Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Treballadors desplaçats

Les normes que s'inclouen en el títol II "Determinació de la legislació aplicable" del Reglament 883/04 s'apliquen als treballadors següents:

 • Des de l'01/05/2010 als treballadors nacionals de la Unió Europea que es desplacin als països que la conformen.
 • Des de l'01/01/2011 als treballadors independentment de la seva nacionalitat, que es desplacin als països de la Unió Europea, exceptuant-ne el Regne Unit i Dinamarca.
 • Des de l'01/04/2012 als treballadors de la Unió Europea i suïssos que es desplacin a Suïssa.
 • Des de l'01/06/2012 als treballadors nacionals de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu que es desplacin a aquests països (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
 • Des de l'1/7/2013 als treballadors, tinguin la nacionalitat que tinguin, que es desplacin a Croàcia.

Treballadors desplaçats. Normes generals. Article 11 del Reglament 883/04.

 1. Les persones a les que els és aplicable el Reglament estan sotmeses a la legislació d'un únic Estat membre.
 2. Les persones que reben una prestació en metàl·lic pel fet o com a conseqüència de la seva activitat per compte d'altri o propi es consideren com si exercissin aquesta activitat.
 3. A reserva d'allò que s'indica a les normes particulars:
  1. la persona que exerceix una activitat per compte d'altri o propi en un Estat membre està subjecta a la legislació d'aquest Estat membre;
  2. tots els funcionaris estan subjectes a la legislació de l'estat membre de qui depengui l'administració que els ocupa;
 4. Una activitat per compte d'altri o propi exercida normalment a bord d'un vaixell a la mar que enarbori el pavelló d'un Estat membre es considera una activitat exercida en aquest Estat membre. No obstant això, la persona que exerceixi una activitat per compte d'altri a bord d'un vaixell que enarbori el pavelló d'un Estat membre i que se la remuneri per aquesta activitat per una empresa o una persona que tingui la seva seu o el seu domicili en un altre Estat membre està subjecta a la legislació d'aquest últim Estat membre si resideix en aquest Estat. L'empresa o persona que aboni la remuneració es considera empresari a afectes d'aquesta legislació.
 5. L'activitat d'un membre de tripulació de vol o de cabina en el marc d'una prestació de serveis de transport aeri de passatgers o mercaderies es considera una activitat realitzada en l'Estat membre en el qual es troba la "base" (concepte de "base": lloc assignat per l'operador a cada tripulant, en el qual habitualment aquest comença i acaba un o diversos períodes d'activitat i en el qual, en condicions normals, l'operador no es responsabilitza de l'allotjament del tripulant).

Treballadors desplaçats. Normes particulars


EXERCICI DE L'ACTIVITAT EN UN SOL ESTAT MEMBRE.- Articles 12.1 i 12.2 del Reglament 883/04 i article 14 del Reglament 987/09.

 1. La persona que exerceixi una activitat assalariada en un Estat membre per compte d'un ocupador que hi exerceix normalment les seves activitats, i al qual aquest ocupador enviï per realitzar una feina per compte propi en un altre Estat membre continuarà subjecta a la legislació del primer Estat membre, a condició que la durada previsible de la feina esmentada no excedeixi de vint-i-quatre mesos i que la persona esmentada no sigui enviada en substitució de cap altra persona enviada.

  L'expressió "que hi exerceix normalment les seves activitats" es refereix a una empresa que normalment du a terme activitats substancials, distintes de la de mera gestió interna, a l'Estat membre d'establiment, tot tenint en compte tots els criteris que caracteritzen les activitats realitzades per l'empresa.  És a dir, un criteri que cal tenir en compte és que l'empresa ha de seguir tenint treballadors que exerceixin la mateixa activitat de l'empresa en l'Estat d'establiment, a més dels treballadors que estiguin desplaçats en d'altres països.

 2. La persona que exerceix normalment una activitat per compte propi en un Estat membre i que vagi a fer una activitat similar en un altre Estat membre segueix estant subjecta a la legislació del primer Estat membre, sempre que la durada previsible d'aquesta activitat no sigui superior a vint-i-quatre mesos. L'expressió "que exerceixi normalment una activitat per compte propi" es refereix a una persona que realitza habitualment activitats substancials en el territori de l'Estat membre en què està establerta. En particular, la persona ha d'haver exercit la seva activitat durant algun temps abans de la data de desplaçament. S'exigeix, com a mínim, un període de dos mesos d'activitat per compte propi en el país d'establiment.

