Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Naixement del dret, durada, suspensió, represa i extinció

Naixement del dret


 • Des del dia següent a la finalització del mes d'espera, sempre que es sol·licite en el termini dels 15 dies posteriors a la seua finalització.
 • Si se sol·licita fora de termini, el dret naix a partir de la sol·licitud i la seua durada es reduïx en tants dies com hi haja entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.
 • El subsidi especial per a persones en situació de desocupació de llarga durada naixerà l'endemà que s'haja esgotat la prestació, i per a aquelles persones que estan en situació legal de desocupació, sense cotitzacions suficients per causar la prestació contributiva, l'endemà que es produïsca la situació legal de desocupació o de finalització del període de vacances retribuïdes no gaudides abans del cessament o del període de salaris de tramitació, si escau, sempre en tots dos casos que se sol·licite en el termini dels 15 dies posteriors a la situació protegida.

Durada


Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per desocupació i tenen responsabilitats familiars:

 • Sis mesos, prorrogables per dos períodes més de igual durada, fins a un màxim de 18 mesos, amb les excepcions següents.
  • Els que tinguen menys de 45 anys que hagen esgotat una prestació contributiva de com a mínim 180 dies tindran, a més, dret a una altra pròrroga de 6 mesos, fins que totalitzen 24 mesos.
  • Els que tinguen més de 45 anys que hagen esgotat una prestació contributiva de com a mínim 120 dies tindran, a més, dret a una altra pròrroga de 6 mesos, fins que totalitzen 24 mesos.
  • Els que tinguen més de 45 anys que hagen esgotat una prestació contributiva de com a mínim 180 dies tindran, a més, dret a dues pròrrogues més de 6 mesos cadascuna, fins que totalitzen 30 mesos.
   L'edat s'ha de tindre en la data d'esgotament de la prestació contributiva per desocupació.
 • En el cas de treballadors fixos discontinus la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats l'any anterior al de la sol·licitud.

Treballadors de més de 45 anys que han esgotat prestació per desocupació i no tinguen responsabilitats familiars:

 • Sis mesos improrrogables.
 • En el cas de treballadors fixos discontinus la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior al de la sol·licitud.

Treballadors emigrants retornats:

 • Sis mesos, prorrogables per dos períodes més de igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Treballadors que, en produir-se la situació legal de desocupació, no hagen cobert el període mínim de cotització per accedir a una prestació contributiva.

 • Estarà en funció del nombre de mesos cotitzats i si té o no responsabilitats familiars:
  • En el cas que el treballador tinga responsabilitats familiars:
   • Tres, quatre o cinc mesos, si s'han cotitzat 3, 4 o 5 mesos respectivament.
   • 21 mesos si s'han cotitzat 6 o més mesos.
  • En el cas que el treballador no tinga responsabilitats familiars:
   • 6 mesos, improrrogables, si s'han cotitzat 6 o més mesos.
  • En el cas de treballadors fixos discontinus, la durada del subsidi serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior al de la sol·licitud.
 • Quan es reconega el dret en estos supòsits, les cotitzacions que van servir per al naixement del subsidi no es podran tindre en compte per al reconeixement d'un nou dret a prestació de nivell contributiu o assistencial.

Alliberats de presó i en remissió de condemna per desintoxicació.

 • Sis mesos, prorrogables per dos períodes més de igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Treballadors que siguen declarats plenament capaços o invàlids parcials com a conseqüència d'expedient de revisió per millora d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.

 • Sis mesos, prorrogables per dos períodes més de igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Subsidi per desocuació per a treballadors majors de 55 anys:

 • Fins que el treballador tinga l'edat per accedir a la pensió de jubilació contributiva en qualsevol de les modalitats.

