Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Ocupació

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions  per veure una versió simplificada.

Demanda d'ocupació

És la sol·licitud d'un lloc de treball que realitza un treballador, desocupat o no, en una Oficina d'Ocupació, Agència de Col·locació, Servici Europeu d'Ocupació o al Registre de Demandants d'Ocupació en l'Exterior.

 • Lloc de presentació:
  al Centre de l'Institut Social de la Marina que corresponga al seu domicili, presentat-se personalment. Pot sol·licitar més d'un lloc de treball. L'Oficina d'Ocupació Marítima li facilitarà un volant o targeta justificativa.
 • Requisits:
  • Ser espanyol o nacional de país membre de la Unió Europea o d'Islàndia, Noruega o Liechtenstein, països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, així com cònjuge o fill menor de 21 anys, o major d'aquesta edat al seu càrrec. 
  • Ser treballador estranger no comunitari, amb reconeixement d'accés al mercat nacional de treball (autorització de treball o certificació expedida per les Oficines d'Estrangers, i en defecte d'estes, per les Àrees o Dependències d'Ocupació i Seguretat Social). 
  • Estar en edat laboral. 
  • No estar impossibilitat per al treball. 
  • Quan es demande una ocupació que exigisca l'embarcament, es requerirà la llibreta de navegació marítima, on es reflecteix l'aptitud física del treballador per a l'activitat esmentada.
 • Contingut:
  En efectuar la sol·licitud de treball el demandant ha d'indicar:
  • Professió o professions en les quals sol·licita treball. 
  • Titulació professional.
  • Experiència professional.
  • Llocs on estaria disposat a treballar.
  • Jornada de treball que sol·licita.
  • Horari de treball.
  • Minusvalidesa que té reconeguda, si és el cas.
 • Documentació:
  Treballadors espanyols i de la resta de països de la Unió Europea o dels països d'Islàndia, Noruega o Liechtenstein, signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:
  • Document nacional d'identitat, targeta d'identitat o passaport en vigor.
  • Cartilla de la Seguretat Social en cas d'haver treballat amb anterioritat a Espanya.
  • Justificant de titulació professional o acadèmica si se'n té.
  • Amb caràcter general, quan es demande una ocupació que implique l'embarcament, s'haurà d'aportar la llibreta de navegació marítima, on es reflecteix l'aptitud física del treballador per a l'activitat esmentada.

Treballadors resta països:

  • Número d'identitat d'estrangers (NIE) que haurà de figurar en tots els documents que s'expedisquen o tramiten.
  • Autorització de treball o certificació expedida per les Oficines d'Estrangers, i en defecte d'estes, per les Àrees o Dependències d'Ocupació i Seguretat Social. 
  • Cartilla de la Seguretat Social en cas d'haver treballat amb anterioritat a Espanya.
  • Justificant de titulació professional o acadèmica si se'n té.

Oferta d'ocupació

És la sol·licitud de treballadors realitzada pels empresaris en les Oficines d'Ocupació o Agències Privades de Col·locació per a cobrir un lloc de treball.

 • Tramitació de les ofertes d'ocupació. 
  • L'empresari comunica la necessitat de cobrir un lloc de treball indicant: característiques del lloc, condicions dels candidats, tipus de contractació, forma, lloc i data de selecció dels treballadors.
  • La sol·licitud s'efectuarà en model oficial en qualsevol Centre de l'Institut Social de la Marina (ISM), preferentment davant de la que corresponga al domicili de l'empresari o centre de treball principal. Pot fer-se personalment al Centre o telefònicament, havent de ratificar-se en este últim cas posteriorment per escrit.
 • Actuació de l'oficina d'ocupació. 
  • L'oficina, mitjançant consulta al seu banc de dades, envia a l'empresari una preselecció de candidats aptes, a priori, perquè ell els entreviste. 
  • No obstant això, el Centre de l'ISM també pot efectuar la selecció de candidats mitjançant proves professionals o psicotècniques.
  • Informar sobre modalitats de contratació i normes de contratació.
  • Informar sobre les mesures de foment d'ocupació i la seua tramitació.
  • Informar sobre el mercat de treball.

Contracte de treball

És l'acord entre empresari i treballador pel qual el treballador s'obliga a prestar determinats servicis per compte de l'empresari i baix la seua direcció a canvi d'una retribució.

 • Comunicació de les contractacions a les Oficines d'Ocupació.
  • Els empresaris estan obligats a comunicar a l'Institut Social de la Marina (ISM), en el termini de deu dies següents a la seua concertació, el contingut dels contractes de treball que celebren, o les seues pròrrogues, hagen de formalitzar-se o no per escrit, mitjançant la presentació de còpia del contracte o de les seues pròrrogues.
  • Els empresaris també estan obligats a enviar a l'ISM la còpia bàsica signada pels representants legals dels treballadors, dels contractes que hagen de formalitzar-se per escrit, a excepció dels contractes de relació laboral especial d'alta direcció.
  • Quan no hi ha representació legal dels treballadors, també haurà de formalitzar-se còpia bàsica i remetre's a l'ISM.
  • L'ISM procedirà al registre (mecanització en l'aplicació informàtica) dels contractes de treball.
Complementary Content
${loading}