Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

2008/6 de 20 d’agost de 2008

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Comunicació sobre concurrència del requeriment de trobar-se al corrent en el compliment d'Obligacions Tributàries

L'actual Programa de Foment d'Ocupació no establix com a requeriment per a l'aplicació dels beneficis previstos que els empresaris es troben al corrent en les seues obligacions tributàries.

Amb la finalitat de verificar eixa circumstància, s'ha establit un procediment amb les Administracions Tributàries, perquè, per part seua, s'informe de la condició d'estar al corrent en les obligacions tributàries dels titulars d'eixos Codis de Compte de Cotització en què hagen causat alta treballadors amb dades determinants de l'aplicació de bonificacions de quotes.

Esta verificació no es realitza just en el moment en què s'incorpora l'alta en el Fitxer General d'Afiliació (FGA), sinó que es realitza una vegada incorporades les altes en eixe Fitxer.

És per això que l'alta s'incorporarà al FGA amb les dades proporcionades originalment per l'usuari, les quals determinaran la informació sobre l'aplicació del benefici en matèria de Seguretat Social que es proporciona juntament amb la resolució que accepta l'alta. No obstant això, si en el procés corresponent es verifica que l'empresari no es troba al corrent en les seues obligacions tributàries, es procedirà automàticament a la correcció d'aquelles dades de l'alta necessàries perquè el sistema no aplique els beneficis en la cotització.

Com que, abans de verificar que l'empresari es troba al corrent en les seues obligacions tributàries, es podria haver proporcionat a l'usuari la resolució en què, amb caràcter informatiu, es comunicava l'aplicabilitat dels corresponents beneficis, s'informarà l'usuari de la circumstància detectada respecte a l'incompliment de les obligacions en matèria tributària de l'empresari corresponent.

Per a fer-ho, es subministra automàticament un formulari nou en què es comunica la nova situació de l'alta mecanitzada.

En cas que l'empresari acredite, davant de l'Administració de la Seguretat Social corresponent —per qualsevol medi admés en dret—, que es trobava al corrent en el compliment de les seues obligacions en matèria tributària a la data d'inici de contracte del treballador que ha originat el procés, es procedirà per l'Administració de la Seguretat Social a corregir el registre de l'alta del treballador amb les dades comunicades inicialment per l'empresari, a fi que el registre esmentat aplique novament els beneficis establits.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Obligacions tributàries Descargar documento Obligacions tributàries. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Obligacions tributàries. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,32 KB) 12/08/2010

Nous valors CIF i NIE

Com a conseqüència de l'entrada en vigor, el passat 1 de juliol, del Reial decret 1065/2007 de 27 de juliol de 2007, i de l'Ordre EHA/451/2008 de 20 de febrer de 2008, s'han creat noves lletres del NIF de les entitats jurídiques (CIF), codi que assigna l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

El NIF de les entitats jurídiques és un codi d'identificació de 9 caràcters (una lletra, set dígits numèrics i un caràcter de control).

Fins ara, els valors possibles en la primera posició eren A, B, C, D, E, F, G, H, N, P, Q, S.

A partir de l'entrada en vigor de l'Ordre EHA/0451/2008 es creen els valors J, U, V, W, R destinats a identificar, respectivament, les societats civils, amb o sense personalitat jurídica, les unions temporals d'empreses, altres tipus d'entitats jurídiques nacionals no definides en la resta de claus, establiments permanents d'entitat no residents en territori espanyol i congregacions i institucions religioses.

Respecte a la resta de caràcters, no s'observa cap modificació amb respecte a la configuració actual.

D'altra banda, també s'han produït modificacions en la configuració del Número d'Identificació d'Estrangers (NIE)

Eixe identificador sempre té 9 caràcters (una lletra, set dígits numèrics i un caràcter de control alfabètic).

Com que s'ha esgotat la capacitat de numeració dels set dígits, i per no modificar la longitud d'eixe identificador, s'han creat dos noves lletres per a la posició inicial (fins ara només s'admetia la "X" en eixa posició): Y, Z.

En els tres casos, X, Y, Z, el tipus d'identificador de persona física seguirà sent el "6".

Ambdues modificacions han sigut aplicades en totes les aplicacions del Sistema RED.

Nova versió de WinSuite32

A partir del pròxim 26 d'agost de 2008 estarà disponible la nova versió de WinSuite32 (versió 6.5.0).

Recordem que la WinSuite32 s'actualitzarà automàticament en realitzar un enviament, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual.

No obstant això, també estarà disponible per a baixar-la en l'àrea de programari del Sistema RED.

