Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Traballadores desprazados

As normas contidas no título II "Determinación da lexislación aplicable" do Regulamento 883/04 aplícanse aos seguintes traballadores:

 • Dende o 01/05/2010 aos traballadores nacionais da Unión Europea que se despracen aos países da Unión Europea.
 • Dende o 01/01/2011 aos traballadores calquera que sexa a súa nacionalidade, que se despracen aos países da Unión Europea a excepción do Reino Unido e Dinamarca.
 • Dende o 01/04/2012 aos traballadores da Unión Europea e suízos que se despracen a Suíza.
 • Dende o 01/06/2012 aos traballadores nacionais da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo que se despracen a estes países (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
 • Dende o 01/07/2013 aos traballadores, calquera que sexa a súa nacionalidade, que se despracen a Croacia.

Traballadores desprazados. Normas xerais. Artigo 11 do Regulamento 883/04.

 1. As persoas ás cales sexa aplicable o Regulamento estarán sometidas á lexislación dun único Estado membro.
 2. As persoas que reciben unha prestación en metálico polo feito ou como consecuencia da súa actividade por conta allea ou propia serán consideradas como se exercesen esta actividade.
 3. A reserva do indicado nas normas particulares:
  1. a persoa que exerza unha actividade por conta allea ou propia nun Estado membro estará suxeita á lexislación dese Estado membro;
  2. todo funcionario estará suxeito á lexislación do estado membro do que dependa a administración que lle ocupa;
 4. Unha actividade por conta allea ou propia exercida normalmente a bordo dun buque no mar que enarbore pavillón dun Estado membro considerarase unha actividade exercida neste Estado membro. Non obstante, a persoa que exerza unha actividade por conta allea a bordo dun buque que enarbore pavillón dun Estado membro e que sexa remunerada por esta actividade por unha empresa ou unha persoa que teña a súa sede ou o seu domicilio noutro Estado membro estará suxeita á lexislación deste último Estado membro se reside neste Estado. A empresa ou persoa que aboe a remuneración será considerada como empresario para efectos desta lexislación.
 5. A actividade dun membro de tripulación de voo ou de cabina no marco dunha prestación de servizos de transporte aéreo de pasaxeiros ou mercadorías considerarase unha actividade realizada no Estado membro no que se atopa a "base" (concepto de "base": lugar asignado polo operador a cada tripulante, no cal habitualmente este comeza e termina un ou varios períodos de actividade e no que, en condicións normais, o operador non se responsabiliza do aloxamento do tripulante).

Traballadores desprazados. Normas particulares


EXERCICIO DA ACTIVIDADE NUN SÓ ESTADO MEMBRO.- Artigos 12.1 e 12.2 do Regulamento 883/04 e artigo 14 do Regulamento 987/09.

 1. A persoa que exerza unha actividade asalariada nun Estado membro por conta dun empregador que exerce normalmente nel as súas actividades e á que este empregador envíe para realizar un traballo pola súa conta noutro Estado membro seguirá suxeita á lexislación do primeiro Estado membro, a condición de que a duración previsible do devandito traballo non exceda de vinte e catro meses e que a devandita persoa non sexa enviada en substitución doutra persoa enviada.

  A expresión “que exerce normalmente nel as súas actividades” refírese a unha empresa que realiza normalmente actividades substanciais, distintas da mera xestión interna, no Estado membro de establecemento, tendo en conta todos os criterios que caracterizan as actividades realizadas pola empresa.  É dicir, un criterio a ter en conta será que a empresa permaneza con traballadores exercendo a actividade propia da empresa no Estado de establecemento, ademais dos traballadores que estean desprazados noutros países.

 2. A persoa que exerza normalmente unha actividade por conta propia nun Estado membro e que vaia realizar unha actividade similar noutro Estado membro seguirá suxeita á lexislación do primeiro Estado membro, a condición de que a duración previsible desa actividade non exceda de vinte e catro meses. A expresión "que exerza normalmente unha actividade por conta propia" refírese a unha persoa que realiza habitualmente actividades substanciais no territorio do Estado membro no que está establecida. En particular, a persoa debe ter exercido a súa actividade durante algún tempo antes da data do seu desprazamento. Esíxese como mínimo un período de dous meses de actividade por conta propia no país de establecemento.

