Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

Art. 9. Prestació extraordinària per cessació d'activitat autònoms afectats per suspensió temporal com a conseqüència de resolució autoritat competent (COVID-19)

Art. 9. Prestació extraordinària per cessació d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.


CARACTERÍSTIQUES

 • Treballadors autònoms que es vegen obligats a suspendre totes les seues activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19 o mantinguen pels mateixos motius la suspensió de la seua activitat iniciada abans de l’1 d'octubre de 2021.
 • A partir de l’1 d’octubre de 2021
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este article.


REQUISITS


a) Estar afiliats i en alta en RETA o en el RETAMAR,  almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acorde la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici de la suspensió quan esta s’haguera decretat abans de l’1 d'octubre de 2021.
b) Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.


QUANTIA

 • Amb caràcter general: 70% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.
 •  Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat i dos o més membres amb dret a esta prestació: 40% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.


COTITZACIÓ

 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopte la mesura de tancament d’activitat o des de l’1 d'octubre de 2021, quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’esta data, fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què s’alce la mesura esmentada, o fins al 28 de febrer de 2022, si esta última data fora anterior.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’esta prestació extraordinària serà en tot cas l’establida en el moment d’inici de la prestació esmentada.


TERMINI DE SOL·LICITUD  NAIXEMENT DEL DRET I DURADA


El reconeixement de la prestació pot sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat o abans del 21 d'octubre quan la suspensió d’activitat s’haguera acordat abans de l’1 d'octubre de 2021 i no s’estiguera percebent la prestació extraordinària que preveu l’article 6 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de setembre.
El dret a la prestació naix des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent o des de l’1 de juny de 2021 quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’esta data.
En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establit, el dret a la prestació s’inicia el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En estos casos, el treballador o treballadora quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del dia que tinga dret a percebre la prestació.
La percepció de la prestació tindrà una duració màxima de cinc mesos i el dret a esta finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acorde l’alçament de les mesures o el 28 de febrer de 2022, si esta última data fora  anterior.


INCOMPATIBILITATS

 • La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització que establix l’article 8 del RD Llei 18/2021.
 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per l'exercici d’un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social llevat d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que exercia.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


Solicitud art. 9 RD Ley 18/2021 
Declaracion responsable art 9 RDL 18/2021


DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. Mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. Mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma.


U. Prestació de cessació d’activitat per als treballadors autònoms que es vegen obligats a cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja de La Palma. A partir del 28 d’octubre de 2021, si el cessació és temporal, no procedirà la baixa en el règim especial de la Seguretat Social i, si el cessació és definitiu, sí procedix la baixa en el règim especial de la Seguretat Social.   


1. Els treballadors autònoms que es vegen obligats a cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, a La Palma, podran tindre dret a percebre la prestació per cessació d’activitat, que regula el títol V del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense que es computen, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits, els nou primers mesos de percepció de la prestació.
Es considerarà com a complit, a l’efecte de poder accedir a la prestació per cessació d’activitat, el requisit de cotització que preveu l’article 338 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.


2. Els treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 hagen percebut algunes de les prestacions que recullen els articles 6, 7 i 8 o la disposició transitòria segona del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, i es vegen obligats a cessar en la seua activitat com a conseqüència de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, a La Palma, tindran dret a percebre nou mesos de prestació de cessació d’activitat que no se’ls computarà a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits.

Dos. Prestació extraordinària per cessació d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques.


CARACTERÍSTIQUES

 • Treballadors autònoms que es vegen obligats a suspendre temporalment totes les seues activitats com a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques.
 • La duració màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què puga tindre dret el treballador beneficiari d’esta prestació extraordinària per cessació en l’activitat no es modificarà per la percepció d’esta última.
 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopte la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes en què es reinicie l’activitat o fins al 30 de juny de 2022 si esta última data fora anterior.
 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopte la mesura de tancament d’activitat o des de l’1 d'octubre de 2021, quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’esta data, fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què s’alce la mesura esmentada, o fins al 30 de juny de 2022, si esta última data fora anterior.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’esta prestació extraordinària serà, en tot cas, l’establida en el moment d’inici de la prestació esmentada.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este apartat.

REQUISITS

a) Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, el 19 de setembre de 2021.
b) Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.


QUANTIA
Amb caràcter general: 70% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ


TERMINI DE SOL·LICITUD, NAIXEMENT DEL DRET I DURACIÓ
El dret a la prestació naixerà des de l’endemà de l’adopció de la mesura de suspensió de l’activitat i s’acabarà l’últim dia del mes en què es reinicie l’activitat o fins al 30 de juny de 2022 si esta data fora anterior.
La sol·licitud de la prestació s’ha de presentar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor d’esta norma (29/09/2021) si la suspensió s’ha produït amb anterioritat. En un altre cas, el termini de vint-i-un dies començarà a comptar des de la suspensió de l’activitat.
En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establit, el dret a la prestació s’inicia el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.


