Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Quanties i Pagaments

Quin percentatge de pensió em correspon segons les cotitzacions?

El percentatge aplicable a la base reguladora per al càlcul de la pensió és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, i augmenta a partir del setzé any un 0,19% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 248, i un 0,18% els que ultrapassen el mes 248, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora supere el 100%, excepte en els casos en què s'accedisca a la pensió amb una edat superior a l'aplicable.

Fins al 2027, l'aplicació d'estos percentatges es fa de manera gradual i progressiva.

Es modifica el percentatge en complir l'edat reglamentària de jubilació?

El percentatge fixat en el moment del reconeixement de la pensió de jubilació no patix cap variació pel fet que el beneficiari arribe a l'edat reglamentària de jubilació. No obstant això, si en complir l'edat esmentada, l'import de la pensió és inferior a la pensió mínima establida, se li garantirà esta pensió, sempre que reunisca els requisits exigits.

Els dies de bonificació per edat complida en 1-1-67 es tenen en compte per a acreditar el període mínim de cotització exigit?

Als efectes d'acreditar el període mínim de cotització (carència) exigit per a accedir a una prestació, només es computen, amb caràcter general,  les cotitzacions efectivament realitzades i les assimilades per pagues extraordinàries (són els denominats dies-quota).

El temps de bonificació que es reconeix al treballador segons l'edat que tinguera el 1-1-1967 no serveix per a acreditar el període mínim de cotització exigit; només es tindrà en compte per a la determinació del percentatge de la pensió.

Quina quantia de pensió em correspon si em jubile parcialment?

La quantia de la pensió serà el resultat d'aplicar el percentatge de reducció de jornada a l'import de la pensió que li correspondria, segons els anys cotitzats, en la data del fet causant.

Als efectes de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de jubilació parcial, quan s'accedisca a esta abans del compliment dels 65 anys, no s'aplicaran coeficients reductors en funció de l'edat.

En el cas de jubilació flexible, quins efectes tenen les cotitzacions efectuades per les activitats dutes a terme mitjançant el contracte a temps parcial?

Les cotitzacions efectuades en les activitats dutes a terme, durant la suspensió parcial de la percepció de la pensió de jubilació, esdevindran efectives per a la millora de la pensió una vegada produïda la cessació en el treball.

A este efecte, una vegada comunicada la cessació en la realització de les activitats a l'entitat gestora competent, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació, previ recàlcul de la seua quantia segons les regles següents:

  • Servixen per a calcular de nou la base reguladora, mitjançant el còmput de les noves cotitzacions i aplicant les normes vigents en el moment de la cessació en l'activitat. Si el resultat és una base reguladora inferior a l'anterior, es manté la fixada abans, aplicant a la pensió resultant les revaloritzacions des de la data de determinació de la base reguladora fins a la cessació en el treball.
  • També donaran lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora, en funció del nou període de cotització acreditat, i esdevindran efectives per a disminuir o, si escau, suprimir el coeficient reductor que s'haja aplicat en el moment d'obtindre el dret a la pensió de jubilació anticipada pel fet de tindre o no la condició de mutualista.
Complementary Content
${loading}