Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Naixement del dret, durada, suspensió, represa i extinció

Naixement del dret


 • Des del dia següent a la finalització del mes d'espera, sempre que se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents a la finalització d'aquest.
 • Si se sol·licita fora de termini, el dret neix a partir de la sol·licitud, i la seva duració es redueix en tants dies com hi ha entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, i la data en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.
 • El subsidi especial per a aturats de llarga durada, neix el dia següent d'haver-se esgotat la prestació i qui té la seva causa en trobar-se en situació legal de desocupació, sense cotitzacions suficients per tenir dret a la prestació contributiva, el dia següent d'haver-se produït la situació legal de desocupació o de finalització del període de vacances retribuïdes no gaudides abans del cessament o del període de salaris de tramitació, si escau, sempre, en ambdós casos, que se sol·liciti en el termini de 15 dies següents a la situació protegida.

Durada


Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per atur i tenen responsabilitats familiars:

 • Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual duració, fins a un màxim de 18 mesos, amb les excepcions següents.
  • Els menors de 45 anys que hagin esgotat una prestació contributiva de, com a mínim, 180 mesos tindran, a més, dret a una altra pròrroga de 6 mesos, fins a totalitzar 24 mesos.
  • Els menors de 45 anys que hagin esgotat una prestació contributiva de, com a mínim, 120 mesos tindran, a més, dret a una altra pròrroga de 6 mesos, fins a totalitzar 24 mesos.
  • Els majors de 45 anys que hagin esgotat una prestació contributiva de, com a mínim, 180 mesos tindran, a més, dret a dues pròrrogues de 6 mesos cadascuna, fins a totalitzar 30 mesos.
   Cal tenir en compte l'edat en la data d'esgotament de la prestació contributiva per atur.
 • En el cas de treballadors fixos discontinus la duració serà equivalent al número de mesos cotitzats l'any anterior a la sol·licitud.

Treballadors majors de 45 anys que han esgotat la prestació d'atur i no tinguin responsabilitats familiars.

 • Sis mesos improrrogables.
 • En el supòsit de treballadors fixos discontinus la duració serà equivalent al número de mesos cotitzats per atur l'any anterior a la sol·licitud.

Treballadors emigrants retornats:

 • Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual duració, fins a un màxim de 18 mesos.

Treballadors que, en produir-se la situació legal d'atur, no han cobert el període mínim de cotització per accedir a una prestació contributiva:

 • Serà en funció del número de mesos cotitzats i si té o no responsabilitats familiars:
  • En el cas que el treballador tingui responsabilitats familiars:
   • Tres, quatre o cinc mesos, si s'han cotitzat 3, 4 ò 5 mesos respectivament.
   • 21 mesos si s'han cotitzat 6 ò més mesos.
  • En cas que el treballador no tingui responsabilitats familiars:
   • 6 mesos improrrogables si s'ha cotitzat 6 mesos o més.
  • La duració del subsidi en el cas de treballadors fixos discontinus, serà equivalent al número de mesos cotitzats per atur l'any anterior a la sol·licitud.
 • Quan es reconegui el dret en aquests supòsits, les cotitzacions que van servir per al naixement del subsidi no podran tenir-se en compte per al reconeixement d'un nou dret a prestació de nivell contributiu o assistencial.

Alliberats de presó i remissió de condemna per desintoxicació:

 • Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual duració, fins a un màxim de 18 mesos.

Treballadors que siguin declarats plenament capaços o invàlids parcials com a conseqüència d'expedient de revisió per milloria d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual:

 • Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual duració, fins a un màxim de 18 mesos.

Subsidi per atur per a treballadors majors de 55 anys:

 • Fins que el treballador assoleixi l'edat per accedir a la pensió de jubilació contributiva en qualsevol de les seves modalitats.