  A expresión "actividade similar" fai referencia á natureza real da actividade e non á cualificación de actividade por conta allea ou propia que se atribúa no outro Estado membro.

EXERCICIO DE ACTIVIDADES EN DOUS OU MÁIS  ESTADOS MEMBROS.- Artigos 13.1 e 13.2 do Regulamento 883/04 e artigo 14 do Regulamento 987/09.

 1. A persoa que exerza normalmente unha actividade por conta allea en dous ou máis Estados membros estará suxeita a:
  1. a lexislación do Estado membro de residencia, se exerce unha parte substancial da súa actividade neste Estado membro, ou
  2. se non exerce unha parte substancial da súa actividade no Estado membro de residencia:
   1. á lexislación do Estado membro no que teña a súa sede ou domicilio a empresa ou empregador, cando a persoa só estea contratada por unha empresa ou empregador, ou
   2. á lexislación do Estado membro no que teñan as súas sedes ou domicilios as empresas ou os empregadores cando a persoa estea contratada por dúas ou máis empresas ou empregadores que teñan as súas sedes ou domicilios nun só Estado membro, ou
   3. á lexislación do Estado membro distinto do Estado membro de residencia, en que teña a súa sede ou domicilio a empresa ou o empregador, cando a persoa estea contratada por dúas ou máis empresas ou empregadores que teñan as súas sedes ou domicilios en dous Estados membros, sendo un deles o Estado membro de residencia, ou
   4. á lexislación do Estado membro de residencia, cando a persoa estea contratada por dúas ou máis empresas ou empregadores, e polo menos dous deles teñan a súa sede ou domicilio en Estados membros diferentes distintos do Estado membro de residencia.

  A expresión "persoa que exerza normalmente unha actividade por conta allea en dous ou máis Estados membros" refírese a unha persoa que:   a) ao tempo que mantén unha actividade nun Estado membro, exerce simultaneamente unha segunda actividade nun ou máis Estados membros, con independencia da duración e natureza desa segunda actividade. b) exerce de xeito continuado actividades alternas en dous ou máis Estados membros, con independencia da frecuencia ou regularidade da alternancia.

 2. A persoa que exerza normalmente unha actividade por conta propia en dous ou máis Estados membros estará suxeita a:
  1. a lexislación do Estado membro de residencia, se exerce unha parte substancial da súa actividade neste Estado membro, ou
  2. a lexislación do Estado membro no que se atopa o centro de interese das súas actividades, se non reside nun dos Estados membros nos que exerce unha parte substancial da súa actividade. O centro de interese determinarase tendo en conta o lugar onde se atope a sede fixa e permanente das actividades do interesado, o carácter habitual ou a duración das actividades que exerza ou o número de servizos prestados.

   A expresión "persoa que exerza normalmente unha actividade por conta propia en dous ou máis Estados membros" designará, en particular, a unha persoa que exerce de xeito simultáneo ou alterna unha ou varias actividades diferentes por conta propia, con independencia da natureza destas, en dous ou máis Estados membros.

   En relación cos puntos 1) e 2) entenderase que o traballador exerce “unha parte substancial da súa actividade” por conta allea ou propia nun Estado membro se exerce nel unha parte cuantitativamente importante do conxunto das súas actividades por conta allea ou propia, sen que se trate necesariamente da maior parte desas actividades. Terase en conta o tempo de traballo ou a remuneración cando se trate de actividade por conta allea, ou o volume de negocios, o tempo de traballo, número de servizos prestados ou os ingresos cando se trate de actividade por conta propia. O feito de alcanzar unha porcentaxe inferior ao 25% para os criterios mencionados supón que non se realiza unha parte substancial da actividade no Estado membro de que se trate.

 3. Cando unha persoa exerza unha actividade asalariada en dous ou máis Estados membros por conta dun empresario establecido fóra do territorio da Unión e resida nun Estado membro sen exercer nel unha actividade substancial, quedará suxeita á lexislación do Estado membro de residencia.

 4. A persoa que exerza normalmente unha actividade por conta allea e unha actividade por conta propia en diferentes Estados membros estará suxeita á lexislación do Estado membro no que exerza unha actividade por conta allea ou, se exerce a devandita actividade en dous ou mais Estados membros, á lexislación determinada segundo o punto 1).

