Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Ocupació

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions  per veure una versió simplificada.

Demanda de feina

És la sol·licitud d'un lloc de treball que fa un treballador, desocupat o no, a una oficina d'ocupació, una agència de col·locació, el Servei Europeu d'Ocupació o al registre de demandants d'ocupació a l'exterior.

 • Lloc de presentació:
  En el Centre de l'Institut Social de la Marina que li pertoqui pel seu domicili. Cal que s'hi presenti personalment. Pot sol·licitar més d'un lloc de treball. L'Oficina d'ocupació marítima li facilitarà un volant o targeta justificativa.
 • Requisits:
  • Ser espanyol o nacional d'un país membre de la Unió Europea o d'Islàndia, Noruega o Liechtenstein, països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, i també el cònjuge o fill menor de 21 anys, o major d'aquesta edat al seu càrrec. 
  • Ser treballador estranger no comunitari, amb reconeixement d'accés al mercat nacional de treball (autorització de treball o certificació expedida per les oficines d'estrangers, i si no n'hi ha, per les àrees o dependències d' Ocupació i Seguretat Social). 
  • Estar en edat laboral. 
  • No estar impossibilitat per treballar. 
  • Quan es demani una ocupació que exigeixi l'embarcament, es requerirà la llibreta de navegació marítima, on es reflecteix l'aptitud física del treballador per a l'activitat esmentada.
 • Contingut:
  En el moment d'efectuar la sol·licitud de treball, el demandant ha d'indicar:
  • Professió o professions en què sol·licita feina. 
  • Titulació professional.
  • Experiència professional.
  • Llocs on estaria disposat a treballar.
  • Jornada de treball que sol·licita.
  • Horari de treball.
  • Minusvalidesa que tingui reconeguda, si escau.
 • Documentació:
  Treballadors espanyols i de la resta de països de la Unió Europea o d'Islàndia, Noruega o Liechtenstein, signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:
  • Document nacional d'identitat, targeta d'identitat o passaport en vigor.
  • Cartilla de la Seguretat Social en cas d'haver treballat amb anterioritat a Espanya.
  • Justificant de titulació professional o acadèmica, en cas de tenir-ne.
  • Amb caràcter general, quan es demani una ocupació que impliqui l'embarcament, cal aportar la llibreta de navegació marítima on es reflecteix l'aptitud física del treballador per a l'activitat esmentada.

Treballadors de la resta de països:

  • Número d'identitat d'estrangers (NIE) que cal que figuri en tots els documents que s'expedeixin o tramitin.
  • Autorització de treball o certificació expedida per les Oficines d'Estrangers i, si no n'hi ha, per les àrees o dependències d' Ocupació i Seguretat Social). 
  • Cartilla de la Seguretat Social en cas d'haver treballat amb anterioritat a Espanya.
  • Justificant de titulació professional o acadèmica, en cas de tenir-ne.

Oferta de treball

És la sol·licitud de treballadors realitzada pels empresaris a les Oficines d'Ocupació o Agències Privades de Col·locació a fi de cobrir un lloc de treball.

 • Tramitació de les ofertes de treball. 
  • L'empresari comunica la necessitat de cobrir un lloc de treball tot indicant: característiques del lloc, condicions dels candidats, tipus de contractació, forma, lloc i data de selecció dels treballadors.
  • La sol·licitud s'efectua en el model oficial a qualsevol Centre de l'Institut Social de la Marina (ISM), preferentment en el que correspongui al domicili de l'empresari o centre de treball principal. Es pot fer personalment en el Centre o telefònicament. En aquest últim cas, cal ratificar-ho posteriorment per escrit.
 • Actuació de l'oficina d'ocupació. 
  • L'Oficina, mitjançant consulta al seu banc de dades, envia a l'empresari una preselecció de candidats aptes, a priori, perquè els entrevisti. 
  • No obstant això, el Centre de l'ISM també pot efectuar la selecció de candidats mitjançant proves professionals i/o psicotècniques.
  • Informar sobre modalitats de contractació i normes de contractació.
  • Informar sobre les mesures de Foment d'Ocupació i la seva tramitació.
  • Informar sobre el mercat de treball.

Contracte de Treball

És l'acord entre empresari i treballador pel qual el treballador s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l'empresari i sota la seva direcció a canvi d'una retribució.

 • Comunicació de les contractacions a les Oficines d'Ocupació.
  • Els empresaris estan obligats a comunicar a l' Institut Social de la MarinaISM), en el  termini de deu dies següents a la seva concertació, el contingut dels contractes de treball que celebrin, o les pròrrogues d'aquests, que s'hagin o no de formalitzar per escrit, mitjançant la presentació d'una còpia del contracte o de les seves pròrrogues.
  • Els empresaris també estan obligats a enviar a l' ISM la còpia bàsica signada pels representants legals dels treballadors, dels contractes que cal formalitzar per escrit, a excepció dels contractes de relació laboral especial d'alta direcció.
  • Quan no existeixi representació legal dels treballadors, també cal formalitzar la còpia bàsica i enviar-la a l'ISM
  • L'ISM procedirà al registre (mecanització en l'aplicació informàtica) dels contractes de treball.
Complementary Content
${loading}