INCOMPATIBILITATS

• La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per l'exercici d’un treball per compte d'altri.
• Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
• Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament;
• Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, llevat d’aquella que el beneficiari estiguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que exercia.
• Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


Tres. Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a aquells treballadors autònoms que vegen afectades les seues activitats com a conseqüència dels danys ocasionats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja de La Palma.


CARACTERÍSTIQUES

 • Els treballadors autònoms que vegen afectada la seua activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja de La Palma, per la qual cosa l’activitat no se suspèn ni temporalment ni definitivament, sinó que es manté encara que es reduïsca.
 • A partir de l’1 d’octubre de 2021
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este apartat.

REQUISITS

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi el 19 de setembre de 2021.
 • No tindre rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el quart trimestre del 2021 superiors a 2.534 €.
 • Acreditar en el quart trimestre del 2021 un total d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferior a un 50 per 100 als que es van tindre en el quart trimestre del 2019.

Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el quart trimestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre de 2021 en la mateixa proporció.


QUANTIA

 • Amb caràcter general: 70% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • La mútua col·laboradora o, si s'escau, l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom juntament amb la prestació per cessació en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar en cas de trobar-se el treballador autònom sense exercir cap activitat, en aplicació del que disposa l’article 329 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.


COTITZACIÓ DURANT LA PRESTACIÓ

El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’esta prestació extraordinària serà, en tot cas, l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.


TERMINI DE SOL·LICITUD, NAIXEMENT DEL DRET I DURACIÓ


Esta prestació extraordinària per cessació d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes d’1 de juny de 2021 i tindrà una duració màxima de 9 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seua duració no podrà excedir del 30 de juny de 2022.

INCOMPATIBILITATS

• La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per l'exercici d’un treball per compte d'altri.

• Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.

• Amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.

• Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, llevat d’aquella que el beneficiari estiguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que exercia.

• Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


solicitud DISP ADIC 6 UNO 1 RD LEY18 2021
declaración responsable DISP ADIC SEXTA Uno 1 RDL 18/2021-1

solicitud DISP ADIC 6 UNO 2 RD LEY18/2021
declaración responsable DISP ADIC SEXTA Uno 2 RDL 18/2021-1

Solicitud Disposición Adicional SEXTA DOS RDL 18/2021
Declaración responsable Disposición Adicional SEXTA DOS RDL 18/2021

Solicitud Disposición Adicional SEXTA TRES RDL 18/2021
Declaración responsable Disposición Adicional SEXTA TRES RDL 18/2021

Art.12. Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a treballadors de temporada

Art. 12). Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a  treballadors de temporada


CARACTERÍSTIQUES

 • Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals durant 2018 i 2019 s’haguera exercit en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set en cada un dels anys.

  Es considera que el treballador autònom ha exercit un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, en cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d'altri, esta alta no supere els 120 dies al llarg d’eixos anys.

 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este apartat.


REQUISITS

 • Haver estat d’alta i haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que este marc temporal incloga un mínim de dos mesos entre els mesos d'octubre a desembre d’eixos anys.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el  tercer i quart trimestres de l’any 2021.
 • No obtindre durant el tercer i quart trimestres de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superen els 6.725 euros.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complira este requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.


QUANTIA


La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.


COTITZACIÓ


Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar i el treballador roman en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.


TERMINI DE SOL·LICITUD  NAIXEMENT DEL DRET I DURADA


La prestació extraordinària per cessació d’activitat regulada pot començar a meritar-se amb efecte des de l’1 d'octubre de 2021 i tindrà una duració màxima de 5 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals d'octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud i la seua duració no pot excedir el 28 de febrer de 2022.


INCOMPATIBILITATS


Esta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebera, llevat que fora compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, és incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es perceben en el  tercer i quart trimestre de l’any 2021 superen els 6.725 euros.
 Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota

 

Solicitud art. 12 RD Ley 18/2021
Declaració responsable art 12 RDL 18/2021


Art.11. Prestació extraordinària cessació activitat autònoms que exerceixen activitat i a 30 setembre 2021 estigueren percebent alguna de les prestacions per cessació d' activitat previstes als articles 7 i 8 del RD Llei 11/2021

Art.11. Prestació extraordinària per cessació d'activitat per a aquells treballadors autònoms que exercixen activitat i a 30 de setembre de 2021 estigueren percebent alguna de les prestacions de cessació d’activitat que preveuen els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms i no puguen tindre dret a la prestació ordinària de cessació d’activitat que preveu l’article 10 d’este reial decret llei.


CARACTERÍSTIQUES

 • Els treballadors autònoms que exercixen activitat i a 30 de setembre de 2021 estigueren percebent alguna de les prestacions de cessació d’activitat que preveuen els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessació d’activitat prevista a l’article anterior.
 • A partir de l’1 d’octubre de 2021
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este apartat.


REQUISITS

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No tindre rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre del 2021 superiors al 75 per 100 del SMI.
 • Acreditar en el quart trimestre del 2021 un total  d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferior a un 75 per 100 als que es van tindre en el quart trimestre del 2019.
  Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el quart trimestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre de 2021 en la mateixa proporció.


