Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Quanties i Pagaments

Quin percentatge de pensió em correspon segons les cotitzacions?

El percentatge aplicable a la base reguladora per al càlcul de la pensió és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, i augmenta a partir del setzè any un 0,19% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 248, i un 0,18% els que ultrapassin el mes 248, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora superi el 100%, excepte en els casos en què s'accedeixi a la pensió amb una edat superior a l'aplicable.

Fins al 2027, l'aplicació d'aquests percentatges es fa de manera gradual i progressiva.

Es modifica el percentatge en complir l'edat reglamentària de jubilació?

El percentatge fixat en el moment del reconeixement de la pensió de jubilació no pateix cap variació pel fet que el beneficiari arribi a l'edat reglamentària de jubilació. No obstant això, si en complir l'esmentada edat, l'import de la pensió és inferior a la pensió mínima establerta, se li garantirà aquesta pensió, sempre que reuneixi els requisits exigits.

Els dies de bonificació per edat complida el 1-1-67 es tenen en compte per acreditar el període mínim de cotització exigit?

Als efectes d'acreditar el període mínim de cotització (carència) exigit per accedir a una prestació, només es computen, amb caràcter general,   les cotitzacions efectivament realitzades i les assimilades per pagues extraordinàries (són els anomenats dies-quota).

El temps de bonificació que se li concedeix al treballador segons l'edat que tingués el 1-1-1967 no serveix per acreditar el període mínim de cotització exigit; només es tindrà en compte per a la determinació del percentatge de la pensió.

Quina quantia de pensió em correspon si em jubilo parcialment?

La quantia de la pensió serà el resultat d'aplicar el percentatge de reducció de jornada a l'import de la pensió que li correspondria, segons els anys cotitzats, en la data del fet causant.

Als efectes de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de jubilació parcial, quan s'accedeixi a aquesta abans del compliment dels 65 anys, no s'aplicaran coeficients reductors en funció de l'edat.

En el cas de jubilació flexible, quins efectes tenen les cotitzacions efectuades per les activitats dutes a terme mitjançant el contracte a temps parcial?

Les cotitzacions efectuades en les activitats dutes a terme, durant la suspensió parcial de la percepció de la pensió de jubilació, esdevindran efectives per a la millora de la pensió una vegada produït el cessament en el treball.

A aquest efecte, una vegada comunicat el cessament en la realització de les activitats a l'entitat gestora competent, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació, previ recàlcul de la seva quantia segons les regles següents:

  • Serveixen per calcular de nou la base reguladora, mitjançant el còmput de les noves cotitzacions i aplicant les normes vigents en el moment del cessament en l'activitat. Si el resultat és una base reguladora inferior a l'anterior, es manté la fixada abans, aplicant a la pensió resultant les revaloracions des de la data de determinació de la base reguladora fins al cessament en el treball.
  • També donaran lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora, en funció del nou període de cotització acreditat, i esdevindran efectives per disminuir o, si s'escau, suprimir el coeficient reductor que s'hagi aplicat en el moment d'obtenir el dret a la pensió de jubilació anticipada pel fet de tenir o no la condició de mutualista.
Complementary Content
${loading}