Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

2008/6 de 20 d’agost de 2008

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Comunicació sobre concurrència del requisit d'estar al corrent en el compliment de les Obligacions Tributàries

En el Programa de Foment de l'Ocupació actual s'estableix com a requisit per a l'aplicació dels beneficis que s'hi preveuen que els empresaris es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries.

Per tal de verificar aquesta circumstància, s'ha establert un procediment amb les Administracions Tributàries de manera que aquestes informin de la condició de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries dels titulars dels Codis de Compte de Cotització en què s'hagin donat d'alta treballadors amb dades determinants de l'aplicació de bonificacions de quotes.

Aquesta verificació no s'efectua just en el moment en què s'incorpora l'alta en el Fitxer General d'Afiliació (FGA), sinó que es fa una vegada s'han incorporat les altes en aquest Fitxer.

Per aquest motiu, s'incorpora al FGA l'alta amb les dades proporcionades originalment per l'usuari, les quals determinen la informació sobre l'aplicació del benefici en matèria de Seguretat Social que es proporciona juntament amb la resolució que accepta l'alta. No obstant això, si en el procés corresponent es verifica que l'empresari no es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, es procedeix automàticament a la correcció de les dades de l'alta necessàries perquè el sistema no apliqui els beneficis a la cotització.

Atès que, abans de verificar que l'empresari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, s'ha pogut donar la circumstància que s'hagi proporcionat a l'usuari la resolució en què, amb caràcter informatiu, es comunicava l'aplicabilitat dels beneficis corresponents, s'informa l'usuari de la circumstància detectada respecte de l'incompliment de les obligacions en matèria tributària de l'empresari corresponent.

Per aquest motiu, se subministra automàticament un nou formulari en què es comunica la nova situació de l'alta mecanitzada.

En cas que l'empresari acrediti a l'Administració corresponent de la Seguretat Social —per qualsevol mitjà admès en dret— que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria tributària en la data d'inici de contracte del treballador que ha originat el procés, l'Administració de la Seguretat Social procedeix a corregir el registre de l'alta del treballador amb les dades comunicades inicialment per l'empresari, amb la finalitat que aquest registre apliqui de nou els beneficis establerts.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Obligacions tributàries Descargar documento Obligacions tributàries. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Obligacions tributàries. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,32 KB) 12/08/2010

Nous valors CIF i NIE

Com a conseqüència de l'entrada en vigor el proppassat 1 de juliol del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol de 2007, i de l'Ordre EHA/451/2008, de 20 de febrer de 2008, s'han creat noves lletres del NIF de les entitats jurídiques (CIF), codi que s'assigna per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

El NIF de les entitats jurídiques és un codi d'identificació de 9 caràcters: una lletra, set dígits numèrics i un caràcter de control.

Fins ara els valors possibles en la primera posició eren: A, B, C, D, E, F, G, H, N, P, Q, S.

A partir de l'entrada en vigor de l'Ordre EHA/0451/2008 es creen els valors J, U, V, W, R, destinats a identificar, respectivament, a les societats civils, amb o sense personalitat jurídica; a les unions temporals d'empresa; a altres tipus d'entitats jurídiques nacionals no definits a la resta de claus; a establiment permanent d'entitat no resident en territori espanyol i a congregacions i institucions religioses.

Pel que fa a la resta de caràcters, no s'observa cap modificació pel que fa a la configuració actual.

D'altra banda, també s'han produït modificacions en la configuració del Número d'Identificació d'Estrangers (NIE)

Aquest identificador sempre té 9 caràcters de llargada: una lletra, set dígits numèrics i un caràcter de control alfabètic.

Atès que s'ha exhaurit la capacitat de numeració dels set dígits i per tal de no modificar la llargada d'aquest identificador, s'han creat dues noves lletres per a la posició inicial (fins ara només s'admetia la "X" en aquesta posició): Y, Z.

En els tres supòsits —X, Y i Z—, el tipus d'identificador de persona física continuarà sent el "6".

Ambdues modificacions han estat implementades en totes les aplicacions del Sistema RED.

Nova versió de WinSuite32

A partir del proper 26 d'agost de 2008 estarà disponible la nova versió de WinSuite32 (versió 6.5.0).

Recordem que la WinSuite32 s'actualitzarà automàticament en fer una tramesa, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual.

No obstant això, també estarà disponible per baixar-la en l’àrea de programari del Sistema RED.

La WinSuite32 6.5.0 conté les funcionalitats següents:

 

Afiliació:

  • Impressió de comunicacions sobre concurrència del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries

  • Actualització de la taula T-61 de Conveni Col·lectiu

  • Adaptació del format del CIF i el NIE als nous valors admesos, de conformitat amb el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol de 2007 i l'Ordre EHA/451/2008, de 20 de febrer.

