Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Treballadors desplaçats

Les normes que hi ha al títol II "Determinació de la legislació aplicable" del Reglament 883/04 s'apliquen als següents treballadors:

 • Des de l'01/05/2010 als treballadors nacionals de la Unió Europea que es desplacen als països de la Unió Europea.
 • Des de l'01/01/2011 als treballadors qualsevol que siga la seua nacionalitat, que es desplacen als països de la Unió Europea llevat del Regne Unit i Dinamarca.
 • Des de l'01/04/2012 als treballadors de la Unió Europea i suïssos que es desplacen a Suïssa.
 • Des de l'01/06/2012 als treballadors nacionals la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu que es desplacen a estos països (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
 • Des de l'1/7/2013 als treballadors, tinguen la nacionalitat que tinguen, que es desplacen a Croàcia.

Treballadors desplaçats. Normes generals. Article 11 del Reglament 883/04.

 1. Les persones a les quals siga aplicable el Reglament estaran sotmeses a la legislació d'un únic Estat membre.
 2. Les persones que reben una prestació en metàl·lic pel fet o com a conseqüència de la seua activitat per compte d'altri o propi seran considerades com si exerciren eixa activitat.
 3. A reserva d'allò indicat en les normes particulars:
  1. la persona que exercisca una activitat per compte d'altri o propi en un Estat membre estarà subjecta a la legislació d'eixe Estat membre;
  2. tot funcionari estarà subjecte a la legislació de l'estat membre del qual depenga l'administració que l'ocupa;
 4. Una activitat, per compte d'altri o propi, exercida normalment a bord d'un vaixell en el mar que enarbore pavelló d'un Estat membre es considerarà una activitat exercida en eixe Estat membre. No obstant això, la persona que exercisca una activitat per compte d'altri a bord d'un vaixell que enarbore pavelló d'un Estat membre i que siga remunerada per esta activitat per una empresa o una persona que tinga la seua seu o domicili en altre Estat membre estarà subjecta a la legislació d'este últim Estat membre si residix en eixe Estat. L'empresa o persona que abone la remuneració serà considerada com a empresari a l'efecte d'eixa legislació.
 5. L'activitat d'un membre de tripulació de vol o de cabina en el marc d'una prestació de servicis de transport aeri de passatgers o mercaderies es considera una activitat realitzada en l'Estat membre en el qual es troba la "base" (concepte de "base": lloc assignat per l'operador a cada tripulant, en el qual habitualment este comença i acaba un o diversos períodes d'activitat i en el qual, en condicions normals, l'operador no es responsabilitza de l'allotjament del tripulant).

Treballadors desplaçats. Normes particulars


EXERCICI DE L'ACTIVITAT EN UN ÚNIC ESTAT MEMBRE.- Articles 12.1 i 12.2 del Reglament 883/04 i article 14 del Reglament 987/09.

 1. La persona que exercisca una activitat assalariada en un Estat membre per compte d'un ocupador que hi exercix normalment les seues activitats, i al qual este ocupador envie per a realitzar una faena per compte propi en un altre Estat membre continuarà subjecta a la legislació del primer Estat membre, a condició que la duració previsible d'esta faena no excedisca de vint-i-quatre mesos i que esta persona no siga enviada en substitució de cap altra persona enviada.

  L'expressió "on exercix normalment les seues activitats" fa referència a una empresa que normalment realitza activitats substancials, diferents de la mera gestió interna, en l'Estat membre d'establiment, si tenim en compte tots els criteris que caracteritzen les activitats realitzades per l'empresa.  És a dir, un criteri per a tindre en compte serà que l'empresa romanga amb treballadors que exercixen l'activitat pròpia de l'empresa en l'Estat d'establiment, a més dels treballadors que estiguen desplaçats en altres països.

 2. La persona que exercisca normalment una activitat per compte propi en un Estat membre i que vaja a realitzar una activitat similar a altre Estat membre, seguirà subjecta a la legislació del primer Estat membre, a condició de què la duració previsible d'eixa activitat no supere els vint-i-quatre mesos. L'expressió "que exercisca normalment una activitat per compte propi" fa referència a una persona que realitza habitualment activitats substancials en el territori de l'Estat membre on està establida. En particular, la persona ha d'haver exercit la seua activitat durant algun temps abans de la data del seu desplaçament. S'exigix com a mínim un període de dos mesos d'activitat per comte propi en el país d'establiment.