  L'expressió "activitat similar" fa referència a la naturalesa real de l'activitat i no a la qualificació d'activitat per compte d'altri o per compte propi que s'atribueixi en l'altre Estat membre.

EXERCICI D'ACTIVITATS EN DOS O MÉS  ESTATS MEMBRES.- Articles 13.1 i 13.2 del Reglament 883/04 i article 14 del Reglament 987/09.

 1. La persona que exerceixi normalment una activitat per compte d'altri en dos o més Estats membres estarà subjecta a:
  1. la legislació de l'Estat membre de residència, si exerceix una part substancial de la seva activitat en aquest Estat membre, o
  2. si no exerceix una part substancial de la seva activitat en l'Estat membre de residència:
   1. a la legislació de l'Estat membre en el qual tingui la seva seu o domicili l'empresa o ocupador, quan la persona només estigui contractada per una empresa o ocupador, o
   2. a la legislació de l'Estat membre en el qual tinguin les seves seus o domicilis les empreses o els ocupadors quan la persona estigui contractada per dues o més empreses o ocupadors que tinguin les seves seus o domicilis en un sol Estat membre, o
   3. a la legislació de l'Estat membre diferent de l'Estat membre de residència, en el qual tingui la seva seu o domicili l'empresa o l'ocupador, quan la persona estigui contractada per dues o més empreses o ocupadors que tinguin les seves seus o domicilis en dos Estats membres, un dels quals és l'Estat membre de residència, o
   4. a la legislació de l'Estat membre de residència, quan la persona estigui contractada per dues o més empreses o ocupadors, i almenys dos d'ells tinguin la seva seu o domicili en Estats membres diferents de l'Estat membre de residència.

  L'expressió "persona que exerceixi normalment una activitat per compte d'altri en dos o més Estats membres" es refereix a una persona que:   a) mentre manté una activitat en un Estat membre, exerceix simultàniament una segona activitat en un o més Estats membres, amb independència de la durada i naturalesa d'aquesta segona activitat. b) exerceix de manera continuada activitats alternes en dos o més Estats membres, amb independència de la freqüència o regularitat de l'alternança.

 2. La persona que exerceixi normalment una activitat per compte propi en dos o més Estats membres estarà subjecta a:
  1. la legislació de l'Estat membre de residència, si exerceix una part substancial de la seva activitat en aquest Estat membre, o
  2. la legislació de l'Estat membre en què es troba el centre d'interès de les seves activitats, si no resideix en un dels estats membres en què exerceix una part substancial de la seva activitat. El centre d'interès es determina tenint en compte el lloc on es troba la seu fixa i permanent de les activitats de l'interessat, el caràcter habitual o la durada de les activitats que exerceix o el nombre de serveis prestats.

   L'expressió "persona que exerceixi normalment una activitat per compte propi en dos o més Estats membres" designarà, en particular, a una persona que exerceix de manera simultània o alterna una o diverses activitats diferents per compte propi, amb independència de la seva naturalesa, en dos o més Estats membres.

   Pel que fa als punts 1) i 2), es considera que el treballador exerceix "una part substancial de la seva activitat" per compte d'altri o per compte propi en un Estat membre si hi exerceix una part quantitativament important del conjunt de les seves activitats per compte d'altri o per compte propi, sense que es tracti necessàriament de la major part d'aquestes activitats. Es tindrà en compte el temps de treball o la remuneració quan es tracti d'activitat per compte d'altri, o el volum de negocis, el temps de treball, el nombre de serveis prestats o els ingressos quan es tracti d'activitat per compte propi. El fet d'assolir un percentatge inferior al 25 % per als criteris esmentats, suposa que no realitza una part substancial de l'activitat en l'Estat membre en qüestió.

 3. Quan una persona exerceix una activitat assalariada en dos o més Estats membres per compte d'un empresari establert fora del territori de la Unió i que resideix en un Estat membre sense exercir-hi una activitat substancial, queda subjecta a la legislació de l'Estat membre de residència.

