Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Cotització i documentació

Cotització


L’entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi d’atur per a treballadors majors de cinquanta-dos anys, prenent com a base de cotització el 125 per cent del límit mínim de cotització vigent en cada moment.

Les cotitzacions efectuades d’acord amb allò previst en el paràgraf anterior tindran efecte per calcular la base reguladora de la pensió de jubilació i el percentatge aplicable a aquesta base en qualsevol de les modalitats, així com per completar el temps necessari per accedir a la jubilació anticipada.

En cap cas aquestes cotitzacions tindran validesa i eficàcia jurídica per acreditar el període mínim de cotització exigit per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social, que ha hagut de quedar acreditat en el moment de la sol·licitud del subsidi per a majors de cinquanta-dos anys.


Documentació


Documentació que cal presentar per al reconeixement del subsidi:

 • Sol·licitud del subsidi en el model normalitzat.
 • Identificació del sol·licitant, cònjuge i fills al seu càrrec que consten en la sol·licitud, mitjançant la següent documentació original i en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya: A l'efecte d'identificació: Targeta d'Identitat d'Estranger o document identificatiu al seu país d'origen si és nacional d'un país pertanyent a l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. En tot cas, el Número d'Identificació d'Estrangers (NIE).
  • Llibre de Família o document equivalent en el cas d'estrangers.
  • Certificat del grau de minusvalidesa expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o l'òrgan de la comunitat autònoma corresponent, o resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, del Ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques o de Defensa, que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment en què consti el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tingui encomanada la protecció de menors, i la data d'efecte de l'acolliment.
  • Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
 • Altres:

  • Justificant, si s'escau, dels ingressos obtinguts el mes anterior a la sol·licitud per la persona sol·licitant, cònjuge i fills que constin a l'apartat 3.3 de la sol·licitud.
  • Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per milloria.
  • Certificats d'empresa firmats i segellats per les empreses on hagi treballat.
  • Certificació emesa per les Delegacions o Sotsdelegacions del Govern, en què consti la data del retorn i el temps treballat al país d'emigració.
  • Formulari E-301/U1 si es torna d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu, o formulari d'enllaç que reculli els períodes treballats en un país amb el qual s'hagi subscrit un conveni sobre protecció per desocupació (Austràlia o Suïssa).
  • Certificació del Director del centre penitenciari en què constin les dates d'ingrés a la presó i excarceració i la causa.
 • Qualsevol altre que, d'acord amb la normativa vigent, l'Institut Social de la Marina indiqui que és necessari per al reconeixement del subsidi per desocupació en cada cas particular.
Complementary Content
${loading}