos beneficios previstos no mesmo que os empresarios se atopen ao corrente nas súas obrigas tributarias.

Co fin de verificar esta circunstancia estableceuse un procedemento coas Administracións Tributarias, para que, por parte das mesmas, se informe da condición de estar ao corrente nas obrigas tributarias dos titulares dos Códigos de Conta de Cotización nos que causasen alta traballadores con datos determinantes da aplicación de bonificacións de cotas.

Esta verificación non se realiza xusto no momento no que se incorpora a alta no Ficheiro Xeral de Afiliación (FGA), senón que se realiza unha vez incorporadas as altas neste Ficheiro.

Por iso, a alta incorporarase ao FGA cos datos proporcionados orixinalmente polo usuario, os cales determinarán a información sobre a aplicación do beneficio en materia de Seguridade Social que se proporciona xunto coa resolución aceptando a alta. Non obstante, se no correspondente proceso se verifica que o empresario non se atopa ao corrente nas súas obrigas tributarias, procederase automaticamente á corrección daqueles datos da alta necesarios para que o sistema non aplique os beneficios na cotización.

Dado que, antes de verificar que o empresario se atopa ao corrente nas súas obrigas tributarias, púidose proporcionar ao usuario a resolución na que con carácter informativo se comunicaba a aplicabilidade dos correspondentes beneficios, informaráselle ao usuario da circunstancia detectada respecto do incumprimento das obrigas en materia tributaria do correspondente empresario.

Para iso, subministrarase de xeito automático un novo formulario no que se comunica a nova situación da alta mecanizada.

No caso de que o empresario acredite ante a correspondente Administración da Seguridade Social -por calquera medio admitido en dereito- que se atopaba ao corrente no cumprimento das súas obrigas en materia tributaria á data de inicio de contrato do traballador que orixinou o proceso, procederase pola Administración da Seguridade Social a corrixir o rexistro da alta do traballador cos datos comunicados inicialmente polo empresario, coa finalidade de que o citado rexistro aplique novamente os beneficios establecidos.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Obrigas Tributarias Descargar documento Obrigas Tributarias. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Obrigas Tributarias. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,32 KB) 12/08/2010

Novos valores CIF e NIE

Como consecuencia da entrada en vigor o pasado 1 de xullo, do Real Decreto 1065/2007 do 27 de xullo de 2007, e da Orde EHA/451/2008 do 20 de febreiro de 2008, creáronse novas letras do NIF das entidades xurídicas (CIF), código que é asignado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

O NIF das entidades xurídicas é un código de identificación de 9 caracteres –unha letra, sete díxitos numéricos e un carácter de control-.

Ata o de agora os valores posibles na primeira posición eran A,B,C,D,E,F,G,H,N,P,Q,S.

A partir da entrada en vigor da Orde EHA/0451/2008 créanse os valores J,U,V,W,R, destinados a identificar, respectivamente, ás sociedades civís, con ou sen personalidade xurídica; ás unións temporais de empresa; a outros tipos de entidades xurídicas nacionais non definidos no resto de claves; a establecemento permanente de entidade non residente en territorio español; e a congregacións e institucións relixiosas.

Respecto ao resto de caracteres non se observa ningunha modificación con respecto á configuración actual.

Por outra parte, tamén se produciron modificacións na configuración do Número de Identificación de Estranxeiros (NIE)

O devandito identificador sempre ten 9 caracteres de lonxitude –unha letra, sete díxitos numéricos e un carácter de control alfabético-.

Dado que se esgotou a capacidade de numeración dos sete díxitos, e para non modificar a lonxitude deste identificador, creáronse dúas novas letras para a posición inicial (ata agora só se admitía o ‘X’ nesa posición): Y, Z.

Nos tres supostos –X,Y, Z- o tipo de identificador de persoa física seguirá sendo o “6”.

Ambas as dúas modificacións foron implantadas en todas as aplicacións do Sistema RED.

Nova versión de WinSuite32

A partir do próximo 26 de agosto de 2008 estará dispoñible a nova versión de WinSuite32 (versión 6.5.0).

Recordamos que a WinSuite32 se actualizará automaticamente ao realizar un envío, polo que non é necesario realizar ningunha actualización manual.

Porén, tamén estará dispoñible para a súa descarga na área de software do Sistema RED.

A WinSuite32 6.5.0 contén as seguintes funcionalidades:

 

Afiliación:

 • Impresión comunicacións sobre concorrencia do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias

 • Actualización da táboa T-61 de Convenio Colectivo

 • Adaptación do formato do CIF e o NIE aos novos valores admitidos en base ao Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo de 2007 e á Orde EHA/451/2008 do 20 de febreiro.

Cotización:

 • Implantación de todas as modificacións relativas á Prorroga (ata marzo de 2010) da bonificación de Ceuta e Melilla

 • Inclusión de todas as modificacións relativas para a aplicación da bonificación da 33ª edición da Copa América.

 • Implantación das modificacións necesarias para a presentación da Redución por risco no embarazo ou lactación natural (Lei 51/2007). Para a súa identificación créase o novo colectivo 3220 “CAMBIO POSTO TRABALLO RISCO/ENF. PROF.”.

 • Inclusión da identificación do Persoal Bolseiro Investigador en formación, mediante o valor 9009 no campo 1288 “indicador de Relación Laboral” do segmento DAT do ficheiro FAN, para poder realizar as oportunas validacións matemáticas para este persoal.

Impresión:

 • Impresión da comunicación sobre concorrencia do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias.

Novos controis na gravación de partes alta de I.T.