 4. La persona que exerceixi normalment una activitat per compte d'altri i una activitat per compte propi en diferents Estats membres estarà subjecta a la legislació de l'Estat membre en el qual exerceixi una activitat per compte d'altri o, si exerceix l'esmentada activitat en dos o més Estats membres, a la legislació determinada segons el punt 1).

 5. La persona empleada com a funcionari en un Estat membre i que exerceix una activitat per compte d'altri i/o per compte propi en un altre o altres Estats membres està subjecta a la legislació de l'Estat membre a què està subjecta l'administració que l'ocupa.

Les persones esmentades en els apartats anteriors seran tractades, a efectes de la legislació determinada de conformitat amb aquestes disposicions, com si exercissin la totalitat de les seves activitats per compte d'altri o pròpia i percebessin la totalitat dels seus ingressos en l'Estat membre que es tracti.


AGENTS AUXILIARS DE LES COMUNITATS EUROPEES.- Article 15 del Reglament 883/04 i article 17 del Reglament 987/09.


Els agents auxiliars de les Comunitats Europees poden optar entre l'aplicació de la legislació de l'Estat membre en què estan ocupats i l'aplicació de la legislació de l'Estat membre al qual han estat subjectes en darrer lloc o de l'Estat membre del que són nacionals.


EXCEPCIONS ALS ARTICLES 11 A 15.- Article 16 del Reglament 883/04 i article 18 del Reglament 987/09.


Dos o més Estats membres, les autoritats competents dels esmentats estats membres o els organismes designats per les esmentades autoritats podran preveure de comú acord, i en benefici de determinades persones o categories de persones, excepcions als articles 11 a 15.


Tràmit de desplaçaments


Amb caràcter general, la sol·licitud d'un desplaçament s'ha d'efectuar abans de la data d'inici del desplaçament.

La sol·licitud s'efectuarà, en tots els casos, amb el model TA.300. "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable".

L'Organisme competent emetrà, si escau, el "Certificat de legislació aplicable" formulari A1.

 • Article 11.3.b.  Funcionaris del Règim General del Sistema de la Seguretat Social espanyola.
  Els funcionaris que es desplacin  en "comissió de servei" per exercir la seva activitat en un altre Estat membre, continuaran estant subjectes a la seguretat social espanyola.  Quan es tracti de desplaçaments per assistir a congressos, cursos o reunions, no cal efectuar el tràmit del formulari A.1.
  • Competència : Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
    
 • Article 11.4. Treballadors que pertanyen al Règim Especial del Mar.
  • L'empresa que contracta el treballador ha de ser espanyola o tenir la seva seu a Espanya amb independència de la bandera que enarbori el vaixell.
  • Competència : Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
    
 • Article 12.1. Treballadors que exerceixen una activitat per compte d'altri en un sol país.
   
  Requisits que ha de complir l'empresa espanyola o el treballador:
  • El treballador ha de tenir antecedents a la Seguretat Social espanyola d'almenys un mes abans del seu desplaçament, en qualsevol règim.
  • Manteniment del contracte de treball, és a dir, no ha d'existir un altre contracte amb l'empresa estrangera.
  • L'empresa ha de continuar exercint normalment activitats substancials a Espanya.
  • Competència : Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social

 • Article 12.2. Treballadors que exerceixen una activitat per compte propi en un sol país.
   
  Requisits que ha de complir el treballador per compte propi:
  • Antecedents a la Seguretat Social espanyola com a treballador per compte propi d'almenys dos mesos.
  • Manteniment de les instal·lacions a Espanya que li permeti continuar l'activitat a la seva tornada.
  • Competència : Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.

Quan es tracti dels articles 12.1 i 12.2, el període màxim que cal anotar no pot ser superior a 24 mesos. Si des de l'inici es preveu que el desplaçament serà superior a 24 mesos, cal tramitar aquest desplaçament en els Serveis centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en aplicació de l'article 16 del Reglament 883/04 i mitjançant el model TA300.


Igualment, sigui quin sigui el període de desplaçament, si el treballador té un contracte amb l'empresa de destinació, cal tramitar la sol·licitud en els serveis centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en aplicació de l'article 16 del Reglament 883/04 i mitjançant el model TA300.