Cotització:

  • Implementació de totes les modificacions relatives a la Pròrroga (fins el mes de març de 2010) de la bonificació de Ceuta i Melilla

  • Inclusió de totes les modificacions relatives per a l'aplicació de la bonificació de la 33a edició de la Copa Amèrica.

  • Implementació de les modificacions necessàries per a la presentació de la Reducció per risc durant l'embaràs o la lactància natural (Llei 51/2007). Per a la seva identificació es crea un nou col·lectiu 3220 “CANVI LLOC DE TREBALL RISC/MAL. PROF.".

  • Inclusió de la identificació del Rersonal Becari investigador en formació, mitjançant el valor 9009 en el camp 1288 "indicador de Relació Laboral" del segment DAT del fitxer FAN, per poder efectuar les validacions matemàtiques oportunes per a aquest personal.

Impressió:

  • Impressió de la comunicació sobre concurrència del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

Nous controls en l'enregistrament de comunicats d'alta d'IT

Pel que fa a l'exercici de la competència establerta a l'article 128 1.a) del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), s'informa que des del dia 4 d'agost de 2008 s'han creat nous codis d'error que s'emetran quan es rebi un comunicat d'alta del Servei Públic de Salut (SPS) o del Sistema RED   en processos de més de 12 mesos d’|IT  o  en els que siguin recaigudes d'altres anteriors amb alta del Director Provincial de l’INSS, tot això en aplicació d'allò que disposa el paràgraf segon, 1. a) de l'esmentat article 128 del |TR. LGSS que estableix que:

“... exhaurit el termini de durada de dotze mesos de la incapacitat temporal, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent del treballador, és l'únic competent per reconèixer la situació de pròrroga expressa amb un límit de sis mesos més, sia per determinar la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent o per emetre l'alta mèdica.... De la mateixa manera, l'Institut Nacional de la Seguretat Social és l'únic competent per emetre una nova baixa mèdica en la situació d'incapacitat temporal quan aquesta baixa es produeix en un termini de sis mesos posterior a l'alta mèdica esmentada més amunt per la mateixa patologia o similar, amb els efectes que es preveuen en els paràgrafs següents..."   

La finalitat d’aquesta modificació és informar les empreses a través del Sistema RED de la nul·litat dels informes d’alta que puguin ser emesos pel |SPS  i transmesos per les empreses a través del Sistema RED ,  en processos de més de 12 mesos de durada, sobre els quals l’INSS  és l’únic competent per decidir la situació del treballador,  en aplicació del que disposa l’esmentat article 128 del |TR. LGSS , i pels que la Direcció Provincial haurà emès la comunicació a l’empresa d’acord amb la situació clínica del treballador en cada cas al compliment del mes 12.

Aquests missatges d'error que es retornaran tant al|SPS com a les empreses són els següents:

• ERROR 39 -  "Alta mèdica nul·la |art.  128 LGSS "
• ERROR 40 -  "Menys de 12 mesos des de la data de baixa"
• ERROR 41  - "Competència exclusiva de l'INSS "

Aquests missatges d'error es generen en els casos següents:


• ERROR 39 -  Alta mèdica nul·la |art.  128 LGSS 

S'emet quan es rep un comunicat d'alta (CA), la causa del qual és diferent a 10 (control INSS) o 02 (defunció), una vegada hagin transcorregut 12 mesos d'incapacitat temporal.


• ERROR 40 -  Menys de 12 mesos des de la data de baixa

S'envia quan es rep un comunicat d'alta amb causa 05 (exhauriment dels 18 mesos d'incapacitat temporal) o causa 10 (control INSS  12 mesos) en els processos que s'han iniciat per l'emissió d'un comunicat de baixa del |SPS,  en un termini de sis mesos posterior a l'alta emesa pel Director Provincial de l’INSS , i que, per tant, poden ser una recaiguda d'un altre, i que el Director Provincial de l'INSS  no ha dictat la deguda resolució.


• ERROR 41 -  Competència exclusiva de l'INSS 

Aquest error s'emet quan s'envia un comunicat d'alta amb causa diferent a 02 (defunció), sobre un procés de recaiguda d'un altre resolt com a alta a l'empara de l'|art. 128, i sobre el qual ja es va emetre una resolució del Director Provincial en qualsevol sentit. Aquest rebuig no es produeix en els casos en què la recaiguda s'hagi resolt com un nou procés (baixa per patologia diferent).

Butlletí de Notícies RED 2008/6


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2008/6 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2008/6. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2008/6. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,54 KB) 12/08/2010
Complementary Content
${loading}