Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Violència contra la dona

La violència de gènere i qualsevol altra forma de violència contra la dona es combat de manera integral pels poders públics.

A la Seguretat Social disposem de mesures que pal·lien els efectes sofrits, en aquestes situacions de violència, ja siga per les mateixes dones com també pels seus fills.

En aquest apartat hem reunit les mesures que la Seguretat Social té previstes en els casos de violència contra la dona.

Consideració com a període de cotització efectiva

En cas que el contracte de treball s’haja de suspendre per decisió de la treballadora que es veja obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere, aquest període de suspensió es considera com a període de cotització efectiva.

Això significa que aquell període es té en compte per a les prestacions de la Seguretat Social de: jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i cura de menor, atur i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

També es considera que la víctima es troba en situació assimilada a l’alta, és a dir, que encara que no estiga d’alta en una empresa, es considera que sí que ho està.

Prestació d’Ingrés Mínim Vital

Millora la situació de les víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona, a través de les mesures següents:

 1. En relació amb l’àmbit subjectiu:

  • Beneficiaris:

   Per poder ser beneficiària de la prestació, i sempre que no s’integren a una unitat de convivència, no s’exigirà el compliment del requisit d’edat ni el d’haver iniciat els tràmits de separació o divorci quan estiga unida a una altra persona per vincle matrimonial o com a parella de fet, a les dones víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

   Poden ser beneficiàries de la prestació d’ingrés mínim vital les dones víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans o d’explotació sexual, encara que aquestes siguen usuàries d’una prestació de servei residencial de caràcter permanent.

   Té la consideració de persona beneficiària, que no s’integre a una unitat de convivència, o en el seu cas, de persona beneficiària integrada a una unitat de convivència independent, encara que convisca al mateix domicili amb altres amb les quals estiguen unides entre si per vincle matrimonial, com ara parella de fet o per vincle fins al segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb qui convisca en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent, la dona víctima de violència de gènere, que haja abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o de menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.


  • Titulars:

   Per ser titular de la prestació, quan no s’integren en una unitat de convivència, no s’exigirà el compliment del requisit d’edat a les dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual. Quan es donen aquests casos, només s’exigeix que la persona titular siga major d’edat o menor emancipada.


 2. En relació amb els requisits d’accés:

  • S’elimina per a les dones víctimes de violència de gènere i de persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual l’acreditació del compliment del requisit general d’haver tingut residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • En cas de beneficiaris individuals de la prestació d’ingrés mínim vital no integrats en una unitat de convivència s’elimina el deure d’acreditar haver viscut de manera independent a Espanya durant almenys els dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud (per a menors de 30 anys) o en domicili diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors durant l’any immediatament anterior a la sol·licitud (per a majors de 30 anys) en els supòsits de víctimes de violència de gènere que hagen abandonat el seu domicili habitual o es tracte de persones víctimes del tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual.

  • Quan les persones beneficiàries formen part d’una unitat de convivència, no s’exigeix que aquesta estiga constituïda, durant almenys els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, de manera continuada, en els supòsits de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.


 3. En relació amb l’acreditació de requisits:

  • Les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills poden acreditar la residència legal a Espanya amb l’autorització provisional de residència expedida per l’autoritat competent per atorgar l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals mentre es resol aquesta última autorització.

  • Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual, així com els seus fills, poden acreditar la residència legal a Espanya amb l’autorització provisional de residència expedida per la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior per col·laboració amb les autoritats policials o judicials o expedida per la Secretaria d’Estat de Migracions en consideració a la situació personal de la víctima.

  • La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

  • La condició de víctima de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual s'acredita mitjançant un informe emés pels serveis públics encarregats de l’atenció integral a aquestes víctimes o pels serveis socials, així com per qualsevol altre mitjà d’acreditació que es determine reglamentàriament.

 • En relació amb la quantia:

  • Es considera com a unitat de convivència monoparental, a l’efecte de la percepció del complement de monoparentalitat, la formada exclusivament per una dona que ha patit violència de gènere, d’acord amb la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i un o més descendents fins al segon grau, menors d’edat, sobre els quals tinga la guarda i custodia o, en el seu cas, un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció.
 • Impediment perquè l’agressor siga beneficiari de prestacions o puga ser-li abonada la pensió d’orfandat als fills

  En cas de mort de la dona víctima  de violència de gènere, l’agressor condemnat per un delicte d’homicidi, o de lesions, no podrà percebre una pensió de viudetat ni se li abonarà la pensió d’orfandat de la qual puguen ser beneficiaris els seus fills menors d’edat.

  De la pensió de viudetat que en el seu cas haja pogut correspondre a l’agressor se’n beneficiaran els orfes, o els titulars de la pensió en favor de familiars, a través d’un increment en la quantia de la seua pensió.

  Aquestes mesures poden adoptar-se cautelarment, és a dir, sense necessitat que haja recaigut una sentència ferma, sempre que recaiga resolució judicial de la qual es deriven indicis racionals que el subjecte investigat és responsable d’un delicte dolós d’homicidi en qualsevol de les seues formes, si la víctima és el subjecte causant de la prestació.

  Orfandat per a les filles i fills de víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona

  Millora la situació d’orfandat per a filles i fills de víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona, a través de les mesures següents:

  • Millora del percentatge de la pensió d’orfandat absoluta, que passa del 52 % anterior al 70 % en els casos de carència de rendes (rendiments inferiors al 75 % del salari mínim interprofessional) dels membres de la unitat familiar de convivència; i increment del conjunt de pensions d’orfandat en el cas d’existència de diversos beneficiaris, en permetre’s arribar al 118 % de la base reguladora (fins aleshores era el 100 %) i establir-se una garantia d’import mínim conjunt.
  • Nova prestació d’orfandat prevista per als casos en els quals, per absència o insuficient cotització de la mare morta com a conseqüència de violència contra la dona, els orfes absoluts no tinguen dret a pensió d’orfandat. Per a aquests supòsits la prestació es calcula aplicant un percentatge fix (20 % amb caràcter general o 70 % en els casos de carència de rendes) sobre la base mínima de cotització del Règim General. Així mateix, es permet arribar al 118 % de l’esmentada base reguladora en el cas de diversos beneficiaris d’aquesta nova prestació.
  • Més informació a: Orfandat per violència contra la dona.

   Sol·licitud Viudetat, Orfandat, Favor de familiars i Auxili per defunció.

  Jubilació anticipada involuntària

  L’extinció de la relació laboral de la dona treballadora com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere permet accedir a la modalitat de jubilació anticipada involuntària, sempre que es complisquen la resta dels requisits que estableix la norma.

  Sol·licitud de jubilació.

  Assistència Sanitària

  La dona víctima de violència no haurà de mantenir el dret a l’assistència sanitària associat al del seu agressor. Per garantir el principi de protecció integral de la víctima, l’INSS li reconeixerà la titularitat del dret a l’assistència sanitària i podrà estendre el dret a les seves filles i fills.

  Pensió de viudetat en casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial

  Les dones víctimes de violència de gènere en el moment de la separació judicial o el divorci (mitjançant sentència ferma o arxivament de la causa per extinció de la responsabilitat penal per mort)  tindran dret a la pensió de viudetat amb independència de ser creditores o no de la pensió compensatòria.

  Solicitud de viudedad, orfandad y favor de familiares.

  Protecció de dades

  La Seguretat Social limita en tot cas l’accés i utilització de les dades personals.

  A més, les víctimes de violència contra la dona poden sol·licitar, a través de les nostres Oficines de la Seguretat Social, que l’accés a les seues dades quede especialment limitat i controlat.

  Complementary Content
  ${loading}