Suspensió


La suspensió del dret implica la interrupció de l'abonament de prestacions econòmiques i de cotització i no afecta el període de percepció excepte en el cas de sanció. Les causes de suspensió són:

 • Trasllat a l'estranger per cercar o realitzar una feina, perfeccionament professional o cooperació internacional per un període continuat inferior a dotze mesos. No es considerarà trasllat de residència quan la sortida a l'estranger sigui per un temps no superior a 15 dies naturals una sola vegada cada any, sempre que s'hagi sol·licitat i autoritzat prèviament i sens perjudici del compliment de les obligacions establertes a l'article 231.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • La incorporació al servei militar o prestació social substitutòria o compliment de condemna que impliqui privació de llibertat, llevat que tingui càrregues familiars i no disposi de cap renda familiar, la quantia de la qual en còmput mensual excedeixi el salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. En aquest cas, continuarà percebent la prestació, prèvia sol·licitud de l'interessat.
 • La realització d'un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos o d'un treball per compte propi de duració inferior a vint-i-quatre mesos.
 • L'obtenció per un període inferior a dotze mesos de rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional, i també la pèrdua del requisit de responsabilitats familiars per un temps inferior a dotze mesos, si aquest va ser necessari per al reconeixement del dret.
 • La imposició d'una sanció per infraccions lleus i greus en els termes que s'estableixen a la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social durant el període que correspongui.


Represa


En tots els casos de suspensió, llevat de per sanció, el treballador ha de sol·licitar la represa del dret en acabar la causa que va determinar la suspensió.

La represa suposarà el dret a rebre la prestació per atur durant el període restant i amb la base reguladora i percentatge d'aquesta que correspongui en el moment de la suspensió, sempre que acrediti que ha finalitzat la causa de la suspensió, que l'anomenada causa constitueix situació legal d'atur, si escau, o que es manté el requisit de manca de rendes o existència de responsabilitats familiars.

En cas de suspensió per sanció, el dret es reprendrà amb el percentatge de la prestació que correspongui, tenint en compte el període percebut i el període de sanció i que el treballador estigui inscrit com a demandant de feina.

El dret a la represa naixerà a partir de la finalització de la causa de suspensió, sempre que se sol·liciti en el termini dels quinze dies següents. A més, la sol·licitud requereix la inscripció com a demandant de feina si no s'hagués efectuat prèviament i es considerarà renovat el compromís d'activitat, excepte en els casos que sigui necessària la subscripció d'un nou compromís.

Si es presenta la sol·licitud un cop hagi transcorregut el termini esmentat, es perdran tants dies de prestació com hi hagin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, si s'hagués sol·licitat en temps i forma, i la data en què s'hagi efectuat la sol·licitud efectivament.

En cas d'existir un període que correspongui a vacances anuals retribuïdes i no gaudides abans del cessament, la situació legal de desocupació i el naixement del dret es produirà quan hagi transcorregut aquest període, sempre que se sol·liciti dins del termini dels quinze dies següents a la seva finalització.


Extinció


El dret al subsidi per desocupació s'extingeix per les causes següents:

 • Esgotament del període reconegut.
 • Trasllat de residència a l'estranger del treballador, excepte en els casos de suspensió.
 • Finament del beneficiari.
 • Que el beneficiari passi a ésser perceptor d'una pensió per jubilació o incapacitat (total, absoluta o gran invalidesa). En cas d'incapacitat podrà optar entre una o altra prestació.
 • Realització d'un treball per compte d'altri de duració igual o superior a dotze mesos, o d'un treball per compte propi de duració igual o superior a 24 mesos.
 • Compliment per part del beneficiari de l'edat ordinària de jubilació, a menys que no tingui dret a la pensió per aquesta contingència o es tracti de supòsits de suspensió de relacions laborals o reducció de jornada autoritzades per resolució administrativa.
 • Renúncia voluntària al dret.
 • Obtenció de rendes de quantia superior al 75% del salari mínim interprofessional, durant un període igual o superior a 12 mesos.
 • Deixar de reunir el requisit de responsabilitats familiars, quan aquest hagi estat necessari per al reconeixement del dret, i que es mantingui per temps igual o superior a 12 mesos.
 • Imposició de sanció en els termes previstos a la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
Complementary Content
${loading}