Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Beneficiaris/ Requisits

Les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants es reconeixen en qualsevol règim de la Seguretat Social?


Han d'estar acollits a la millora voluntària de l'acció protectora derivada de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i a més, prèvia o simultàniament, haver optat per la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Han de trobar-se al corrent en el pagament de quotes.

Què s'entén per professió habitual?

Cal distingir si la incapacitat ve sobrevinguda com a conseqüència d'un accident (laboral o no) o malaltia (comuna o professional):

  • En cas d'accident, es considerarà per professió habitual l'exercida normalment pel treballador quan va patir l'accident.
  • En els casos de malaltia (comuna o professional), és aquella a què el treballador dedicava la seua activitat fonamental, durant el període de 12 mesos anteriors a la data en què s'haguera iniciat la incapacitat temporal de què es derive la incapacitat permanent.

Quin període de cotització s'exigeix per a reconèixer una incapacitat permanent derivada d'accident o malaltia professional?

Quan la incapacitat derive d'accident o malaltia professional, no s'exigeix període de cotització, llevat que es tracte d'una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa per accident no laboral i el treballador no es trobara en situació d'alta ni assimilada, i en este cas, se li exigirà un període genèric de cotització  de 15 anys i un període específic de cotització  de 3 anys cotitzats en els últims 10.

Per a acreditar el període mínim de cotització exigit, tant genèric com específic, es computaran els "dies quota" (pagues extraordinàries).

Pot declarar-se la incapacitat permanent fins i tot en el cas de no tenir-hi dret?

La incapacitat permanent només arriba a existir si la constatació de les lesions incapacitants està acompanyada del reconeixement a percebre la prestació, reunint amb això els requisits establits (període de cotització,...).

En conseqüència, no és procedent la declaració d'incapacitat permanent, en cap dels seus graus,  si el treballador no acredita la resta de requisits que causen dret a la prestació econòmica.

Per al càlcul del període mínim de cotització exigit per al reconeixement de la incapacitat, què ocorre si el treballador no ha esgotat el període màxim de durada de la incapacitat temporal?

Si el treballador no ha esgotat el termini màxim de durada de la IT  (545 dies), s'assimilen a dies cotitzats els que falten per a esgotar el període esmentat, per tal d'acreditar el període mínim de cotització.

Com es calcula el període de cotització específic, quan s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar?

El període dels 10 anys, dins dels quals ha d'estar comprès, almenys, una cinquena part del període de cotització exigible, es computarà cap arrere, des de la data en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Hi ha dret a pensió d'incapacitat permanent quan el treballador té complida l'edat d'accés a la jubilació?

Un dels requisits exigits per a tindre dret a esta pensió és no haver complit l'edat d'accés a la jubilació; no obstant això:

  • Si la pensió deriva d'un accident laboral o d'una malaltia professional, sí que es pot reconéixer la pensió d'incapacitat permanent, encara que en la data del fet causant el treballador, complida l'edat d'accés a la jubilació, complisca els altres requisits per a accedir a la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social.
  • Si la pensió deriva d'un accident no laboral o d'una malaltia comuna i en la data del fet causant (extinció de la IT, emissió del dictamen de l'EVI o, si s'escau, la sol·licitud) no complix els requisits per a accedir a la pensió de jubilació del sistema, el treballador té dret a la pensió d'incapacitat permanent en una quantia equivalent al resultat d'aplicar a la base reguladora el percentatge que corresponga al període mínim de cotització establit en cada moment per a accedir a pensió de jubilació (50%).

Les cotitzacions efectuades després d'una resolució denegatòria d'incapacitat permanent per no acreditar el període de cotització, serveixen per a accedir a una pensió d'incapacitat?

Només seran vàlides, a aquests efectes, les cotitzacions efectuades amb motiu de la realització d'una activitat laboral i/o desocupació contributiu.

Si es formalitza un conveni especial, una vegada dictada la resolució denegatòria inicial, aquestes cotitzacions no es poden computar per a acreditar el període de cotització si la situació clínica del treballador és idèntica a la que va servir de base a la proposta de l'EVI.

Quins requisits específics s’exigixen per tenir dret a la incapacitat permanent total qualificada?

El percentatge del 55% de la base reguladora pot incrementar-se en un 20% més, en els casos de treballadors majors de 55 anys, declarats en situació d'incapacitat permanent total, quan es presumisca, per l'edat, falta de preparació general o especialitzada i per les circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, que tenen dificultat per a obtenir una ocupació en una activitat diferent de l'habitual.

En el cas dels treballadors per compte propi, s'exigix com a requisit complementari que el pensionista no siga titular d'una explotació agrària o maritimopesquera o d'un establiment mercantil o industrial com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte similar.

Complementary Content
${loading}