Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Cotización e documentación

Cotización


A entidade xestora cotizará pola continxencia de xubilación durante a percepción do subsidio por desemprego para traballadores maiores de cincuenta e dous anos, ao se tomar como base de cotización o 125 por cento do tope mínimo de cotización vixente en cada momento.

As cotizacións efectuadas, conforme ao previsto no parágrafo anterior, terán efecto para o cálculo da base reguladora da pensión de xubilación e a porcentaxe aplicable a aquela en calquera das súas modalidades, así como para completar o tempo necesario para o acceso á xubilación anticipada.

En ningún caso as devanditas cotizacións terán validez e eficacia xurídica para acreditar o período mínimo de cotización esixido para acceder a calquera tipo de pensión contributiva de xubilación no sistema da Seguridade Social, que debeu quedar acreditado no momento da solicitude do subsidio para maiores de cincuenta e dous anos.


Documentación


Documentación que hai que presentar para o recoñecemento do subsidio:

 • Solicitude do subsidio no modelo normalizado.
 • Identificación do solicitante, cónxuxe e fillos ao seu cargo que figuren na solicitude, mediante a seguinte documentación orixinal seguinte e en vigor:

  • Españois: Documento Nacional de Identidade (DNI).
  • Estranxeiros residentes en España: Para os efectos de identificación: Tarxeta de Identidade de Estranxeiro ou documento identificador no seu país de orixe se é nacional dun país pertencente ao Espazo Económico Europeo ou Suíza. En todo caso o Número de Identificación de Estranxeiros (NIE).
  • Libro de Familia, ou documento equivalente no caso de estranxeiros.
  • Certificado do grao de discapacidade expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais ou o órgano da Comunidade Autónoma correspondente, ou resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ou de Defensa que recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
  • Resolución xudicial ou escrito de formalización do acollemento no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores, e data de efectos do acollemento.
  • Sentenza e/ou convenio regulador, en caso de separación ou divorcio.
 • Outros:

  • Xustificante, no seu caso, dos ingresos obtidos, no mes anterior á solicitude, polo solicitante, cónxuxe e fillos que consten no apartado 3.3. da solicitude.
  • Fotocopia da resolución do expediente de revisión por melloría.
  • Certificado/s de empresa/s, asinado/s e selado/s da/s empresa/s na que traballase.
  • Certificación emitida polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno, na que conste a data do retorno e o tempo traballado no país de emigración.
  • Formulario E-301, se se retorna dun país membro do Espazo Económico Europeo, ou formulario de enlace onde se recollan os períodos traballados nun país co que existe convenio sobre protección por desemprego (Australia ou Suíza).
  • Certificación do Director do centro penal, na que consten as datas de ingreso en prisión e excarceración e a causa desta.
 • Calquera outro que, de acordo coa normativa vixente, indique o Instituto Social da Mariña como necesario para o recoñecemento do subsidio por desemprego en cada caso particular.
Complementary Content
${loading}