 5. A persoa empregada como funcionario nun Estado membro e que exerza unha actividade por conta allea e/ou por conta propia noutro ou outros Estados membros estará suxeita á lexislación do Estado membro á que está suxeita a Administración que lle emprega.

As persoas mencionadas nos apartados anteriores serán tratadas, para os efectos da lexislación determinada de conformidade con estas disposicións, coma se exercesen a totalidade das súas actividades por conta allea ou propia e percibisen a totalidade dos seus ingresos no Estado membro de que se trate.


AXENTES AUXILIARES DAS COMUNIDADES EUROPEAS.- Artigo 15 do Regulamento 883/04 e artigo 17 do Regulamento 987/09.


Os axentes auxiliares das Comunidades Europeas poderán optar entre a aplicación da lexislación do Estado membro no que están ocupados e a aplicación da lexislación do Estado membro á cal estiveron suxeitos en último lugar ou do Estado membro do que son nacionais.


EXCEPCIÓNS AOS ARTIGOS 11 A 15.- Artigo 16 do Regulamento 883/04 e artigo 18 do Regulamento 987/09.


Dous ou máis Estados membros, as autoridades competentes dos devanditos estados membros ou os organismos designados polas devanditas autoridades poderán prever de común acordo e, en beneficio de determinadas persoas ou categorías de persoas, excepcións aos artigos 11 a 15.


Trámite de desprazamentos


Con carácter xeral a solicitude dun desprazamento deberá realizarse con anterioridade á data de inicio do desprazamento.

A solicitude efectuarase, en todos os casos, co modelo TA.300. "Solicitude de información sobre a lexislación de Seguridade Social aplicable".

O Organismo competente emitirá, se procede, o "Certificado de lexislación aplicable" formulario A1.

 • Artigo 11.3.b.  Funcionarios do Réxime Xeral do Sistema da Seguridade Social española.
  Os funcionarios que se despracen  en “comisión de servizo” a exercer a súa actividade noutro Estado membro continuarán suxeitos á Seguridade Social española.  Cando se trate de desprazamentos para asistir a congresos, cursos ou reunións non será preciso efectuar o trámite do formulario A.1.
  • Competencia: Direccións Provinciais e Administracións da Seguridade Social.
    
 • Artigo 11,4. Traballadores pertencentes ao Réxime Especial do Mar.
  • A empresa que contrata ao traballador ten que ser española ou ter a súa sede en España con independencia da bandeira que enarbore o buque.
  • Competencia: Direccións Provinciais e Administracións da Seguridade Social.
    
 • Artigo 12.1. Traballadores que exercen unha actividade por conta propia nun só país.
   
  Requisitos que ten que cumprir a empresa española ou traballador:
  • O traballador debe ter antecedentes na Seguridade Social española de polo menos un mes antes do seu desprazamento, en calquera réxime. -
  • Mantemento do contrato de traballo, é dicir, non debe existir outro contrato coa empresa estranxeira.
  • A empresa debe continuar exercendo normalmente actividades substanciais en España.
  • Competencia: Direccións Provinciais e Administracións da Seguridade Social

 • Artigo 12.2. Traballadores que exercen unha actividade por conta propia nun só país.
   
  Requisitos que ten que cumprir o traballador por conta propia:
  • Antecedentes na Seguridade Social española como traballador por conta propia de polo menos dous meses.
  • Mantemento das instalacións en España que lle permita ao seu regreso continuar coa actividade.
  • Competencia: Direccións Provinciais e Administracións da Seguridade Social.

Cando se trate dos artigos 12.1 e 12.2 o período máximo a anotar non poderá superar os 24 meses. Se dende o inicio se prevé que o desprazamento vai superar os 24 meses, este desprazamento deberase tramitar ante os Servizos Centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social, en aplicación do artigo 16 do Regulamento 883/04 e mediante o modelo TA300.


Igualmente, independentemente do período de desprazamento, se o traballador ten contrato coa empresa de destino deberase tramitar a solicitude ante os Servizos Centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social, en aplicación do artigo 16 do Regulamento 883/04 e mediante o modelo TA300.

