Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo Real Decreto-Lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e mellora do mercado de traballo

Art. 9. Prestación extraordinaria cesamento actividade autónomos afectados por suspensión temporal como consecuencia de resolución autoridade competente (COVID-19)

Art. 9. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19.


CARACTERÍSTICAS

 • Traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender todas as súas actividades como consecuencia dunha resolución adoptada pola autoridade competente como medida de contención na propagación do virus COVID-19, ou manteñan polos mesmos motivos a suspensión da súa actividade iniciada con anterioridade a 1 de outubro de 2021.
 • A partir do 1 de outubro de 2021
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste artigo.


REQUISITOS


a) Estar afiliados e en alta en RETA ou, se é o caso, no RETAMAR,  polo menos 30 días naturais antes da data da resolución que acorde a suspensión da actividade e en todo caso antes da data de inicio desta cando esta se decretase con anterioridade ao 1 de outubro de 2021.
b) Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social.


CONTÍA

 • Con carácter xeral: 70% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN.
 •  Persoas conviventes en mesmo domicilio unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade e dous ou máis membros con dereito a esta prestación: 40% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN.


COTIZACIÓN

 • Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase dende o primeiro día do mes no que se adopte a medida de peche de actividade, ou dende o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se levante a devandita medida, ou ata o 28 de febreiro de 2022 se esta última data fose anterior.
 • A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será en todo caso a establecida no momento de inicio da devandita prestación.


PRAZO DE SOLICITUDE  NACEMENTO DO DEREITO E DURACIÓN


O recoñecemento da prestación poderá solicitarse dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade ou antes do 21 de outubro cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade ao 1 de outubro de 2021 e non se estivese a percibir a prestación extraordinaria considerada no artigo 6 do Real Decreto-Lei 11/2021, do 27 de maio.
O dereito á prestación nacerá dende o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente, ou dende o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data.
No caso de que a solicitude se presente fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude. Nestes casos, o traballador ou traballadora quedará exento da obriga de cotizar dende o día que teña dereito a percibir a prestación.
A percepción da prestación terá unha duración máxima de cinco meses, finalizando o dereito a esta o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 28 de febreiro de 2022, se esta última data fose  anterior.


INCOMPATIBILIDADES

 • A percepción da prestación é incompatible coa exención na cotización establecida no artigo 8 do RD Lei 18/2021.
 • O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, agás que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMl;
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia;
 • Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche;
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social salvo aquela que o beneficiario viñera percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 • Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coas axudas por paralización da frota.


Solicitud art. 9 RD Ley 18/2021 
Declaracion responsable art 9 RDL 18/2021


DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Medidas extraordinarias de Seguridades Social para os traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja na Palma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Medidas extraordinarias de Seguridades Social para os traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja na Palma.


Un. Prestación de cesamento de actividade para os traballadores autónomos que se vexan obrigados a cesar na actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cumio Vello da Palma. A partir do 28 de outubro de 2021, se o cesamento é temporal non procederá a baixa no réxime especial da Seguridade Social e se o cesamento é definitivo, si procede a baixa no réxime especial da Seguridade Social.   


1. Os traballadores autónomos que se vexan obrigados a cesar na actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja en La Palma poderán causar dereito a percibir a prestación por cesamento de actividade, regulada no título V do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, sen que se computen, para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos, os nove primeiros meses de percepción da prestación.
Considerarase como cumprido, para os efectos de poder acceder á prestación por cesamento de actividade, o requisito de cotización, previsto no artigo 338 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.


2. Os traballadores autónomos que a 30 de setembro de 2021 percibisen algunhas das prestacións recollidas nos artigos 6, 7 e 8 ou na disposición transitoria segunda do Real Decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos, e se visen obrigados a cesar na súa actividade como consecuencia da erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja na Palma, terán dereito a percibir nove meses de prestación de cesamento de actividade que non se lles computará para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos.

Dous. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas.


CARACTERÍSTICAS

 • Traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender temporalmente todas as súas actividades como consecuencia dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas.
 • A duración máxima e resto de condicións de aplicación das deducións na cotización ás que poida ter dereito o traballador beneficiario desta prestación extraordinaria por cesamento na actividade non se modificará polo percibo desta última.
 • Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase dende o primeiro día do mes no que se adopte a medida de peche de actividade ata o último día do mes no que se reinicie a actividade, ou ata o 30 de xuño de 2022 se esta última data fose anterior.
 • Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase dende o primeiro día do mes no que se adopte a medida de peche de actividade, ou dende o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se levante a devandita medida, ou ata o 30 de xuño de 2022 se esta última data fose anterior.
 • A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será, en todo caso, a establecida no momento de inicio da devandita prestación.
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste artigo.

