Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Cotització i documentació

Cotització


L’entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi d’atur per a treballadors majors de cinquanta-dos anys, prenent com a base de cotització el 125 per cent del límit mínim de cotització vigent en cada moment.

Les cotitzacions efectuades d’acord amb allò previst en el paràgraf anterior tindran efecte per a calcular la base reguladora de la pensió de jubilació i el percentatge aplicable a esta base en qualsevol de les modalitats, així com per a completar el temps necessari per a accedir a la jubilació anticipada.

En cap cas estes cotitzacions tindran validesa i eficàcia jurídica per a acreditar el període mínim de cotització exigit per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social, que ha hagut de quedar acreditat en el moment de la sol·licitud del subsidi per a majors de cinquanta-dos anys.


Documentació


Documents que cal presentar per al reconeixement del subsidi:

 • Sol·licitud de subsidi en el model normalitzat.
 • Identificació del sol·licitant, cònjuge i fills al seu càrrec que figuren a la sol·licitud mitjançant la següent documentació original i en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya: A efectes d'identificació: Targeta d'Identitat d'Estranger o document identificatiu en el seu país d'origen si és nacional d'un país pertanyent a l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. En tot cas, el Número d'Identificació d'Estrangers (NIE).
  • Llibre de família o document equivalent en el cas dels estrangers.
  • Certificat del grau de minusvàlua expedit per l'Institut de Persones Majors i Servicis Socials o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, o resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, del Ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques o de Defensa que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.
  • Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment on conste el consentiment de l'entitat pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • Sentència o conveni regulador en cas de separació o divorci.
 • Altres:

  • Justificant, si escau, dels ingressos obtinguts el mes anterior a la sol·licitud per la persona sol·licitant, cònjuge i fills que consten en l'apartat 3.3. de la sol·licitud.
  • Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per milloria.
  • Certificats d'empresa firmats i segellats per les empreses on haja treballat.
  • Certificació emesa per les delegacions o subdelegacions del Govern, en la qual conste la data de retorn i el temps treballat al país d'emigració.
  • Formulari E-301/U1 si es torna d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu, o formulari d'enllaç que reculla els períodes treballats en un país amb el qual s'haja subscrit un conveni sobre protecció per desocupació (Austràlia o Suïssa).
  • Certificació del director del centre penitenciari en la qual consten les dades d'ingrés a la presó i d'excarceració i la causa d'esta.
 • Qualsevol altre que, d'acord amb la normativa vigent, l'Institut Social de la Marina considere necessari per al reconeixement de la prestació per desocupació en cada cas particular.
Complementary Content
${loading}