Cando sexa aplicable a lexislación española de Seguridade Social e a totalidade ou parte do salario é aboado pola empresa do país de emprego, terase en conta a totalidade do salario percibido polo traballador para o cálculo da base de cotización.

 • Artigo 13,1. Traballadores que exercen normalmente actividades por conta allea en máis dun país. Aínda que este desprazamento non ten límite de tempo autorizarase  por períodos sucesivos de 12 meses.
  • A un traballador aplícaselle a lexislación española se ten a súa residencia habitual en España e exerce unha parte substancial da súa actividade no noso país.
  • Se o traballador non exerce unha parte substancial da súa actividade no país no que reside, aplícaselle a lexislación española:
   • Se traballa soamente para unha ou máis empresas con sede en España.
   • Se non ten a súa residencia en España pero traballa para unha ou máis empresas con sede en España e ademais para outra ou outras empresas con sede no seu país de residencia.
   • Se reside en España e está contratado por dúas ou máis empresas, e polo menos dúas teñen a súa sede noutros Estados membros diferentes, distintos do de residencia.

  Exemplos de actividades ás que se lles pode aplicar este artigo:

  • Aos transportistas internacionais.
  • Aos artistas cando van de xira polos diferentes países comunitarios.
  • Aos toureiros con residencia en España, cando contratados por empresarios españois ou por empresarios estranxeiros, efectúan corridas de touros noutros países comunitarios.
  • Aos deportistas que participan nas competicións deportivas que se celebran en países membros.
  • Aos traballadores que asisten a Congresos, Convencións, Feiras de mostras.
  • Aos guías turísticos.
  • Competencia: Direccións Provinciais e Administracións da Seguridade Social.
 • Artigo 13.2. Traballadores que exercen normalmente actividades por conta propia en máis dun país. Aínda que este desprazamento non ten límite de tempo autorizarase por períodos sucesivos de 12 meses.
  • O traballador debe ter a súa residencia permanente en España e exercer unha parte importante da súa actividade no noso país.
  • Se non reside en España, aplícaselle a lexislación española se ten en España o centro de interese das súas actividades.
  • Realización da mesma actividade en España e outro ou outros Estados membros que supoña constantes desprazamentos a eses países.
  • Competencia: Direccións Provinciais e Administracións da Seguridade Social.
 • Artigo 13.3. Traballadores que exercen unha actividade por conta allea e por conta propia en diferentes países.
  • Se o traballador exerce a actividade por conta allea en España e por conta propia noutro país, está sometido á lexislación da Seguridade Social española, e pola actividade por conta propia debe cotizar na Seguridade Social española.
  • Competencia: Servizos Centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

 • Artigo 13.4. Persoa empregada como funcionario nun Estado membro e que á vez exerce unha actividade por conta propia ou allea noutro Estado membro.
  • Se ten a consideración de funcionario en España, está sometido á Seguridade Social española.
  • Competencia: Servizos Centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Artigo 15.  Os axentes contractuais das Comunidades Europeas poderán optar entre a aplicación da lexislación do Estado membro no que están ocupados e a aplicación da lexislación do Estado membro ao cal estiveron suxeitos no último lugar ou do Estado membro do que son nacionais.
  • Competencia: Servizos Centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

 • Artigo 16. Excepcións aos artigos 11 a 15. Dous ou máis Estados membros, as autoridades competentes dos devanditos Estados ou os organismos designados poderán establecer excepcións aos artigos 11 a 15.
  • Aínda que non hai establecido legalmente un límite de tempo, como norma xeral o período máximo de desprazamento pode superar os cinco anos, tendo en conta os autorizados no desprazamento inicial e prórrogas anteriores, se os houbese.
  • No caso de que fose necesario prorrogar o desprazamento ata un ano máis, para efectuar a solicitude a empresa terá que achegar ao modelo TA.300 un escrito no que alegue os motivos que xustifiquen a necesidade de permanencia nese país.
  • Se o desprazamento é a Francia, débese achegar o modelo CLEISS cuberto na súa totalidade e o contrato ou acordo de desprazamento.
  • Se o desprazamento é a Romanía, será necesario achegar un escrito detallando a actividade que se realiza nese país.
  • Competencia: Servizos Centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Complementary Content
${loading}