Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règim General

Situació protegida

 • Es considera situació protegida aquella en què es troba la treballadora per compte aliè durant el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què, al haver de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb la seua situació, en els termes previstos a l'article 26.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, el mencionat canvi de lloc no resulte tècnica o objectivament possible o no puga raonablement exigir-se per motius justificats.

Quan les circumstàncies a les quals es refereix l'esmentat article 26 afecten una funcionària integrada en el Règim General i inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP , es considerarà situació protegida el permís per risc durant la lactància natural, a efectes de la prestació econòmica de la Seguretat Social.

 • No es considerarà situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguen influir negativament en la salut de la treballadora o del fill, quan no estiga relacionada amb agents, procediments o condicions de treball del lloc o activitat acomplerts.

Beneficiàries / Requisits

Les treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives o laborals, declarades en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant la lactància, sempre que reunisquen els següents requisits:

 • Estar afiliades i en alta en algun dels règims de la Seguretat Social. 
  • Es consideraran afiliades i en alta de ple dret, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions.

  • Per a les professionals taurines, la inclusió en el cens d'actius equival a la situació d'alta.

  • Es considera situació d'alta especial la vaga legal o locaut.

  • En el cas dels representants de comerç s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de les quotes en la data en què sobrevinga la contingència. Si no n'estan al corrent, s'advertirà de la necessitat d'estar-ho i quedarà condicionat el pagament de la prestació al compliment d'esta obligació.
  • En el cas de les artistes i professionals taurines, que resulten deutores de quotes en virtut de les regularitzacions que s'efectuen en finalitzar l'exercici econòmic, s'aplicarà allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior.
  • En els casos de pluriactivitat:
   • Quan la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, tindrà dret al subsidi en cadascun dels règims, sempre que reunisca els requisits exigits de forma independent en cadascun d'estos.

   • Quan la situació de risc afecte una o alguna de les activitats realitzades per la treballadora, però no a totes, únicament tindrà dret al subsidi en el règim on estiguen incloses les activitats en que existisca l'esmentat risc.

   • La percepció del subsidi serà compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que la treballadora ja estiguera acomplint anteriorment o poguera començar a acomplir i que no impliquen risc durant la lactància natural.

  • No s'exigeix un període mínim de cotització en derivar-se de contingències professionals.

  Prestació econòmica / Quantia

  La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que serà l'equivalent a la que estiga establida per a la prestació d'incapacitat temporal, derivada de contingències professionals.

  Naixement del dret i duració

  • Naixement del dret:

  El dret al subsidi naix des del mateix dia que s'inicie la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural.

  No procedeix el reconeixement de la prestació econòmica de risc durant la lactància mentre no s'haja extingit el període de descans per maternitat.

  • Durada:

  S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill, com a màxim fins que este complisca els 9 mesos, llevat que la beneficiària s'haja incorporat amb anterioritat al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb la seua situació. 

  En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s'abonarà durant tots els dies naturals en què es mantinga la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, amb l'excepció al·ludida en el paràgraf anterior.

  Denegació, anul·lació i suspensió

  El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspés quan la beneficiària:

  • Actue fraudulentament per a obtenir o conservar el subsidi.
  • Realitze qualsevol treball o activitat, ja siga per compte d'altri o propi, sempre que s'hagen iniciat després de la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, incompatibles amb el seu estat.

  Extinció

  El dret al subsidi s'extingeix per:

  • Complir el fill els 9 mesos d'edat.
  • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball o activitat professional anterior o a uns altres compatibles amb la seua situació.
  • Extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establides o cessament en l'exercici de l'activitat professional.
  • Interrupció de la lactància natural.
  • Defunció de la beneficiària o del fill lactant. 
  La treballadora i l'empresa estaran obligades a comunicar a l'Entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.

  Reconeixement del dret

  El reconeixement del dret al subsidi correspon a l'Entitat gestora o a la Mútua Col·laboradora amb  la Seguretat Social amb què tinga concertada l'empresa la cobertura de les contingències professionals.

  Iniciació del procediment:
  • El procediment s'inicia a instància de la treballadora mitjançant un informe mèdic que haurà de sol·licitar al facultatiu del Servici Públic de Salut, on s'acredite la situació de lactància natural.
  • Amb l'esmentat informe i un certificat de l'empresa sobre l'activitat desenvolupada yi les condicions del lloc de treball, la treballadora sol·licitarà l'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant la lactància davant l'Entitat gestora o col·laboradora que corresponga.

  Si l'Entitat gestora o col·laboradora considera que no es produeix la situació de risc durante durant la lactància, denegarà l'expedició de la certificació mèdica sol·licitada, comunicant a la treballadora que no es pot iniciar el procediment dirigit a l'obtenció de la corresponent prestació.

  • Una vegada certificat el risc, si no ha sigut possible el canvi del lloc de treball, l'empresa declararà la treballadora afectada en situació de suspensió del contracte per risc durant la lactància.
  Sol·licitud de la prestació:
  • Per al reconeixement del subsidi, la treballadora haurà de presentar una sol·licitud adreçada a la Direcció provincial competent de l'Entitat gestora de la província on la treballadora tinga el domicili o davant de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que li corresponga.
  • La sol·licitud es formularà en els models normalitzats i haurà de contindre les dades i circumstàncies que establix l'|art.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, juntament amb els documents necessaris.
  Resolució i notificació:
  • El Director provincial de l'Entitat gestora de la província de residència de la interessada dictarà resolució expressa i la notificarà en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitut de la interessada.

  Quan no es reconega inicialment el dret a la prestació econòmica, per no concórrer la situació protegida, s'indicarà a la interessada, si procedeix, la data des de la qual podrà reconèixer-se la prestació, tenint en compte la certificació mèdica sobre l'existència de risc i l'evolució en l'estat de gestació, amb relació al risc específic derivat del lloc de treball. En conseqüència, en estos casos, no serà necessària una nova sol·licitud sinó, tan sols, l'aportació de la documentació exigida.

  Quan es produïsquen contradiccions en les declaracions i certificacions presentades amb la sol·licitud, o concorren indicis de possible connivència per obtindre la prestació, es podrà sol·licitar informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per a que esta manifeste la seua conformitat o discrepància amb relació a les mesures adoptades per l'empresa, que puguen determinar el dret al subsidi. La petició de l'informe haurà d'anar acompanyada de la documentació presentada.

  • L'informe haurà d'emetre's en el termini màxim de 15 dies, transcorregut el qual, es podrà dictar resolució, sense tindre-lo en compte, a efectes del reconeixement o denegació de la prestació econòmica. Excepcionalment, en estos casos, el termini de 30 dies quedarà suspès fins la recepció de l'informe en l'Entitat gestora. 
  Prescripció:

  El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al dia en què es produïsca el fet causant, sense el perjuí que els efectes d'aquest reconeixement es produïsquen a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presente la sol·licitud corresponent.

  Complementary Content
  ${loading}