Quan sigui aplicable la legislació espanyola de Seguretat Social i la totalitat o part del salari s'abona per l'empresa del país que el contracta, es té en compte la totalitat del salari percebut pel treballador per al càlcul de la base de cotització.

 • Article 13.1. Treballadors que exerceixen normalment activitats per compte d'altri en més d'un país. Tot i que aquest desplaçament no té límit de temps, s'autoritza  per períodes successius de 12 mesos.
  • A un treballador se li aplica la legislació espanyola si té la seva residència habitual a Espanya i exerceix una part substancial de la seva activitat en aquest país.
  • Si el treballador no exerceix una part substancial de la seva activitat al país en el qual resideix, se li aplica la legislació espanyola:
   • Si treballa només per a una o més empreses amb seu a Espanya.
   • Si no té la seva residència a Espanya però treballa per a una o més empreses amb seu a Espanya i a més per a una altra o altres empreses amb seu al seu país de residència.
   • Si resideix a Espanya i està contractat per dues o més empreses, i almenys dues tenen la seva seu en altres Estats membres diferents del de residència.

  Exemples d'activitats a les que se'ls pot aplicar aquest article:

  • Als transportistes internacionals.
  • Als artistes quan estan de gira pels diversos països comunitaris.
  • Als toreros amb residència a Espanya quan celebren curses de braus en d'altres països comunitaris, contractats per empresaris espanyols o per empresaris estrangers.
  • Als esportistes que participen en competicions esportives que se celebren en altres països membres.
  • Als treballadors que assisteixen a Congressos, Convencions i Fires de mostres.
  • Als guies turístics.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
 • Article 13.2. Treballadors que exerceixen normalment activitats per compte propi en més d'un país. Tot i que aquest desplaçament no té límit de temps, s'autoritza per períodes successius de 12 mesos.
  • Cal que el treballador tingui la seva residència permanent a Espanya i exerceixi una part important de la seva activitat en el nostre país.
  • Si no resideix a Espanya, se li aplica la legislació espanyola si té a Espanya el centre d'interès de les seves activitats.
  • Realització de la mateixa activitat a Espanya i en un altre o altres Estats membres que suposi desplaçaments constants a aquests països.
  • Competència: Direccions Provincials i Administracions de la Seguretat Social.
 • Article 13.3. Treballadors que exerceixen una activitat per compte d'altri i propi en diferents països.
  • Si el treballador exerceix l'activitat per compte d'altri a Espanya i per compte propi en un altre país, està sotmès a la legislació de la Seguretat Social espanyola, i per l'activitat per compte propi ha de cotitzar en la Seguretat Social espanyola.
  • Competència: Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Article 13.4. Persona empleada com a funcionària en un Estat membre i que, alhora, exerceix una activitat per compte propi o per compte d'altri en un altre Estat membre.
  • Si té la consideració de funcionari a Espanya, està sotmès a la Seguretat Social espanyola.
  • Competència: Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Article 15.  Els agents contractuals de les Comunitats Europees podran optar entre l'aplicació de la legislació de l'Estat membre en el qual estan ocupats i l'aplicació de la legislació de l'Estat membre al qual han estat subjectes a l'últim lloc o de l'Estat membre del qual són nacionals.
  • Competència: Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Article 16. Excepcions als articles 11 a 15. Dos o més Estats membres, les autoritats competents dels esmentats Estats o els organismes designats podran establir excepcions als articles 11 a 15.
  • Encara que no hi ha establert legalment un límit de temps, com a norma general el període màxim de desplaçament no pot sobrepassar els cinc anys, tenint en compte els autoritzats en el desplaçament inicial i pròrrogues anteriors, si n'hi hagués.
  • En el cas que fos necessari prorrogar el desplaçament fins i tot un any més, per efectuar la sol·licitud l'empresa haurà d'adjuntar al model TA.300 un escrit en el qual al·legui els motius que justifiquin la necessitat de permanència en aquest país.
  • Si el desplaçament és a França s'ha d'adjuntar el Model CLEISS emplenat en la seva totalitat i el contracte o acord de desplaçament.
  • Si el desplaçament és a Romania serà necessari adjuntar un escrit detallant l'activitat que es realitza en aquest país.
  • Competència: Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}