Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Emprego

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións  para ver unha versión simplificada.

Demanda de emprego

É a solicitude dun posto de traballo que realiza un traballador, desempregado ou non, ante unha Oficina de Emprego, Axencia de Colocación, Servizo Europeo de Emprego ou no Rexistro de Demandantes de Emprego no Exterior.

 • Lugar de presentación:
  No Centro do Instituto Social da Mariña que lle corresponda polo seu domicilio, presentándose persoalmente. Pode solicitar máis dun posto de traballo. A Oficina de Emprego Marítimo facilitaralle un volante ou tarxeta xustificativa.
 • Requisitos:
  • Ser español ou nacional de país membro da Unión Europea ou de Islandia, Noruega ou Liechtenstein, países asinantes do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, así como cónxuxe ou fillo menor de 21 anos, ou maior desa idade ao seu cargo. 
  • Ser traballador estranxeiro non comunitario, con recoñecemento de acceso ao mercado nacional de traballo (autorización de traballo  ou certificación expedida polas Oficinas de Estranxeiros, e en defecto destas, polas Áreas ou Dependencias de Emprego e Seguridade Social). 
  • Estar en idade laboral. 
  • Non estar imposibilitado para o traballo. 
  • Cando se demande unha ocupación que esixa o embarque, requirirase o caderno de navegación marítima, onde se mostra a aptitude física do traballador para esta actividade.
 • Contido:
  Ao efectuar a solicitude de traballo o demandante debe indicar:
  • Profesión ou profesións nas que solicita traballo. 
  • Titulación profesional.
  • Experiencia profesional.
  • Lugares onde estaría disposto a traballar.
  • Xornada de traballo que solicita.
  • Horario de traballo.
  • Minusvalía que ten recoñecida, no seu caso.
 • Documentación:
  Traballadores españois e do resto de países da Unión Europea ou dos países de Islandia, Noruega ou Liechtenstein, asinantes do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo:
  • Documento Nacional de Identidade, Tarxeta de Identidade ou Pasaporte en vigor.
  • Cartilla da Seguridade Social en caso de ter traballado con anterioridade en España.
  • Xustificante de titulación profesional ou académica se se está en posesión dalgunha.
  • Con carácter xeral, cando se demande unha ocupación que implique o embarque, deberase achegar o caderno de navegación marítima onde se mostra a aptitude física do traballador para esta actividade.

Traballadores resto países:

  • Número de identidade de estranxeiros (NIE) que deberá figurar en todos os documentos que se expidan ou tramiten.
  • Autorización de traballo ou certificación expedida polas Oficinas de Estranxeiros, e en defecto destas, polas Áreas ou Dependencias de Emprego e Seguridade Social. 
  • Cartilla da Seguridade Social en caso de ter traballado con anterioridade en España.
  • Xustificante de titulación profesional ou académica se se está en posesión dalgunha.

Oferta de emprego

É a solicitude de traballadores realizada polos empresarios nas Oficinas de Emprego ou Axencias Privadas de Colocación a fin de cubrir un posto de traballo.

 • Tramitación das ofertas de emprego. 
  • O empresario comunica a necesidade de cubrir un posto de traballo indicando: características do posto, condicións dos candidatos, tipo de contratación, forma, lugar e data de selección dos traballadores.
  • A solicitude efectuarase en modelo oficial ante calquera Centro do Instituto Social da Mariña (ISM), preferentemente ante a que corresponda ao domicilio do empresario ou centro de traballo principal. Pode facerse persoalmente no  Centro ou telefonicamente, debendo ratificarse neste último caso posteriormente por escrito.
 • Actuación da oficina de emprego. 
  • A Oficina mediante consulta ao seu banco de datos, envía ao empresario unha preselección de candidatos aptos, a priori, para que sexan entrevistados por el. 
  • Non obstante o Centro do ISM tamén pode efectuar a selección de candidatos mediante probas profesionais e/ou psicotécnicas.
  • Informar sobre modalidades de contratación e normas de contratación.
  • Informar sobre as medidas de Fomento de Emprego e a súa tramitación.
  • Informar sobre o mercado de traballo.

Contrato de Traballo

É o acordo entre empresario e traballador polo que este se obriga a prestar determinados servizos por conta do empresario e baixo a súa dirección a cambio dunha retribución.

 • Comunicación das contratacións ás Oficinas de Emprego.
  • Os empresarios están obrigados a comunicar ao Instituto Social da Mariña (ISM), no  prazo de dez días seguintes á súa concertación, o contido dos contratos de traballo que celebren, ou as prórrogas dos mesmos, deban ou non formalizarse por escrito, mediante a presentación de copia do contrato ou das súas prórrogas.
  • Os empresarios tamén están obrigados a enviar ao ISM a Copia Básica asinada polos representantes legais dos traballadores, dos contratos que deban formalizarse por escrito, a excepción dos contratos de relación laboral especial de alta dirección.
  • Cando non exista representación legal dos traballadores, tamén deberá formalizarse Copia Básica e remitirse ao ISM.
  • O ISM procederá ao rexistro (mecanización na aplicación informática) dos contratos de traballo.
Complementary Content
${loading}