Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Beneficiaris/ Requisits

Selector de temes

Per poder visualitzar resultats a la secció de PMF heu de fer una selecció inicial al menú lateral esquerre. Posteriorment, es podran aplicar criteris de filtratge sobre els resultats obtinguts.

Es pot accedir a una prestació d'IT estant el treballador en situació de vaga?

Si el treballador es va donar de baixa mèdica abans de la vaga legal, continuarà percebent el subsidi d'incapacitat temporal; aquesta mateixa situació també és vàlida en cas de tancament patronal.

En canvi, si s'inicia la baixa mèdica durant la vaga legal o el tancament patronal, no es percebrà el subsidi fins que finalitzin. No obstant això, si la incapacitat temporal està causada per un accident de treball, sí que es reconeix i es paga la prestació.

Si la vaga té la consideració d'il·legal, no es tindrà dret al subsidi i la denegació subsisteix encara que el treballador es trobi d'alta en el règim de què es tracti.

Es pot accedir a una prestació d'IT des de la situació de Conveni Especial?

No procedeix, en no cotitzar per l'esmentada contingència en situació de Conveni Especial, excepte de diputats i senadors de les Corts Generals, diputats del Parlament Europeu i membres dels Parlaments i Governs de les CCAA .

Si el treballador és l'obligat a pagar les quotes, es computen les quotes prescrites i les efectuades fora de termini per a aconseguir el període mínim de cotització?

Les quotes impagades i/o prescrites no es computen.

Les abonades fora de termini només seran vàlides si el seu ingrés és anterior al mes del fet causant o, si és posterior, aquest ingrés s'efectua dins del termini reglamentari o en virtut de l'ajornament o fraccionament concedit al fet causant.

Sempre cal que el treballador es trobi al corrent en el pagament de les quotes?

En principi, si es tracta de treballador responsable de l'ingrés de cotitzacions, cal que estigui al corrent, encara que la prestació es reconegui, com a conseqüència del còmput recíproc, en un règim de treballadors per compte aliè.

A l'efecte de l'exigència o no que el treballador estigui al corrent, s'ha de tenir en compte l'últim règim en què hagi figurat en alta abans de causar la prestació:

  • Si en l'últim règim, el treballador era el responsable del pagament, per a causar dret a la prestació, cal que no tingui cap deute pendent en cap dels règims a què hagués pertangut al llarg de la seva vida laboral.

  • Si en l'últim règim, el treballador no era el responsable del pagament, però ha pertangut a algun altre règim en què sí ho era, s'exigeix que estigui al corrent únicament si les cotitzacions a aquests altres règims produeixen efectes per a l'accés o en la quantia de la prestació.

Què ocorre si un treballador pateix un accident de treball o malaltia professional en una activitat i està en pluriocupació o pluriactivitat?

Un cop produït un accident de treball en una determinada activitat, si el treballador, a causa de la seva pluriocupació o pluriactivitat, estigués en una altra empresa o en algun altre Règim de la Seguretat Social, les prestacions es reconeixeran de la manera següent:

a) Si l'altra activitat o ocupació és per compte d'altri, es considera accident laboral.

b) Si l'altra activitat és per compte propi:

  • Si és un accident, es considera accident no laboral.

c) Si l'altra activitat és per compte propi i el treballador no hagués optat per la cobertura de les contingències professionals:

  • Si és una malaltia protegida com a accident de treball (infart), es considera malaltia comuna.

d) Si l'altra activitat és per compte propi i el treballador hagués optat per la cobertura de les contingències professionals:

  • Si és una malaltia protegida com a accident de treball (infart), es considera accident laboral. Les anomenades malalties del treball tenen la consideració d'accident de treball, sempre que en el règim especial per compte propi es tinguin cobertes les contingències professionals, i això en virtut de la identitat existent entre el concepte que d'aquestes fixa l'article 3.2.c) del Reial Decret 1273/2003 i l'article 115.2.e) de la Llei General de la Seguretat Social.

 

TREBALLADOR A TEMPS PARCIAL I PERCEPTOR DE PRESTACIONS D'ATUR

L'accident de treball patit per un treballador a temps parcial que a més és perceptor de prestacions d'atur, es considerarà com a tal pel treball a temps parcial però derivada de contingència comuna des de la situació de percepció de prestacions d'atur, ja que en aquesta situació la cotització a la Seguretat Social  no comprèn les quotes corresponents a accidents de treball i malaltia professional.

Si el treballador obligat al pagament de les quotes té cobert el període mínim de cotització, però no està al corrent en el pagament d'aquestes quotes, se li demana que pagui?

Es denega la prestació perquè no està al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i se li notifica la invitació al pagament.

Si en el termini de 30 dies naturals, comptats des de la recepció de la notificació, efectua davant la Tresoreria General de la Seguretat Social l'ingrés que sigui necessari per complir aquest requisit, se'l considerarà al corrent i es procedirà a reconèixer la prestació.

No obstant això, si l'ingrés es fa després dels 30 dies, però dins el termini de prescripció de 5 anys,  s'abonarà la prestació des de la data d'efecte, minorada en un 20%.

Pot percebre la prestació per IT un treballador amb contracte a temps parcial que no treballi cada dia? I si és un fix discontinu que no treballa en el moment en què es produeix la baixa?

Els treballadors a temps parcial es troben en situació d'alta durant tots els dies que duri el contracte de forma que si la baixa mèdica sorgeix un dia en què no han de treballar, neix la situació d'|IT com si es tractés d'un treballador a temps complet.

Quan el fet causant de la IT es produeix durant els períodes d'inactivitat, no es merita el subsidi. És una situació assimilada a l'alta, i la prestació l'abona l'empresa al començament de la campanya en règim de pagament delegat, en el percentatge que correspongui. El còmput del període d'IT neix a la data de la baixa mèdica.

Com es calcula el període màxim de cotització exigit per a percebre la IT en el cas dels treballadors a temps parcial?

Els dies teòrics de cotitzacions es calculen dividint per 5 el nombre d'hores efectivament treballades, equivalent diari del còmput de 1.826 hores anuals.

El període de 5 anys en què han d'estar compreses les cotitzacions, s'amplia en la mateixa proporció en què es redueix la jornada efectivament treballada respecte de la jornada habitual de l'activitat de què es tracti.

Es poden computar els dies quota per a aconseguir el període mínim de cotització en el reconeixement de la IT?

Per tal d'aconseguir el període de cotització exigit (180 dies en els 5 anys immediatament anteriors a la data del fet causant), a més de les cotitzacions efectivament realitzades o les expressament assimilades a aquestes, també són computables els dies quota o part proporcional de pagues extres, excepte les realitzades sota un contracte de formació, atés que en aquest cas es cotitza per una quantitat fixa en la qual no va prorratejada la part proporcional de les pagues extres.

Complementary Content
${loading}