Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Beneficiarios / Requisitos

As indemnizacións por lesións permanentes non invalidantes recoñécense en calquera réxime da Seguridade Social?


Deben estar acollidos á mellora voluntaria da acción protectora derivada das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e, ademais, previa ou simultaneamente, ter optado pola cobertura da prestación económica por incapacidade temporal.

Deben atoparse ao corrente no pagamento de cotas.

Que se entende por profesión habitual?

Hai que distinguir se a incapacidade vén sobrevida como consecuencia dun accidente (laboral ou non) ou enfermidade (común ou profesional):

  • En caso de accidente, considerarase por profesión habitual a desempeñada normalmente polo traballador ao tempo de sufrir o accidente.
  • Nos casos de enfermidade (común ou profesional), é aquela á que o traballador dedicaba a súa actividade fundamental, durante o período de 12 meses anteriores á data na que se iniciase a incapacidade temporal da que derive a incapacidade permanente.

Que período de cotización se esixe para recoñecer unha incapacidade permanente derivada de accidente ou enfermidade profesional?

Cando a incapacidade derive de accidente ou enfermidade profesional, non se esixe período de cotización, salvo que se trate dunha incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez por accidente non laboral e o traballador non se encontrase en situación de alta nin asimilada; neste caso, esixiráselle un período xenérico de cotización  de 15 anos e un período específico de cotización de 3 anos cotizados nos últimos 10.

Para acreditar ou período mínimo de cotización, tanto xenérico como específico, computaranse os "días cota" (pagas extraordinarias).

Pode declararse a incapacidade permanente aínda no caso de non ter dereito a ela?

A incapacidade permanente só chega a existir se a constatación das lesións incapacitantes vai acompañada do recoñecemento a percibir a prestación, reunindo con iso os requisitos establecidos (período de cotización...).

En consecuencia, non procederá a declaración de incapacidade permanente en ningún dos seus graos,  se o traballador non acredita os restantes requisitos para causar dereito á prestación económica.

Para o cálculo do período mínimo de cotización esixido para o recoñecemento da incapacidade, que acontece se o traballador non esgotou o período máximo de duración de incapacidade temporal?

Se o traballador non esgotou o prazo máximo de duración da IT  (545 días), asimílanse a cotizados os días que falten para esgotar o devandito período, para os efectos de acreditar o período mínimo de cotización.

Como se calcula o período de cotización específico, cando se accede á pensión desde unha situación de alta ou asimilada á alta sen a obriga de cotizar?

O período dos 10 anos, dentro dos que deba estar comprendido, polo menos, unha quinta parte do período de cotización esixible, computarase cara a atrás, desde a data na que cesou a obriga de cotizar.

Existe dereito a pensión de incapacidade permanente cando o traballador ten feita a idade de acceso á xubilación?

Un dos requisitos esixidos para ter dereito a esta pensión é non ter feito a idade de acceso á xubilación, non obstante:

  • Se a pensión deriva de accidente de traballo ou enfermidade profesional, si se pode recoñecer pensión de incapacidade permanente aínda que na data do feito causante o traballador, feita a idade de acceso á xubilación, reúna os demais requisitos para acceder á pensión de xubilación do sistema da Seguridade Social.
  • Se a pensión deriva de accidente non laboral ou enfermidade común e, na data do feito causante (extinción da IT, emisión do ditame do EVI ou, se é o caso, a solicitude) non reúne os requisitos para acceder á pensión de xubilación do sistema, o traballador ten dereito á pensión de incapacidade permanente nunha contía equivalente ao resultado de aplicar á base reguladora a porcentaxe que corresponda ao período mínimo de cotización establecida en cada momento para acceder a pensión de xubilación (50%).

As cotizacións efectuadas con posterioridade a unha resolución denegatoria de incapacidade permanente por non acreditar o período de cotización, serven para acceder a unha pensión de incapacidade?

Só serán válidas, para estes efectos, as cotizacións efectuadas con motivo da realización dunha actividade laboral e/ou desemprego contributivo.

Se se formaliza un convenio especial, unha vez ditada a resolución denegatoria inicial, estas cotizacións non se poden computar para acreditar o período de cotización se a situación clínica do traballador é idéntica á que serviu de base á proposta do EVI.

Que requisitos específicos se esixen para ter dereito á incapacidade permanente total cualificada?

A porcentaxe do 55 % da base reguladora pode incrementarse nun 20 % máis, nos casos de traballadores maiores de 55 anos, declarados en situación de incapacidade permanente total, cando se presuma, pola idade, falta de preparación xeral ou especializada e polas circunstancias sociais e laborais do lugar de residencia, que teñen dificultade para obter un emprego nunha actividade distinta da habitual.

No caso de traballadores por conta propia, esíxese como requisito adicional que o pensionista non ostente a titularidade dunha explotación agraria ou marítimo-pesqueira ou dun establecemento mercantil ou industrial como propietario, arrendatario, usufrutuario ou outro concepto análogo.

Complementary Content
${loading}