Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règim General

Situació protegida

 • Es considera situació protegida  aquella en la qual es troba la treballadora per compte d'altri durant el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què,  ha de canviar de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat, segons el que preveu l'article 26.4 i 3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i que aquest canvi de lloc de treball no sigui tècnicament no objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Quan les circumstàncies a què fa referència l'article 26 esmentat afectin a una funcionària integrada en el Règim general i inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP , es considera situació protegida el permís per risc durant la lactància natural, pel que a la prestació econòmica de la Seguretat Social.

 • No es considera situació protegida la derivada de riscos o patologies que poden influir negativament en la salut de la treballadora o la del fill, quan no està relacionada amb agents, procediments o condicions del lloc de treball o activitats acomplerts.

Beneficiàries / Requisits

Les treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives o laborals, declarades en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant la lactància, sempre que reuneixin els següents requisits:

 • Estarafiliadesi en situació d'alta en algun dels règims del sitema la Seguretat Social. 
  • Es consideraran afiliades i en alta de ple dret, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions.

  • Per a les professionals taurines, la inclusió en el cens d'actius equival a la situació d'alta.

  • Es considera situació d'alta especial la vaga legal o locaut.

  • En el cas dels representants de comerç s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de les quotes en la data en què sobrevingui la contingència. Si no n'estan al corrent,  s'adverteix de la necessitat d'estar-ho i el pagament de la prestació queda condicionat al compliment d'aquesta obligació.
  • En el cas de les artistes i professionals taurines, que resultin deutores de quotes en virtut de les regularitzacions que s'efectuïn en finalitzar l'exercici econòmic, s'aplicarà allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior.
  • En el supòsit de pluriactivitat:
   • Quan la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, la treballadora té dret al subsidi en cada un dels règims, si reuneix els requisits exigits de manera independent en cada un d'ells.

   • Quan la situació de risc afecta a una o alguna de les activitats realitzades per la treballadora, però no en totes, únicament té dret al subsidi en el règim on estiguin incloses les activitats en què existeix l'esmentat risc.

   • La percepció del subsidi és compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que la treballadora ja realitzés amb anterioritat o pugui començar a realitzar i que no impliquin risc durant la lactància natural.

  • No s'exigeix cap període mínim de cotització  per derivar de contingències professionals.

  Prestació econòmica / Quantia

  La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora corresponent, que és l'equivalent a la que està establerta per a la prestació d'incapacitat temporal, derivada de contingències professionals.

  Naixement del dret i duració

  • Naixement del dret:

  El dret al subsidi neix des del mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural.

  No procedeix el reconeixement de la prestació econòmica de risc durant la lactància mentre no s'hagi extingit el període de descans per maternitat.

  • Duració:

  S'abona durant el període necessari per protegir la  salut de la treballadora i/o del fill, com a màxim fins que compleixi 9 mesos,  llevat que la beneficiària s'hagi reincorporat abans al seu lloc  de treball anterior o a un altre que sigui compatible amb la seva situació. 

  En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s'abonarà durant tots els dies naturals en què es mantingui la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, amb l'excepció esmentada al paràgraf anterior.

  Denegació, anul·lació, suspensió

  El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la beneficiària:

  • Actuï fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi.
  • Realitzi qualsevol treball o activitat, ja sigui per compte d'altri o propi, sempre que s'hagin iniciat després de la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, incompatibles amb el seu estat.

  Extinció

  El dret al subsidi s'extingeix per:

  • Complir el  fill els 9 mesos d'edat.
  • Reincorporació de la dona treballadora al  seu lloc de treball o activitat professional anterior o a un altre que sigui compatible amb la seva situació.
  • Extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establertes o cessament en l'exercici de l'activitat professional.
  • Interrupció de la lactància natural.
  • Mort de la beneficiària o del fill lactant. 
  La treballadora i l'empresa tenen l'obligació de comunicar a l'entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

  Reconeixement del dret

  El reconeixement del dret al subsidi correspon a l'Entitat gestora o a la Mútua Col·laboradora amb  la Seguretat Social amb què tingui concertada l'empresa la cobertura de les contingències professionals.

  Iniciació del procediment:
  • El procediment s'inicia a instàncies de la treballadora, mitjançant un informe que cal que sol·liciti al facultatiu del Servei Públic de Salut, en què s' acrediti la situació de lactància natural.
  • Amb aquest informe i un certificat de l'empresa sobre l'activitat desenvolupada i les condicions del lloc de treball, la treballadora sol·licita l'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant la lactància a l'Entitat gestora o col·laboradora que correspongui.

  Si l'Entitat gestora o col·laboradora considera que no hi ha situació de risc durant la lactància, aquesta denega l'expedició de la certificació mèdica sol·licitada i comunica a la treballadora que no pertoca iniciar el procediment destinat a l'obtenció de la prestació corresponent.

  • Un cop s'ha certificat el risc, si no ha estat possible el canvi del lloc de treball, l'empresa declara la treballadora afectada en situació de suspensió del contracte per risc durant la lactància.
  Sol·licitud de la prestació:
  • Per al reconeixement del subsidi, la treballadora haurà de presentar una sol·licitud adreçada a la Direcció provincial competent de l'Entitat gestora de la província on la treballadora tingui el seu domicili o davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que li correspongui.
  • La sol·licitud es formularà en els models normalitzats i haurà de contenir les dades i circumstàncies que estableix l'|art.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, juntament amb els documents necessaris.
  Resolució i notificació:
  • El Director provincial de  l'Entitat gestora de la província de residència de la interessada dicta   resolució expressa i la hi notifica, en el termini de 30 dies a comptar de la recepció de la sol·licitud de la interessada.

  Quan no es reconeix inicialment el dret a la prestació econòmica, per no concórrer la situació protegida, s'indica a la interessada, si escau, la data a partir de la qual es pot reconèixer la prestació, en funció de la certificació mèdica sobre l'existència de risc i l'evolució de l'estat de la gestació, amb relació al risc específic derivat del lloc de treball. Per tant, en aquests casos, no cal efectuar una nova sol·licitud sinó tan sols aportar la documentació exigida.

  Quan es produeixin contradiccions en les declaracions i certificacions presentades amb la sol·licitud o quan concorrin indicis de possible connivència per obtenir la prestació, es pot sol·licitar un informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, perquè manifesti la seva conformitat o discrepància en relació amb les mesures adoptades per l'empresa, que puguin determinar el dret al subsidi. Cal que la petició de l'informe vagi acompanyada de la documentació presentada.

  • L'informe s’ha d'emetre en el termini màxim de 15 dies, després del qual es pot dictar resolució, sense tenir-lo en compte, pel que fa al reconeixement o denegació de la prestació econòmica. Excepcionalment, en aquests casos, el termini de 30 dies queda suspès fins a la recepció de l'informe de l'Entitat gestora. 
  Prescripció:

  El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al dia en què té lloc el fet causant, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data en què es presenti la sol·licitud corresponent.

  Complementary Content
  ${loading}