REQUISITOS

a) Estar afiliados e en alta no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, o 19 de setembro de 2021.
b) Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social.


CONTÍA
Con carácter xeral: 70% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN


PRAZO DE SOLICITUDE NACEMENTO DO DEREITO E DURACIÓN
O dereito á prestación nacerá desde o día seguinte á adopción da medida de suspensión da actividade e finalizará o último día do mes no que se reinicie a actividade ou ata o 30 de xuño de 2022 se esta data fose anterior.
A solicitude da prestación deberá presentarse dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor desta norma (29-09-2021) se a suspensión se produciu con anterioridade á esta. Noutro caso, o prazo de vinte e un días comezará a contar dende a suspensión da actividade.
No caso de que a solicitude se presente fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude.


INCOMPATIBILIDADES

• O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea;
• Co desempeño doutra actividade por conta propia;
• Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche;
• Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social, salvo aquela que o beneficiario estivese a percibir por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
• Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coas axudas por paralización da frota.


Tres. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que vexan afectadas as súas actividades como consecuencia dos danos ocasionados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumio Vello da Palma.


CARACTERÍSTICAS

 • Os traballadores autónomos que vexan afectada a súa actividade como consecuencia dos danos ocasionados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja de La Palma, polo que a actividade non se suspende nin temporal nin definitivamente, senón que se mantén aínda que se reduza.
 • A partir do 1 de outubro de 2021
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste apartado.

REQUISITOS

 • Estar dado de alta e ao corrente no pagamento das cotizacións no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia o 19 de setembro de 2021.
 • Non ter rendementos netos computables fiscalmente procedentes da actividade por conta propia no cuarto trimestre de 2021 superiores a 2.534€.
 • Acreditar no cuarto trimestre de 2021 un total de ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia inferior nun 50 por 100 aos habidos no cuarto trimestre de 2019.

Para o cálculo da redución de ingresos terase en conta o período en alta no cuarto trimestre de 2019 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no cuarto trimestre de 2021 na mesma proporción.


CONTÍA

 • Con carácter xeral: 70% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN
 • A mutua colaboradora ou, no seu caso, o Instituto Social da Mariña, aboaralle ao traballador xunto coa prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de se atopar o traballador autónomo sen desenvolver actividade ningunha, en aplicación do disposto no artigo 329 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.


COTIZACIÓN DURANTE A PRESTACIÓN

O traballador autónomo, durante o tempo que estea a percibir a prestación, deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes sobre a base de cotización correspondente.
A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será, en todo caso, a establecida no momento de inicio da devandita prestación.


PRAZO DE SOLICITUDE NACEMENTO DO DEREITO E DURACIÓN


Esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade poderá comezar a devindicarse con efectos do 1 de outubro de 2021 e terá unha duración máxima de 9 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de novembro. No caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 30 de xuño de 2022.

INCOMPATIBILIDADES

•O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea;

• Co desempeño doutra actividade por conta propia;

• Coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade

• Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social, salvo aquela que o beneficiario estivese a percibir por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

•Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota.


solicitud DISP ADIC 6 UNO 1 RD LEY18 2021
declaración responsable DISP ADIC SEXTA Uno 1 RDL 18/2021-1

solicitud DISP ADIC 6 UNO 2 RD LEY18/2021
declaración responsable DISP ADIC SEXTA Uno 2 RDL 18/2021-1

Solicitud Disposición Adicional SEXTA DOS RDL 18/2021
Declaración responsable Disposición Adicional SEXTA DOS RDL 18/2021

Solicitud Disposición Adicional SEXTA TRES RDL 18/2021
Declaración responsable Disposición Adicional SEXTA TRES RDL 18/2021

Art.12. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para traballadores de tempada

Art.12). Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para  traballadores de tempada


CARACTERÍSTICAS

 • Considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos anos 2018 e 2019 se desenvolvese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete en cada un dos anos.

  Considerarase que o traballador autónomo desenvolveu un único traballo en 2018 e 2019 sempre que, de ter estado de alta nun réxime de Seguridade Social como traballador por conta allea, esta alta non supere os 120 días ao longo deses anos.

