Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestacions per accident escolar

L’estudiant víctima d’un accident que haja tingut lloc en l’àmbit acadèmic té dret a les prestacions següents: 

Assistència mèdica i farmacèutica

L’assistència mèdica i farmacèutica s’ha de sol·licitar en el termini d’un any des que tinga lloc l’accident.

 • Duració:
  • La cobertura es produïx des del moment de l’accident fins a la data en què es produïx l’alta mèdica o la declaració d’incapacitat i, en tot cas, amb el termini màxim de duració d’un any des de l’accident.
 • Elecció de facultatiu i centre sanitari:
  • Si a la província a la qual es trasllada l’estudiant no hi ha un metge o centre col·laborador amb l’Assegurança Escolar, per la qual cosa només pot acudir a un metge o centre no col·laborador, s’abonarà a l’estudiant la totalitat de les despeses originades per l’accident.
  • En els casos d’assistència urgent justificada degudament en els quals l’estudiant haja acudit a centres privats no concertats, bé perquè l’estudiant no es trobe en condicions de procedir a l’elecció del centre hospitalari, bé per la distància fins al centre concertat, s’abonarà a l’estudiant la totalitat de les despeses ocasionades.
  • Les despeses de desplaçament només s’abonaran en cas d’urgència vital. 
 • Les prestacions farmacèutiques per accident s’abonaran en la seua totalitat per l’Assegurança Escolar, sempre que este reconega la seua relació amb l’accident.
 • L’assistència mèdica inclou, si escau:
  • L’internament sanatorial i la intervenció quirúrgica.
  • El subministrament i la renovació dels aparells de pròtesi i ortopèdics que es consideren necessaris per a l’assistència.
  • El tractament de rehabilitació necessari per a la curació.
  • Les proves mèdiques necessàries per al seu diagnòstic o tractament.
El reemborsament de l’assistència s’ha de sol·licitar en el termini d’un any des de la data de l’accident escolar.

  Indemnitzacions i pensions per incapacitat

  • Si l’accident produïx i es declara una incapacitat permanent i absoluta per als estudis ja iniciats, s’abona una indemnització que oscil·la entre 150,25 euros  i 601,01 euros, fixada proporcionalment al temps d’estudis ja fets i a la disminució de la capacitat ulterior per a una activitat professional.
  • Si l’accident produïx i es declara una gran invalidesa per als estudis, i l’estudiant queda incapacitat per als actes més essencials de la vida, s’abona una pensió vitalícia de 144,24 euros anuals.

  Estes indemnitzacions i pensions s’han de sol·licitar en el termini d’un any des de la data de l’accident escolar.

  Indemnitzacions per mort

  • Si l’accident, en este cas escolar o no, produïra la mort, s’abonarà als familiars 30,05 euros en concepte de despeses de sepeli.

  • Si l’accident es produïra en un lloc diferent al de la residència familiar, estes despeses poden oscil·lar entre 30,05 i 120,20 euros.

  • Si l’estudiant mort tinguera a càrrec cònjuge, parella de fet formalitzada i acreditada pel 221 LGSS, fills, ascendents directes majors de 65 anys o incapacitats per a tot treball, o germans menors d’edat o incapacitats per a tot treball, es concediran 300,51 euros.

  Estes indemnitzacions s’han de sol·licitar en el termini d’un any des de l’endemà de la defunció, si és deguda a un accident escolar; i de cinc anys des de l’endemà de la mort, si és un accident no escolar.

  Prescripció

  Com s’ha indicat, les accions per a reclamar les prestacions derivades de l’accident escolar prescriuen al cap d’un any d’haver-se produït o, en el cas de la indemnització per mort, al cap d’un any o de cinc anys d’haver-se produït la mort, segons la naturalesa de l’accident.
  Complementary Content
  ${loading}