QUANTIA

 • Amb caràcter general: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat i dos o més membres amb dret a esta prestació: 40 % BASE MÍNIMA


COTITZACIÓ

 • La mútua col·laboradora o, si s'escau, l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom juntament amb la prestació per cessació en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar en cas de trobar-se el treballador autònom sense exercir cap activitat, en aplicació del que disposa l’article 329 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.


COTITZACIÓ DURANT LA PRESTACIÓ


El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’esta prestació extraordinària serà, en tot cas, l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.


TERMINI DE SOL·LICITUD  NAIXEMENT DEL DRET I DURADA


Esta prestació extraordinària per cessació d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes de l’1 d’octubre de 2021 i tindrà una duració màxima de 5 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seua duració no podrà excedir del 28 de febrer de 2022.


INCOMPATIBILITATS

 • • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per l'exercici d’un treball per compte d'altri.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social llevat d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que exercia.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


EXTINCIÓ


S’extingirà el dret a esta prestació si durant la seua percepció es presenten els requisits per a causar de dret a la prestació de cessació d’activitat que preveu l’article 10 d’esta norma o a la prestació de cessació d’activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense perjuí del dret que assistix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.


Solicitud art. 11 RD Ley 18/2021
Declaració responsable art 11 RDL 18/2021


Art. 10. Prestació per cessació d’activitat compatible amb el treball per compte propi

Art. 10. Prestació per cessació d’activitat  compatible amb el treball per compte propi


CARACTERÍSTIQUES


A partir de l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 estigueren percebent la prestació per cessació d’activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l’article 7 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i no hagueren esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, podran continuar percebent-la fins al 28 de febrer de 2022, sempre que, durant el tercer i quart trimestres de 2021, complisquen els requisits que s’indiquen en este precepte.
Així mateix, podran sol·licitar la prestació per cessació d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, els treballadors autònoms en els quals concórreguen les condicions establides en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma i complisquen els requisits que es contemplen en este precepte. El dret a la percepció d’esta prestació s’acabarà el 28 de febrer de 2022.
Qui a 30 de setembre de 2021 percebera la prestació que preveu l’article 7 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, només pot tindre dret a esta prestació si no haguera consumit en eixa data la totalitat del període que preveu l’article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.


REQUISITS

 • Una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50 per 100 dels que va tindre en el tercer i quart trimestre del 2019.
  Per a calcular la reducció d’ingressos es té en compte el període en alta en el tercer i quart trimestre del 2019 i es compararà amb el  tercer i quart trimestre de 2021.
 • No obtindre, durant el  tercer i quart trimestre del 2021, uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros.
 • En el cas dels treballadors autònoms que tinguen un o més treballadors al seu càrrec, s’ha d’acreditar alhora de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguen assumides.
 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Tindre cobert el període mínim de cotització per cessació d’activitat a què es refereix l’article 338 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • No haver complit l'edat ordinària per a tindre dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tinga acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessació de l’activitat no es complira este requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.


DURADA


La duració de la prestació serà la que preveu l’article 338.1 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense que en cap cas puga tindre-se dret a esta prestació a partir del 28 de febrer de 2022.


TERMINI DE SOL·LICITUD I  NAIXEMENT DEL DRET


El reconeixement a la prestació es du a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efecte des de l’1 d'octubre de 2021, si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals d'octubre, o amb efecte des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, la qual ha de ser regularitzada a partir de l’1 de maig de  2022.


COTITZACIÓ DURANT LA PRESTACIÓ


El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.


QUANTIA DE LA PRESTACIÓ


La quantia de la prestació es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
La base reguladora de la prestació econòmica per cessació d’activitat serà la mitjana de les bases per les que s’haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a l’1 d'octubre de 2021.

La mútua col·laboradora o, si s'escau, l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessació en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense exercir cap activitat, en aplicació del que disposa l’article 329 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
La prestació per cessació d’activitat pot ser compatible amb un treball per compte d'altri si els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superen en 2,2 vegades l’import del SMI. En la determinació d’este còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran en 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
En este cas la quantia de la prestació per cessació d’activitat serà el 50 % de la BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.


INCOMPATIBILITATS

• S’aplica el règim d’incompatibilitats que recull l’article 342 de la LGSS tenint en compte, respecte del treball per compte d'altri, l’apartat 10 de l’art. 10 del RD llei 18/2021.
• La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització que establix l’article 8 del RD Llei 18/2021.
• Amb el treball per compte d'altri els ingressos del qual superen en 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional o si els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri superen en 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.
• Amb les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social, tant de nivell contributiu com no contributiu, llevat que hagueren sigut compatibles amb el treball que va originar la prestació per cessació d’activitat.
•Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Solicitud y prórroga art. 10 RD Ley 18/2021
Declaracion responsable art 10 RDL 18/2021 alta inicial
Declaracion responsable art 10 RDL 18/2021 prórroga


Complementary Content
${loading}