  L'expressió "activitat similar" fa referència a la naturalesa real de l'activitat i no a la qualificació d'activitat per compte d'altri o propi que s'atribuïsca en l'altre Estat membre.

EXERCICI DE L'ACTIVITAT EN UN DOS O MÉS  ESTATS MEMBRES.- Articles 13.1 i 13.2 del Reglament 883/04 i article 14 del Reglament 987/09.

 1. La persona que exercisca normalment una activitat per compte d'altres en dos o més Estats membres estarà subjecta a:
  1. la legislació de l'Estat membre de residència, si exercix una part substancial de la seua activitat en eixe Estat membre, o
  2. si no exercix una part substancial de la seua activitat en l'Estat membre de residència:
   1. a la legislació de l'Estat membre en el qual tinga la seua seu o domicili l'empresa o ocupador, quan la persona només estiga contractada per una empresa o ocupador, o
   2. a la legislació de l'Estat membre en el qual tinguen les seues seus o domicilis les empreses o els ocupadors quan la persona estiga contractada per dos o més empreses o ocupadors que tinguen les seues seus o domicilis en un sol Estat membre, o
   3. a la legislació de l'Estat membre diferent de l'Estat membre de residència, en el qual tinga la seua seu o domicili l'empresa o l'ocupador, quan la persona estiga contractada per dos o més empreses o ocupadors que tinguen les seues seus o domicilis en dos Estats membres, un dels quals és l'Estat membre de residència, o
   4. a la legislació de l'Estat membre de residència, quan la persona estiga contractada per dos o més empreses o ocupadors, i almenys dos d'ells tinguen la seua seu o domicili en Estats membres diferents de l'Estat membre de residència.

  L'expressió "persona que exercisca normalment una activitat per compte d'altres en dos o més Estats membres" es referix a una persona que:   a) mentres manté una activitat en un Estat membre, exercix simultàniament una segona activitat en un o més Estats membres, amb independència de la duració i naturalesa d'esta segona activitat. b) exercix de manera continuada activitats alternes en dos o més Estats membres, amb independència de la freqüència o regularitat de l'alternança.

 2. La persona que exercisca normalment una activitat per compte propi en dos o més Estats membres estarà subjecta a:
  1. la legislació de l'Estat membre de residència, si exercix una part substancial de la seua activitat en eixe Estat membre, o
  2. la legislació de l'Estat membre on es troba el centre d'interés de les seues activitats, si no residix en un dels Estats membres on exercix una part substancial de la seua activitat. El centre d'interés es determinarà tenint en compte el lloc on es trobe la seu fixa i permanent de les activitats dels interessats, el caràcter habitual o la duració de les activitats que exercisca o el nombre de servicis prestats.

   L'expressió "persona que exercisca normalment una activitat per compte propi en dos o més Estats membres" designarà, en particular, a una persona que exercix de manera simultània o alterna una o diverses activitats diferents per compte propi, amb independència de la seua naturalesa, en dos o més Estats membres.

   En relació amb els punts 1) i 2) s'entendrà que el treballador exercix "una part substancial de la seua activitat" per compte d'altri o propi en un Estat membre si hi exercix una part quantitativament important del conjunt de les seues activitats per compte d'altri o propi, sense que es tracte necessàriament de la major part d'estes activitats. Es tindrà en compte el temps de treball o la remuneració quan es tracte d'activitat per compte d'altres, o el volum de negocis, el temps de treball, el nombre de servicis prestats o els ingressos quan es tracte d'activitat per compte propi. El fet d'arribar a un percentatge inferior al 25 % per als criteris esmentats, suposa que no es realitza una part substancia de l'activitat en l'Estat membre de què es tracte.

 3. Quan una persona exercisca una activitat assalariada en dos o més Estats membres per compte d'un empresari establit fora del territori de la Unió i residisca en un Estat membre sense exercir-hi una activitat substancial, quedarà subjecta a la legislació de l'Estat membre de residència.