 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste apartado.


REQUISITOS

 • Ter estado de alta e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses de cada un dos anos 2018 e 2019, sempre que ese marco temporal abrangue un mínimo de dous meses entre os meses de outubro a decembro deses anos.
 • Non ter estado en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de 60 días durante o  terceiro e cuarto trimestre do ano 2021.
 • Non obter durante o terceiro e cuarto trimestres do ano 2021 uns ingresos netos computables fiscalmente que superen os 6.725 euros.
 • Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.


CONTÍA


A contía da prestación será o equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.


COTIZACIÓN


Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente.


PRAZO DE SOLICITUDE  NACEMENTO DO DEREITO E DURACIÓN


A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulamentada poderá comezar a devindicarse con efectos da 1 de outubro de 2021 e terá unha duración máxima de 5 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de outubro. No caso contrario, os efectos quedan fixados ao día seguinte da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 28 de febreiro de 2022.


INCOMPATIBILIDADES


Esta prestación será incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo agás que fose compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. Así mesmo será incompatible co traballo por conta propia e coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban no  terceiro e cuarto trimestre do ano 2021 superen os 6.725 euros.
 Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible ademais coa percepción das axudas por paralización da frota.

 

Solicitud art. 12 RD Ley 18/2021
Declaración responsable art 12 RDL 18/2021


Art.11. Prestación extraordinaria cesamento actividade autónomos que exercen actividade e a 30 setembro 2021 viñesen percibindo algunha das prestacións cesamento actividade previstas nos artigos 7 e 8 do RD-Lei 11/2021

Art.11. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que exercen actividade e a 30 de setembro de 2021 viñesen percibindo algunha das prestacións de cesamento de actividade previstas nos artigos 7 e 8 do Real Decreto-Lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos e non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo 10 deste real decreto-lei.


CARACTERÍSTICAS

 • Os traballadores autónomos que exercen actividade e a 30 de setembro de 2021 viñesen percibindo algunha das prestacións de cesamento de actividade previstas nos artigos 7 e 8 do Real Decreto-Lei 11/2021, do 27 de maio e non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo anterior.
 • A partir do 1 de outubro de 2021
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste apartado.


REQUISITOS

 • Estar dado de alta e ao corrente no pagamento das cotizacións no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia dende antes do 1 de abril de 2020.
 • Non ter rendementos netos computables fiscalmente procedentes da actividade por conta propia no terceiro e cuarto trimestre de 2021 superiores ao 75 por 100 do SMI.
 • Acreditar no cuarto trimestre do 2021 un total de  ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia inferior nun 75 por 100 aos habidos no cuarto trimestre de 2019.
  Para o cálculo da redución de ingresos terase en conta o período en alta no cuarto trimestre de 2019 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no cuarto trimestre de 2021 na mesma proporción.


CONTÍA

 • Con carácter xeral: 50% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN
 • Persoas conviventes en mesmo domicilio unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade e dous ou máis membros con dereito a esta prestación: 40 % BASE MÍNIMA


COTIZACIÓN

 • A mutua colaboradora ou, no seu caso, o Instituto Social da Mariña, aboaralle ao traballador xunto coa prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de se atopar o traballador autónomo sen desenvolver actividade ningunha, en aplicación do disposto no artigo 329 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.


COTIZACIÓN DURANTE A PRESTACIÓN


O traballador autónomo, durante o tempo que estea a percibir a prestación, deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes sobre a base de cotización correspondente.
A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será, en todo caso, a establecida no momento de inicio da devandita prestación.


PRAZO DE SOLICITUDE  NACEMENTO DO DEREITO E DURACIÓN


Esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade poderá comezar a devindicarse con efectos do 1 de outubro de 2021 e terá unha duración máxima de 5 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de outubro. No caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 28 de febreiro de 2022.


INCOMPATIBILIDADES

 • O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea;
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia;
 • Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche;
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social salvo aquela que o beneficiario viñera percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 • Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coas axudas por paralización da frota.


EXTINCIÓN


Extinguirase o dereito a esta prestación se durante a percepción desta concorren os requisitos para causar dereito á prestación de cesamento de actividade recollida no artigo 10 desta norma ou á prestación de cesamento de actividade regulamentada nos artigos 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, sen prexuízo do dereito que asiste ao interesado a solicitar a prestación correspondente.