En relación co exercicio da competencia establecida en artigo 128 1.a) do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (TRLGSS), infórmase de que dende o día 4 de agosto de 2008, creáronse novos códigos de erro que serán emitidos cando se reciba un parte de alta do Servizo Público de Saúde (SPS) ou do Sistema RED  en procesos de máis de 12 meses de|IT  ou naqueles que sexan recaídas doutros anteriores que foron resoltos con alta do Director Provincial do INSS, todo iso en aplicación ao disposto no parágrafo segundo, 1. a) do mencionado artigo 128 do |TR. LGSS que establece que:

".. esgotado o prazo de duración de doce meses da incapacidade temporal, o Instituto Nacional da Seguridade Social, a través dos órganos competentes para avaliar, cualificar e revisar a incapacidade permanente do traballador, será o único competente para recoñecer a situación de prórroga expresa cun límite de seis meses máis, ou ben para determinar a iniciación dun expediente de incapacidade permanente, ou ben para emitir a alta médica... De igual xeito, o Instituto Nacional da Seguridade Social será o único competente para emitir unha nova baixa médica na situación de incapacidade temporal cando aquela se produza nun prazo de seis meses posterior á antedita alta médica pola mesma ou similar patoloxía, cos efectos previstos nos parágrafos seguintes."   

A finalidade desta modificación é informar as empresas a través do Sistema RED da nulidade dos partes de alta que poidan ser emitidos polo |SPS e transmitidos polas empresas a través do Sistema RED, en procesos de máis de 12 meses de duración, sobre os que o INSS é o único competente para decidir a situación do traballador, en aplicación ao disposto no mencionado artigo 128 do |TR. LGSS, e polos que a Dirección Provincial terá emitido a comunicación á empresa de acordo coa situación clínica do traballador en cada caso ao cumprimento do mes 12.

As citadas mensaxes de erro que serán devoltas tanto aos |SPS como ás empresas son os seguintes:

• ERRO 39 -  "Alta médica nula |art. 128 LGSS "
• ERRO 40 - “Menos de 12 meses dende data de baixa”
• ERRO 41 - “Competencia exclusiva do INSS"

Estas mensaxes de erro xeraranse nos seguintes casos:


• ERRO 39 - Alta médica nula |art.  128 LGSS 

Emitirase cando se reciba un Parte de Alta (PA), cuxa causa sexa distinta a 10 (control INSS) ou 02 (falecemento), unha vez transcorridos 12 meses de incapacidade temporal.


• ERRO 40 - Menos de 12 meses dende data de baixa

Será enviado cando se reciba un parte de alta con causa 05 (esgotamento de 18 meses de incapacidade temporal) ou causa 10 (control INSS 12 meses) naqueles procesos que se iniciaron pola emisión dun parte de baixa do |SPS, nun prazo de seis meses posterior á alta emitida polo Director Provincial do INSS, e que, polo tanto, poden ser recaída doutro, e que o Director Provincial do INSS non ditou a debida resolución.


• ERRO 41 - Competencia exclusiva do INSS 

Este erro emitirase cando se envíe un parte de alta con causa distinta a 02 (falecemento), sobre un proceso de recaída doutro resolto como alta ao amparo do |art. 128, e sobre o que xa se emitiu resolución do Director Provincial en calquera sentido. Este rexeitamento non se producirá naqueles casos nos que a posible recaída fose resolta como novo proceso (baixa por patoloxía diferente).

Boletín de Noticias RED 2008/6


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Boletín de Noticias RED 2008/6 Descargar documento Boletín de Noticias RED 2008/6. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Boletín de Noticias RED 2008/6. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,54 KB) 12/08/2010

Fe de erratas do boletín de Noticias RED 2008/5 do 4-agosto-2008 relativo a instrucións para a aplicación da Resolución do 26-xuño-2008 da Tesourería Xeral da Seguridade Social sobre o adiamento do pagamento das cotas polos

En relación co Boletín de Noticias RED 2008/5 do 4 de agosto, sobre a aplicación do adiamento das cotas polos suxeitos responsables do sector do transporte por estrada, observáronse as seguintes erratas.

 • No apartado B) punto 4 “Presentación de documentos de cotización a través do Sistema RED “apartado 4, onde se indica que “As empresas que non se acollan ás modalidades de pagamento e ingresen a cota empresarial mediante boletín de cotización TC1, deberán consignar na casa “Clase de Liquidación e Clave de Control” (CLCC) o código 1-08.”, deberá substituírse por:


  “As empresas que non se acollan ás modalidades de pagamento e ingresen a cota obreira mediante boletín de cotización TC1, deberán consignar na cela “Clase de Liquidación e Clave de Control” (CLCC) o código 1-08.”

 • No apartado B) punto 6 “Presentación de documentos de cotización a través do Sistema RED” apartado 6, onde se indica que “... as empresas autorizadas que desexen acollerse ao adiamento das cotas nas liquidacións complementarias que abrangan períodos de liquidación susceptibles de adiamento (comprendidos entre xuño 2008 e maio 2009), poderán ingresar a cota obreira mediante confección do boletín de cotización TC1, codificado con clase de liquidación e clave de control 1-08”, deberá substituírse por:


 • “... as empresas autorizadas que desexen acollerse ao adiamento das cotas nas liquidacións complementarias sempre que se presenten en prazo regulamentario e abranguen períodos de liquidación susceptibles de adiamento (comprendidos entre xuño 2008 e maio 2009), poderán ingresar a cota obreira mediante confección do boletín de cotización TC1, codificado coa clase de liquidación e clave de control que corresponda en función do tipo de liquidación, é dicir, 4-00 para liquidacións L02 e L03, e 4-15 para liquidacións L13.


  Procédese a modificar o Boletín de Noticias RED 2008/5 segundo o indicado neste apartado.

  Complementary Content
  ${loading}