 4. La persona que exercisca normalment una activitat per compte d'altres i una activitat per compte propi en diferents Estats membres estarà subjecta a la legislació de l'Estat membre en el qual exercisca una activitat per compte d'altres o, si exercix esta activitat en dos o més Estats membres, a la legislació determinada segons el punt 1).

 5. La persona empleada com a funcionari en un Estat membre i que exercisca una activitat per compte d'altri o per compte propi en un dels Estats membres estarà subjecta a la legislació de l'Estat membre a què estiga subjecta l'Administració que l'ocupa.

Les persones mencionades en els apartats anteriors seran tractades, a efectes de la legislació determinada de conformitat amb estes disposicions, com si exerciren la totalitat de les seues activitats per compte d'altres o propi i perceberen la totalitat dels seus ingressos en l'Estat membre que es tracte.


AGENTS AUXILIARS DE LES COMUNITATS EUROPEES.- Article 15 del Reglament 883/04 i article 17 del Reglament 987/09.


Els agents auxiliars de les Comunitats Europees podran optar entre l'aplicació de la legislació de l'Estat membre on estiguen ocupats i l'aplicació de la legislació de l'Estat membre al qual han estat subjectes en últim lloc o de l'Estat membre del qual són nacionals.


EXCEPCIONS ALS ARTICLES 11 A 15.- Article 16 del Reglament 883/04 i article 18 del Reglament 987/09.


Dos o més Estats membres, les autoritats competents d'estos estats membres o els organismes designats per estes autoritats podran preveure de comú acord, i en benefici de determinades persones o categories de persones, excepcions als articles 11 a 15.


Tràmit de desplaçaments


Amb caràcter general la sol·licitud d'un desplaçament ha de realitzar-se amb anterioritat a la data d'inici del desplaçament.

La sol·licitud s'efectuarà, en tots els casos, amb el model TA.300. "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable".

L'Organisme competent emetrà, si escau, el "Certificat de legislació aplicable" formulari A1.

 • Article 11.3.b.  Funcionaris del Règim General del Sistema de la Seguretat Social espanyola.
  Els funcionaris que es desplacen  en "comissió de servici" per exercir la seua activitat en altre Estat membre, continuaran subjectes a la seguretat social espanyola.  Quan es tracte de desplaçaments per a assistir a congressos, cursos o reunions no caldrà efectuar el tràmit del formulari A.1.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
    
 • Article 11,4. Treballadors pertanyents al Règim Especial del Mar.
  • L'empresa que contracta el treballador ha de ser espanyola o tindre la seua seu a Espanya independentment de la bandera que enarbore el vaixell.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
    
 • Article 12.1. Treballadors que exercixen una activitat per compte d'altri en un sol país.
   
  Requisits que ha de complir l'empresa espanyola o el treballador:
  • El treballador ha de tindre antecedents en la Seguretat Social espanyola d'almenys un mes abans del seu desplaçament, en qualsevol règim.-
  • Manteniment del contracte de treball, és a dir, no ha d'existir cap altre contracte amb l'empresa estrangera.
  • L'empresa ha de continuar exercint normalment activitats substancials a Espanya.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social

 • Article 12.2. Treballadors que exercixen una activitat per compte propi en un sol país.
   
  Requisits que ha de complir el treballador per compte propi:
  • Antecedents en la Seguretat Social espanyola com a treballador per compte propi d'almenys dos mesos.
  • Manteniment de les instal·lacions a Espanya que li permeta al seu retorn continuar amb l'activitat.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.

Quan es tracte dels articles 12.1 i 12.2, el període màxim per anotar no podrà superar els 24 mesos. Si des de l'inici es preveu que el desplaçament superarà els 24 mesos, este desplaçament s'ha de tramitar als Servicis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en aplicació de l'article 16 del Reglament 883/04 i mitjançant el model TA300.


Igualment, independentment del període de desplaçament, si el treballador té contracte amb l'empresa de destí, s'ha de tramitar la sol·licitud en els Servicis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en aplicació de l'article 16 del Reglament 883/04 i mitjançant el model TA300.

