Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Avis lega

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

  La Seguretat Social li informa que l’accés i ús de la pàgina web www.seg-social.es i tots els subdominis i directoris que hi estan inclosos (d’ara endavant, conjuntament denominats el Portal), així com els servicis o continguts que a través d’ell es puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun dels servicis o continguts esmentats puga necessitar l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

  Per això, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, li preguem que no faça ús del Portal, ja que qualsevol ús que en faça, o bé dels servicis i continguts que hi inclou, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en este text.

  La Seguretat Social es reserva el dret de realitzar canvis en el Portal sense previ avís per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el Portal s'actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, els servicis i els continguts recollits en el Portal.

  Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa el convidem a revisar estos termes quan torne a visitar el Portal. La Seguretat Social no es fa responsable dels danys i perjuís que puga ocasionar la utilització d'eines i informacions contingudes en www.seg-social.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Cal que estes decisions es contrasten als centres, organismes o dependències competents. En tot cas, la informació i continguts d'este Web no es podrà al·legar en processos contradictoris amb l'Administració Pública i no s'assumix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguen existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

 2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  El disseny del Portal, els codis font, els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Seguretat Social o a Entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual. Igualment estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual les imatges, etc., que continga el servidor de la Seguretat Social.

  La informació disponible en este lloc web, llevat que s'indique expressament el contrari, és susceptible de reutilització, i n'està autoritzada la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la font dels documents que són objecte de la reutilització.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents que són objecte de la reutilització.

  La Seguretat Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual de tercers; per això, si considera que este lloc poguera estar violant els seus drets, li preguem que es pose en contacte amb la Seguretat Social mitjançant el seu formulari de Suggeriments i queixes.

 3. LINKS O HIPERENLLAÇOS

  Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de la Seguretat Social cal que tinguen en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas que existisquen relacions entre la Seguretat Social i el propietari de la pàgina web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de la Seguretat Social dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es farà entendre que la Seguretat Social ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els servicis que s'oferixen o es posen a disposició en la pàgina web des de la que s'establix l'hiperenllaç.
  2. La Seguretat Social no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumix sota la seua responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es puguen derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotipus, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a la Seguretat Social, excepte els signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, ni tampoc incloure continguts que vulneren els drets de tercers.

 4. FRAMES

  La Seguridad Social prohibix expressament la realització d'entramats o framings o la utilització per part de tercers d'altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

 5. PRIVACITAT

  D’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GSS), la Seguretat Social es compromet a complir la seua obligació de tractar les dades amb respecte a l’esmentada normativa en vigor. A este efecte, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades.
  La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels servicis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades per estos.
  Vosté tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició al tractament de les seues dades personals que es troben en els fitxers de la Seguretat Social sol·licitant-ho a través de l’adreça de correu delegado.protecciondatos@seg-social.es.
  La Seguretat Social manté la protecció de les seues dades personals segons l’article 32 del RGPD sobre seguretat de les dades, i ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vosté facilite a la Seguretat Social, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguen inexpugnables.
  La Seguretat Social es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En este cas, la Seguretat Social anunciarà estos canvis indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitarà, si escau, l'acceptació d'estos canvis per part de l'interessat.

 6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present Portal, serà la llei espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels servicis que hi es puguen oferir, la Seguretat Social i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que este estiga situat en territori espanyol.

 7. POLÍTICA DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS. REQUISITS

  Per a poder accedir als servicis i tràmits de la Seguretat Social mitjançant un certificat electrònic, cal acreditar la seua identitat i, quan es requerisca, signar electrònicament els escrits presentats. A este efecte, s'accepten els certificats electrònics admesos per la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}