Solicitud art. 11 RD Ley 18/2021
Declaración responsable art 11 RDL 18/2021


Art. 10. Prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia

Art. 10. Prestación por cesamento de actividade  compatible co traballo por conta propia


CARACTERÍSTICAS


A partir do 1 de outubro de 2021, os traballadores autónomos que a 30 de setembro de 2021 viñesen percibindo a prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia regulamentada no artigo 7 do Real Decreto-Lei 11/2021, do 27 de maio, e non esgotasen os períodos de prestación previstos no artigo 338.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, poderán continuar percibíndoa ata o 28 de febreiro de 2022, sempre que, durante o terceiro e cuarto trimestre de 2021, cumpran os requisitos que se indican neste precepto.
Así mesmo, poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, os traballadores autónomos nos que concorran as condicións establecidas nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 da norma e cumpran os requisitos que se consideran neste precepto. O dereito á percepción desta prestación rematará o 28 de febreiro de 2022.
Quen a 30 de setembro de 2021 viñese percibindo a prestación recollida no artigo 7 do Real Decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, só poderá causar dereito a esta prestación se non consumise naquela data a totalidade do período previsto no artigo 338.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.


REQUISITOS

 • Unha redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 por 100 dos habidos no terceiro e cuarto trimestre de 2019.
  Para o cálculo da redución de ingresos terase en conta o período en alta no terceiro e cuarto trimestre de 2019 e compararase co  terceiro e cuarto trimestre de 2021.
 • Non obter durante o  terceiro e cuarto trimestre de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.
 • No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse ao tempo de solicitar a prestación o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas.
 • Estar afiliados e en alta no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, se é o caso.
 • Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade a que se refire o artigo 338 Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.
 • Non ter feito os anos da idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, agás que o traballador autónomo non acreditase o período de cotización requirido para iso.
 • Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data de cesamento de actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor invitará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.


DURACIÓN


A duración da prestación será a prevista no artigo 338.1 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, sen que en ningún caso poida causarse dereito a esta prestación a partir do 28 de febreiro de 2022.


PRAZO DE SOLICITUDE E  NACEMENTO DO DEREITO


O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional con efectos do 1 de outubro de 2021 se se solicita dentro dos primeiros vinte e un días naturais de outubro, ou con efecto dende o día primeiro do mes seguinte á solicitude noutro caso, debendo ser regularizada a partir do 1 de maio de  2022.


COTIZACIÓN DURANTE A PRESTACIÓN


O traballador autónomo, durante o tempo que estea a percibir a prestación, deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes sobre a base de cotización correspondente.


CONTÍA DA PRESTACIÓN


A contía da prestación determinarase aplicando o 70 por cento sobre a base reguladora, calculada de conformidade co previsto no artigo 339 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social
A base reguladora da prestación económica por cesamento de actividade será a media das bases polas que se cotizara durante os doce meses continuados e inmediatamente anteriores ao 1 de outubro de 2021.

A mutua colaboradora ou, no seu caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador xunto coa prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de se atopar o traballador autónomo sen desenvolver actividade ningunha, en aplicación do disposto no artigo 329 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
A prestación por cesamento de actividade poderá ser compatible cun traballo por conta allea, se os ingresos netos computables fiscalmente procedentes do traballo por conta propia e os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superan 2,2 veces o importe do SMI. Na determinación deste cómputo, os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
Neste caso a contía da prestación por cesamento de actividade será o 50 % BASE MÍNIMA COTIZACIÓN


INCOMPATIBILIDADES

•Aplícase o réxime de incompatibilidades recollido no artigo 342 da LGSS, tendo en conta respecto do traballo por conta allea o apartado 10 do art. 10 do RD-lei 18/2021.
•A percepción da prestación é incompatible coa exención na cotización establecida no artigo 8 do RD Lei 18/2021.
•Co traballo por conta allea cuxos ingresos superen 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional ou se os ingresos netos computables fiscalmente procedentes do traballo por conta propia e os ingresos procedentes do traballo por conta allea superan 2,2 veces o salario mínimo interprofesional.
•Coas pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social, tanto de nivel contributivo coma non contributivo, agás que fosen compatibles co traballo que orixinou a prestación por cesamento de actividade.
•Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coas axudas por paralización da frota.

Solicitud y prórroga art. 10 RD Ley 18/2021
Declaracion responsable art 10 RDL 18/2021 alta inicial
Declaracion responsable art 10 RDL 18/2021 prórroga


Complementary Content
${loading}