La WinSuite32 6.5.0 conté les funcionalitats següents:

 

Afiliació:

  • Impressió comunicacions sobre concurrència del requeriment de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries

  • Actualització de la taula T-61 de Conveni Col·lectiu

  • Acceptació del format del CIF i el NIE als nous valors admesos segons el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol de 2007 i l'Ordre EHA/451/2008 de 20 de febrer.

Cotització:

  • Implementació de totes les modificacions relatives a la Pròrroga (fins a març de 2010) de la bonificació de Ceuta i Melilla

  • Inclusió de totes les modificacions relatives a l'aplicació de la bonificació de la 33a edició de la Copa Amèrica.

  • Implementació de les modificacions necessàries per a la presentació de la Reducció per risc en l'embaràs o lactància natural (Llei 51/2007). Per a la seua identificació es crea el nou col·lectiu 3220 "CANVI LLOC TREBALL RISC/ENF. PROF".

  • Inclusió de la identificació del personal becari investigador en formació, mitjançant el valor 9009 en el camp 1288 "indicador de relació laboral" del segment DAT de l'arxiu FAN, per a poder realitzar les validacions matemàtiques oportunes per a este personal.

Impressió:

  • Impressió de la comunicació sobre concurrència del requeriment de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries.

Nous controls en la gravació de comunicats d'alta d'IT.

En relació amb l'exercici de la competència que establix l'article 128 1.a) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), s'informa que, des del dia 4 d'agost de 2008, s'han creat nous codis d'error que s'emetran quan es reba un comunicat d'alta del Servici Públic de Salut (SPS) o del Sistema RED en processos de més de 12 mesos d'|IT o en els que siguen recaigudes d'altres anteriors que es van resoldre amb alta del Director Provincial de l'INSS, tot això en aplicació d'allò que disposa el paràgraf segon, 1. a) de l'article esmentat 128 del |TR. LGSS que establix que:

"… Esgotat el termini de duració de dotze mesos de la incapacitat temporal, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans competents per a avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent del treballador, serà l'únic competent per a reconéixer la situació de pròrroga expressa amb un límit de sis mesos més, o bé, per a determinar la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent, o bé per a emetre l'alta mèdica… Igualment, l'Institut Nacional de la Seguretat Social serà l'únic competent per a emetre una nova baixa mèdica en la situació d'incapacitat temporal quan es produïsca en un termini de sis mesos posterior a l'alta mèdica esmentada abans, per la mateixa patologia o una similar, amb els efectes que preveuen els paràgrafs següents…"   

La finalitat d'esta modificació és informar les empreses mitjançant el Sistema RED de la nul·litat dels comunicats d'alta que pugen ser emesos pel |SPS i transmesos per les empreses mitjançant el Sistema RED, en processos de més de 12 mesos de duració, sobre els quals l'INSS és l'única competent per a decidir la situació del treballador, en aplicació del que disposa l'article 128 del |TR esmentat. LGSS, i pels quals la Direcció Provincial haurà emés comunicació a l'empresa d'acord amb la situació clínica del treballador en cada cas al compliment del mes 12.

Els missatges d'error esmentats que seran retornats, tant als |SPS com a les empreses, són els següents:

• ERROR 39 - "Alta mèdica nul·la |art. 128 LGSS"
•ERROR 40 - "Menys de 12 mesos des de data de baixa"
•ERROR 41 - "Competència exclusiva de l'INSS"

Estos missatges d'error es generaran en els casos següents:


• ERROR 39 - "Alta mèdica nul·la |art. 128 LGSS 

S'emetrà quan es reba un Comunicat d'Alta (CA), la causa del qual siga diferent a 10 (control INSS) o 02 (defunció), una vegada transcorreguts 12 mesos d'incapacitat temporal.


•ERROR 40 - Menys de 12 mesos des de data de baixa

S'enviarà quan es reba un comunicat d'alta amb causa 05 (esgotament de 18 mesos d'incapacitat temporal) o causa 10 (control INSS 12 mesos) en aquells processos que s'han iniciat per l'emissió d'un comunicat d'alta del |SPS, en un termini de sis mesos després de l'alta emesa pel Director Provincial de l'INSS, i que, per tant, puguen ser recaiguda d'altre, i que el Director Provincial de l'INSS no ha dictat la deguda resolució.


•ERROR 41 - Competència exclusiva de l'INSS 

Este error s'emetrà quan s'envie un comunicat d'alta amb causa diferent a 02 (defunció), sobre un procés de recaiguda d'un altre que s'haja resolt com alta a l'empara de l'|art. 128, i sobre el que ja es va emetre resolució del Director Provincial en qualsevol sentit. Este rebuig no es produirà en els casos en què la possible recaiguda haja sigut resolta com a nou procés (baixa per patologia diferent).

Butlletí de Notícies RED 2008/6


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2008/6 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2008/6. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2008/6. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,54 KB) 12/08/2010
Complementary Content
${loading}