Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Beneficiaris / Requisits

Selector de temes

Per poder visualitzar resultats a la secció de PMF heu de fer una selecció inicial al menú lateral esquerre. Posteriorment, es podran aplicar criteris de filtratge sobre els resultats obtinguts.

Es pot accedir a una prestació d'IT si el treballador està en situació de vaga?

Si el treballador es va donar de baixa mèdica abans de la vaga legal, continuarà percebent el subsidi d'incapacitat temporal; esta mateixa situació també és vàlida en cas de tancament patronal.

En canvi, si s'inicia la baixa mèdica durant la vaga legal o el tancament patronal, no es percebrà el subsidi fins que finalitzen. No obstant això, si la incapacitat temporal està causada per un accident laboral, sí que es reconeix i es paga la prestació.

Si la vaga té la consideració d'il·legal, no es tindrà dret al subsidi i la denegació subsistix encara que el treballador es trobe d'alta en el règim de què es tracte.

Es pot accedir a una prestació d'IT des de la situació de Conveni Especial?

No és procedent, ja que no es cotitza per aquesta contingència en situació de Conveni Especial, amb l'excepció dels diputats i senadors de les Corts Generals, diputats del Parlament Europeu i membres dels parlaments i governs de les CA.

Si el treballador és responsable del pagament de les quotes, es computen les quotes prescrites i les abonades fora de termini per completar el període mínim de cotització?

Les quotes no pagades o prescrites no es computen.

Les abonades fora de termini només són vàlides si s'han ingressat abans del mes en què es produeix el fet causant. En el cas contrari, només compten si s'abonen dins del termini reglamentari o en virtut d'un ajornament o fraccionament concedit amb anterioritat al fet causant.

El treballador ha d'estar sempre al dia en el pagament de les quotes?

En principi, si el treballador és responsable de l'abonament de les cotitzacions, ha d'estar sempre al dia, encara que la prestació siga reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc en un règim de treballadors per compte aliè.

Per considerar si el pagament està al dia, es té en compte l'últim règim en què haja figurat en alta abans de causar la prestació:

  • Si en l'últim règim el treballador era el responsable del pagament, no pot tindre cap deute pendent en cap règim a què haja pertangut al llarg de la seua vida laboral per causar dret a la prestació.

  • Si en l'últim règim el treballador no era el responsable del pagament però ha pertangut a altres règims en què sí el va ser, s'exigeix que estiga al dia només si les cotitzacions d'aquests règims tenen repercussions sobre l'accés o la quantia de la prestació.

Què ocorre si un treballador sofre un accident laboral o una malaltia professional en una activitat i té pluriocupació o pluriactivitat?

Una vegada produït un accident de treball en una determinada activitat, si el treballador, a causa de la seua pluriocupació o pluriactivitat, estiguera en una altra empresa o en algun altre Règim de la Seguretat Social, les prestacions es reconeixeran de la manera següent:

a) Si l'altra activitat o ocupació és per compte d'altres, es considera accident laboral.

b) Si l'altra activitat és per compte propi:

  • Si és un accident, es considera accident no laboral.

c) Si l'altra activitat és per compte propi i el treballador no haguera optat per la cobertura de les contingències professionals:

  • Si és una malaltia protegida com a accident de treball (infart), es considera malaltia comuna.

d) Si l'altra activitat és per compte propi i el treballador haguera optat per la cobertura de les contingències professionals:

  • Si és una malaltia protegida com a accident de treball (infart), es considera accident laboral. Les anomenades malalties del treball tenen la consideració d'accident de treball, sempre que en el règim especial per compte propi es tinguen cobertes les contingències professionals, i això en virtut de la identitat existent entre el concepte que d'estes fixa l'article 3.2.c) del Reial Decret 1273/2003 i l'article 115.2.e) de la Llei General de la Seguretat Social.

 

TREBALLADOR A TEMPS PARCIAL I PERCEPTOR DE PRESTACIONS DE DESOCUPACIÓ

L'accident de treball patit per un treballador a temps parcial que a més és perceptor de prestacions de desocupació, es considerarà com a tal pel treball a temps parcial però derivada de contingència comuna des de la situació de percepció de prestacions de desocupació, ja que en esta situació la cotització a la Seguretat Social  no comprén les quotes corresponents a accidents de treball i malaltia professional.

Si el treballador és responsable del pagament de les quotes i té cobert el període mínim de cotització però no està al dia en el pagament de les quotes, rep una invitació al pagament?

Es denega la prestació perquè no està al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i se li notifica la invitació al pagament.

Si en el termini de 30 dies naturals, comptats des de la recepció de la notificació, efectua davant la Tresoreria General de la Seguretat Social l'ingrés que siga necessari per a complir este requisit, se'l considerarà al corrent i es reconeixerà la prestació.

No obstant això, si l'ingrés es fa després dels 30 dies, però dins el termini de prescripció de 5 anys,  s'abonarà la prestació des de la data d'efecte, minorada en un 20%.

Pot percebre la prestació per IT un treballador amb contracte a temps parcial que no treballe tots els dies? I si és un fix discontinu que no està treballant en el moment en què es produeix la baixa?

Els treballadors a temps parcial es troben d'alta durant tota la vigència del seu contracte, doncs, si la baixa mèdica es dóna un dia en què no han de treballar, la situació d'IIT  naix com si es tractara d'un treballador a temps complet.

Quan el fet causant d'IT  es produeix durant els períodes d'inactivitat, no es merita el subsidi. És una situació assimilada a l'alta i l'empresa abona al principi de la campanya el percentatge de la prestació que corresponga en règim de pagament delegat. El còmput del període d'IT comença en la data de la baixa mèdica.

Com es calcula el període màxim de cotització exigit per percebre una IT en el cas dels treballadors a temps parcial?

Els dies teòrics de cotització es calculen dividint per 5 el nombre d'hores efectivament treballades, és a dir, l'equivalent diari del total de 1.826 hores anuals.

El període de 5 anys en què han d'estar compreses les cotitzacions, s'amplia en la mateixa proporció en què es redueix la jornada efectivament treballada respecte de la jornada habitual de l'activitat de què es tracte.

Es poden computar els dies de quota per arribar al període mínim de cotització en el reconeixement de l'IT?

Per arribar al període de cotització exigit (180 dies en els 5 anys immediatament anteriors a la data del fet causant), a més de les cotitzacions efectivament realitzades o les expressament assimilades a aquestes, també són computables els dies quota o la part proporcional de les pagues extraordinàries, llevat els realitzats sota un contracte de formació, perquè en aquest cas es cotitza per una quantitat fixa i no es prorrateja la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Complementary Content
${loading}