Suspensió


La suspensió del dret implica la interrupció de l'abonament de prestacions econòmiques i de cotització i no afecta al seu període de percepció excepte en el cas de sanció. Les causes de suspensió són:

 • El trasllat a l'estranger per cercar o realitzar una feina, perfeccionament professional o cooperació internacional per un període continuat inferior a dotze mesos. No es considerarà trasllat de residència quan l'eixida a l'estranger siga per un temps no superior a 15 dies naturals una sola vegada cada any, posat que s'haja sol·licitat i autoritzat prèviament i sense perjuí del compliment de les obligacions establides a l'article 231.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • La incorporació al servici militar o prestació social substitutòria o compliment de condemna que implique privació de llibertat, llevat que tinga càrregues familiars i no dispose de renda familiar alguna la quantia de la qual en còmput mensual excedisca el salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. En aquest cas, continuarà percebent la prestació, prèvia sol·licitud de l'interessat.
 • La realització d'un treball per compte aliè de duració inferior a dotze mesos o d'un treball per compte propi de duració inferior a vint-i-quatre mesos.
 • L'obtenció per un període inferior a dotze mesos de rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional, així com la perduda del requisit de responsabilitats familiars per un temps inferior a dotze mesos, si aquest va ser necessari per al reconeixement del dret.
 • La imposició d'una sanció per infraccions lleus i greus en els termes que s'estableixen a la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social durant el període que corresponga.


Represa


En tots els casos de suspensió, menys per sanció, el treballador ha de sol·licitar la represa del dret a acabar la causa que determine la suspensió.

La represa suposarà el dret a rebre la prestació per desocupació durant el període restant i amb la base reguladora i el seu percentatge corresponent al moment de la suspensió, sempre que acredite que ha finalitzat la causa de suspensió, que eixa causa constitueix situació legal de desocupació, si escau, o que es manté el requisit de carència de rendes o existència de responsabilitats familiars.

En cas de suspensió per sanció, el dret es reprendrà amb el percentatge de la prestació que corresponga, tenint en compte el període percebut i el període de sanció i que el treballador siga inscrit com a demandant d'ocupació.

El dret a la represa naixerà a partir de la finalització de la causa de suspensió, sempre que es sol·licite en el termini dels quinze dies següents. A més, la sol·licitud requereix la inscripció com a demandant d'ocupació si no s'haguera efectuat prèviament i es considerarà renovat el compromís d'activitat, excepte en els casos que siga necessària la subscripció d'un compromís nou.

Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, es perdran tants dies de prestació com existisquen entre la data en que hagués tingut lloc el naixement del dret d'haver-se sol·licitat en temps i forma i aquella en què efectivament s'hagués efectuat la sol·licitud.

En el cas d'existir un període que corresponga a vacances anuals retribuïdes i no gaudides abans del cessament, la situació legal de desocupació i el naixement del dret es produirà una vegadahaja transcorregut el mencionat període, sempre que es sol·licite dins del termini dels quinze dies següents a la seua finalització.


Extinció


El dret al subsidi per desocupació s'extingeix per les causes següents:

 • Esgotament del període reconegut.
 • Trasllat de residència a l'estranger del treballador, menys els casos de suspensió.
 • Defunció del beneficiari.
 • Que el beneficiari passe a ser perceptor d'una pensió per jubilació o incapacitat (total, absoluta o gran invalidesa), podent en cas d'incapacitat optar entre una o altra prestació.
 • Realització d'un treball per compte aliè de duració igual o superior a dotze mesos o d'un treball per compte propi de duració igual o superior a 24 mesos.
 • Compliment per part del beneficiari de l'edat ordinària de jubilació, llevat que no tinga dret a la pensió per esta contingència o es tracte de supòsits de suspensió de relacions laborals o reducció de jornada autoritzades per resolució administrativa.
 • Renúncia voluntària al dret.
 • Obtenció de rendes la quantia de les quals supere el 75% del Salari Mínim Interprofessional, durant un període de temps igual o superior a 12 mesos.
 • Deixar de reunir el requisit de responsabilitats familiars, quan este hagués estat necessari per al reconeixement del dret, durant un període de temps igual o superior a 12 mesos.
 • Imposició de sanció en els termes previstos en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
Complementary Content
${loading}