Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Contías e pagamentos

Que porcentaxe de pensión me corresponde segundo as cotizacións?

A porcentaxe aplicable á base reguladora para o cálculo da pensión é variable en función dos anos de cotización á Seguridade Social, aplicándose unha escala que comeza co 50% aos 15 anos, aumentando a partir do décimo sexto ano un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre os meses 1 e 248, e un 0,18% os que superen o mes 248, sen que a porcentaxe aplicable á base reguladora supere o 100%, agás nos casos en que se acceda á pensión cunha idade superior á que resulte de aplicación.

Ata o 2027, a aplicación destas porcentaxes realízase de forma gradual e paulatina.

Modifícase a porcentaxe ao facer a idade regulamentaria de xubilación?

A porcentaxe fixada no momento do recoñecemento da pensión de xubilación non sofre variación polo feito de que o beneficiario alcance a idade regulamentaria de xubilación. Non obstante, se ao chegar á citada idade, o importe da pensión fose inferior á pensión mínima establecida para esta, garantiríaselle sempre e cando reunise os requisitos esixidos.

Os días de bonificación por idade feita o 1/1/67, téñense en conta para acreditar o período mínimo de cotización esixido?

Para os efectos de acreditar o período mínimo de cotización (carencia) esixido para acceder a unha prestación, só se computan, con carácter xeral,  as cotizacións efectivamente realizadas e as asimiladas por pagas extras (son os denominados días-cota).

O tempo de bonificación que se lle concede segundo a idade que tivera o 1-1-1967 non serve para acreditar o período mínimo de cotización esixido, só se terá en conta para a determinación da porcentaxe da pensión.

Que contía de pensión me corresponde se me xubilo parcialmente?

A contía da pensión será o resultado de aplicarlle a porcentaxe de redución de xornada ao importe da pensión que lle correspondería, segundo os anos cotizados, na data do feito causante.

Para os efectos de determinar a porcentaxe aplicable á base reguladora da pensión de xubilación parcial, cando se acceda a esta antes de facer os 65 anos, non se aplicarán coeficientes redutores en función da idade.

No caso de xubilación flexible, que efectos teñen as cotizacións efectuadas polas actividades realizadas mediante o contrato a tempo parcial?

As cotizacións efectuadas nas actividades realizadas durante a suspensión parcial da percepción da pensión de xubilación, producirán efectos para a mellora da pensión, unha vez producido o cesamento no traballo.

Para estes efectos, unha vez comunicado o cesamento na realización das actividades á Entidade xestora competente, restablecerase a percepción íntegra da pensión de xubilación, logo de recálculo da súa contía conforme as regras seguintes:

  • Serven para calcular de novo a base reguladora, mediante o cómputo das novas cotizacións e aplicando as normas que estean vixentes no momento do cesamento na actividade. Se o resultado é unha base reguladora inferior á anterior, mantense a fixada anteriormente, aínda que aplicando á pensión resultante as revalorizacións habidas dende a data de determinación da base reguladora ata o cesamento no traballo.
  • Tamén darán lugar á modificación da porcentaxe aplicable á base reguladora, en función do novo período de cotización acreditado e producirán efectos para diminuír ou, se é o caso, suprimir o coeficiente redutor que se tivese aplicado, no momento de causar o dereito á pensión de xubilación anticipada por ter ou non a condición de mutualista.
Complementary Content
${loading}