Quan es puga aplicar la legislació espanyola de Seguretat Social i la totalitat o part del salari l'abona l'empresa del país d'ocupació, es tindrà en compte la totalitat del salari percebut pel treballador per al càlcul de la base de cotització.

 • Article 13,1. Treballadors que exercixen normalment activitats per compte d'altri en més d'un país. Encara que este desplaçament no té límit de temps, s'autoritzarà  per períodes successius de 12 mesos.
  • A un treballador se li aplica la legislació espanyola si té la seua residència habitual a Espanya i exercix una part substancial de la seua activitat en este país.
  • Si el treballador no exercix una part substancial de la seua activitat al país en el qual residix, se li aplica la legislació espanyola:
   • Si treballa només per a una o més empreses amb seu a Espanya.
   • Si no té la seua residència a Espanya però treballa per a una o més empreses amb seu a Espanya i a més per a una altra o altres empreses amb seu al seu país de residència.
   • Si residix a Espanya i està contractat per dos o més empreses, i almenys dos tenen la seua seu en altres Estats membres diferents del de residència.

  Exemples d'activitats a què es pot aplicar este article:

  • Als transportistes internacionals.
  • Als artistes quan van de gira pels diferents països comunitaris.
  • Als toreros amb residència a Espanya, quan contractats per empresaris espanyols o per empresaris estrangers efectuen corregudes de bous en altres països comunitaris.
  • Als esportistes que participen en les competicions esportives que se celebren en països membres.
  • Als treballadors que assisteixen a Congressos, Convencions, Fèries de mostres.
  • Als guies turístics.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
 • Article 13,2. Treballadors que exercixen normalment activitats per compte propi en més d'un país. Encara que este desplaçament no té límit de temps, s'autoritzarà per períodes successius de 12 mesos.
  • El treballador ha de tindre la seua residència permanent a Espanya i exercir una part important de la seua activitat en este país.
  • Si no residix a Espanya, se li aplica la legislació espanyola si té a Espanya el centre d'interés de les seues activitats.
  • Realització de la mateixa activitat a Espanya i altre o altres Estats membres que supose desplaçaments constants a eixos països.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
 • Article 13,3. Treballadors que exercixen una activitat per compte d'altri i per compte propi en països diferents.
  • Si el treballador exercix l'activitat per compte d'altres a Espanya i per compte propi en un altre país, està sotmés a la legislació de la Seguretat Social espanyola, i per l'activitat per compte propi ha de cotitzar en la Seguretat Social espanyola.
  • Competència: Servicis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Article 13,4. Persona empleada com a funcionari en un Estat membre i que, al mateix temps, exercix una activitat per compte propi o d'altri en altre Estat membre.
  • Si té la consideració de funcionari a Espanya, està sotmés a la Seguretat Social espanyola.
  • Competència: Servicis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Article 15.  Els agents contractuals de les Comunitats Europees podran optar entre l'aplicació de la legislació de l'Estat membre en el qual estan ocupats i l'aplicació de la legislació de l'Estat membre al qual han estat subjectes en l'últim lloc o de l'Estat membre del qual són nacionals.
  • Competència: Servicis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Article 16. Excepcions als articles 11 a 15. Dos o més Estats membres, les autoritats competents d'estos Estats o els organismes designats podran establir excepcions als articles 11 a 15.
  • Encara que no hi ha establit legalment un límit de temps, com a norma general el període màxim de desplaçament no pot sobrepassar els cinc anys, tenint en compte els autoritzats en el desplaçament inicial i pròrrogues anteriors, si n'hi haguera.
  • En el cas que fora necessari prorrogar el desplaçament fins i tot un any més, per a efectuar la sol·licitud l'empresa haurà d'adjuntar al model TA.300 un escrit en el qual al·legue els motius que justifiquen la necessitat de permanència en este país.
  • Si el desplaçament és a França s'ha d'adjuntar el Model CLEISS emplenat en la seua totalitat i el contracte o acord de desplaçament.
  • Si el desplaçament és a Romania serà necessari adjuntar un escrit en què es detalle l'activitat que es realitza en este país.
  • Competència: Servicis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}