Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Beneficiaris / Requisits

Les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants es reconeixen en qualsevol règim de la Seguretat Social?


Han d'estar acollits a la millora voluntària de l'acció protectora derivada de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i, a més, prèviament o simultàniament, han d'haver optat per la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Han d'estar al corrent en el pagament de les quotes.

Què s'entén per professió habitual?

Cal distingir si la incapacitat es produeix com a conseqüència d'un accident (laboral o no) o malaltia (comuna o professional):

  • En cas d'accident professional, es considerarà professió habitual la que el treballador exerceixi normalment en el moment de tenir l'accident.
  • En els casos de malaltia (comuna o professional), es considera professió la ocupació que constituïa l'activitat principal del treballador durant el període de 12 mesos anteriors a la data en què va començar la incapacitat temporal de què deriva la incapacitat permanent.

Quin període de cotització s'exigeix per reconèixer una incapacitat permanent derivada d'un accident o una malaltia professional?

Quan la incapacitat sigui causada per un accident o malaltia professional, no s'exigeix un període de cotització, tret que es tracti d'una incapacitat permanent absoluta o d'una gran invalidesa per un accident no laboral i el treballador no es trobés en una situació d'alta ni assimilada a la d'alta. En aquest cas, se li exigirà un període genèric de cotització de 15 anys i un període específic de cotització de 3 anys cotitzats en els darrers 10 anys.

Per acreditar el període mínim de cotització, tant genèric com específic, es computaran els "dies quota" (pagaments extraordinaris).

Es pot declarar la incapacitat permanent encara que no s'hi tingui dret?

La incapacitat permanent només existeix si la constatació de les lesions incapacitants s'acompanya del reconeixement del dret a percebre la prestació, per la qual cosa cal complir els requisits estipulats (període de cotització, etc.).

Per tant, no es podrà declarar la incapacitat permanent en cap grau si el treballador no acredita la resta de requisits que donen dret a la prestació econòmica.

Per calcular el període mínim de cotització exigit per reconèixer la incapacitat, què passa si el treballador no ha esgotat el període màxim de duració de la incapacitat temporal?

Si el treballador no ha esgotat el termini màxim de durada de la IT  (545 dies), s'assimilen a dies cotitzats els que falten per esgotar el període esmentat, per tal d'acreditar el període mínim de cotització.

Com es calcula el període de cotització específic quan s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar?

El període de 10 anys, en el qual ha d'estar compresa com a mínim una cinquena part del temps de cotització exigible, es computarà cap enrere, des de la data en què es va acabar l'obligació de cotitzar.

Existeix dret a pensió d'incapacitat permanent quan el treballador té complerta l'edat d'accés a la jubilació?

Un dels requisits exigits per tenir dret a aquesta pensió és no haver complert l'edat d'accés a la jubilació; no obstant això:

  • Si la pensió deriva d'un accident de treball o d'una malaltia professional, sí que es pot reconèixer la pensió d'incapacitat permanent, encara que en la data del fet causant el treballador, complerta l'edat d'accés a la jubilació, compleixi els altres requisits per accedir a la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social.
  • Si la pensió deriva d'un accident no laboral o d'una malaltia comuna i en la data del fet causant (extinció de la IT, emissió del dictamen de l'EVI o, si s'escau, la sol·licitud) no compleix els requisits per accedir a la pensió de jubilació del sistema, el treballador té dret a la pensió d'incapacitat permanent en una quantia equivalent al resultat d'aplicar a la base reguladora el percentatge que correspongui al període mínim de cotització establert en cada moment per accedir a pensió de jubilació (50%).

Les cotitzacions realitzades després d'una resolució que denega la incapacitat permanent perquè no s'ha pogut acreditar el període de cotització serveixen per accedir a una pensió d'incapacitat?

En aquest cas només seran vàlides les cotitzacions que responguin a una activitat laboral i/o a una desocupació contributiva.

Si es formalitza un conveni especial, un cop dictada la resolució denegatòria inicial, aquestes cotitzacions no es poden computar per acreditar el període de cotització si la situació clínica del treballador és idèntica a la que va servir de base per a la proposta de l'EVI.

Quins requisits específics s’exigeixen per tenir dret a la incapacitat permanent total qualificada?

El percentatge del 55% de la base reguladora pot incrementar-se en un 20% en el cas dels treballadors de més de 55 anys declarats en situació d'incapacitat permanent total quan es consideri que, per l'edat, la manca de preparació general o especialitzada i per les circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, tenen dificultats per aconseguir una feina en una activitat diferent de l'habitual.

En el cas dels treballadors per compte propi, s'exigeix com a requisit complementari que el pensionista no sigui titular d'una explotació agrària o maritimopesquera o d'un establiment mercantil o industrial com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte similar.

Complementary Content
${loading}