Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Corresponsabilitat en la cura del lactant

En data 07/03/2019 s’ha publicat el Reial Decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, l’entrada en vigor del qual, per a les prestacions per naixement i atenció de menor, així com els permisos per naixement, adopció i progenitor diferent de la mare biològica,  és l’1 d’abril de 2019 (fets causants des de l’01/04/2019). Este Reial Decret Llei recull modificacions a l’Estatut dels Treballadors (ET) i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com al Text Refós de la  Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (TRLGSS), per a l’equiparació dels drets de les persones treballadores.  

Es modifica la rúbrica del capítol VII del títol II (abans destinat a la paternitat), que passa a denominar-se corresponsabilitat en l'atenció del lactant i s’establix als seus articles de 183 a 185 el règim jurídic de la nova prestació econòmica denominada exercici corresponsable de l'atenció del lactant, l’entrada en vigor del qual és de 8 de març de 2019.

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema.

Situació protegida

Es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d’acord amb el que preveu el paràgraf quart de l’article 37.4 del text refós de la Llei de l’ET, duguen a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan ambdós treballen, per a l'atenció del lactant des que complisca nou mesos fins als dotze mesos d’edat.

Aquesta reducció de jornada es preveu com un dret individual de les persones treballadores, i no se’n pot transferir l’exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor.

L’acreditació de l’exercici responsable de la cura del lactant s’ha de fer mitjançant certificació de la reducció de la jornada per part de les empreses en què treballen els seus progenitors, adoptants, guardadors o acollidors.

Reglamentàriament es determinaran els requisits que ha de complir esta documentació.

Beneficiaris/requisits

Beneficiaris:

Persones treballadores incloses en el Règim General de la Seguretat Social, incloent-hi el Sistema Especial d’Empleats de la Llar, el Sistema Especial Agrari de treballadors per compte d’altri, i també per als treballadors del Règim Especial de la Mineria del Carbó.

No és d’aplicació als funcionaris públics, que es regiran pel que establixen l’art. 48.f) del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la normativa que el desenvolupe.

Requisits:

 • Estar d’alta o en situació assimilada a l’alta en el moment del fet causant.

  • Es considera fet causant la reducció de la jornada de treball en mitja hora que duguen a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent quan ambdós treballen, per a la cura del lactant, des que complisca nou mesos fins als dotze mesos d’edat.      

 • Acreditar els períodes de cotització exigits, en funció de l’edat dels progenitors:
  • Persones treballadores menors de vint-i-un anys: no s'exigix període mínim de cotització.          
  • Persones treballadores entre vint-i-un i vint-i-sis anys: almenys noranta dies cotitzats durant els set anys immediatament anteriors al moment d’inici del fet causant, o cent vuitanta al llarg de tota la seua vida professional.
  • Persones treballadores de més de vint-i-sis anys: almenys cent vuitanta dies cotitzats durant els set anys immediatament anteriors al moment de l’inici del fet causant, o tres-cents seixanta dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.    

Determinació del subjecte beneficiari

Quan ambdós progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent complisquen les condicions per ser beneficiaris de la prestació, el dret a percebre-la només podrà ser reconegut a favor d’un d’ells.

Forma de gaudi de la prestació

 • L’inici de la reducció de la jornada de treball pot començar entre el mes novè del naixement del lactant i fins al dotzè, però una vegada s’haja produït el fet causant, el temps que dure la reducció de la jornada de treball haurà de ser el mateix per a ambdós progenitors, coincidint tots els dies.
 • Quant a la reducció de la jornada de treball, esta ha de ser diària i no es pot acumular setmanalment. Així doncs, en el cas d’una persona que treballa 40 hores setmanals (en 5 dies), la seua reducció a la setmana haurà de ser com a mínim de 2 hores i mitja (mitja  hora per dia).
 • En els supòsits de part múltiple, cada progenitor tindrà dret a una prestació de corresponsabilitat, cada un per un fill.
 • D’altra banda, cal indicar que la prestació que pagarà esta Entitat Gestora serà aquella que corresponga a la reducció de la jornada de treball en mitja hora. És a dir, la persona treballadora pot reduir la seua jornada laboral en el temps que desitge (mitja hora, una hora, dues hores...), però l’INSS només abonarà la reducció de mitja hora, ja que és la situació protegida per a esta prestació, tal com es desprén del que preveu l’article 183 del TRLGSS.

Prestació econòmica / Quantia

La prestació econòmica consistix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció amb la reducció que experimente la jornada de treball: base de cotització del mes anterior al fet causant  (reducció de la jornada) o les bases de cotització dels tres mesos anteriors en cas de contractes a temps parcial.

Extinció

Esta prestació s’extingirà quan el o la menor complisca dotze mesos d’edat.

Gestió

 • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
 • L'Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracte de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar.

Pagament

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM)

Esta prestació està exempta de tributació per l’IRPF, excepte a Navarra.


Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb qualsevol altre subsidi que supose la suspensió de la relació laboral.


Complementary Content
${loading}