Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Viudetat

ADVERTÈNCIA: Les prestacions per mort i supervivència del SOVI no inclouen la pensió d'orfandat, la pensió a favor de familiars, ni l'auxili per defunció.

Requisits

Amb caràcter general, s'exigix no tindre dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o a sectors laborals pendents d'integració en tal sistema.

Els requisits específics, segons els supòsits, són:

1. Causant pensionista del SOVI amb defunció anterior a l'1-1-67:

 • Per al causant: haver mort a partir de l'1-1-56.
 • Per al sol·licitant:
  • Tindre complits 65 anys a la data de la defunció del causant o ser totalment incapacitat per a tota faena. No obstant això, si en la data mencionada el sol·licitant no haguera arribat a l'edat de 65 anys, però en tinguera més de 50, conserva el dret que se li reconega la pensió en complir els 65 anys.
  • No tindre dret a una pensió de vellesa o invalidesa SOVI.

  • Haver contret matrimoni amb el causant 10 anys abans, com a mínim, de la defunció.

  2. Causant pensionista del SOVI amb defunció posterior al 31-12-66:

  Quan la defunció del pensionista és posterior a l'1-1-67, al sol·licitant se li exigixen idèntics requisits que els establits per tindre dret a la pensió de viudetat del Règim General.

  3. Causant no pensionista del SOVI:

  • Per al causant:
   • Defunció a partir de l'1-1-56.

   • Haver estat afiliat al Retir Obrer Obligatori o acreditar 1.800 dies de cotització al SOVI abans de l'1-1-67.

   • Per al sol·licitant:

    S'exigixen els mateixos requisits que els establits per al supòsit de causant pensionista finat amb anterioritat a l'1-1-67.

   Contingut i quantia

   La prestació és una pensió mensual:

   • Única.

   • Vitalícia.

   • De quantia fixa. A partir de l'1-1-2024, la quantia esmentada és de 528,50 euros mensuals (14 pagues).

   Efectes econòmics

   • Causant no pensionista:
    El dret a la pensió naix l'endemà a aquell en què es produïsca el fet causant, però es fa efectiu a partir del dia primer del mes següent al de la defunció, si la sol·licitud es presenta dins de l'any immediatament següent al mateix. Si es presenta amb posterioritat, la retroactivitat és d'un any des de la data de la sol·licitud.
   • Causant pensionista:
    Efectes idèntics que els assenyalats, si bé, el termini de retroactivitat es reduïx, si és procedent, a tres mesos.

   Prescripció

   • És imprescriptible quan la defunció del causant o el compliment dels 65 anys d'edat pel cònjuge sobrevivent s'haja produït a partir del 22-6-67.
   • En els altres casos, el termini de prescripció és de cinc anys des de la defunció del causant o a partir del compliment dels 65 anys del cònjuge sobrevivent.

   Sol·licituds i documentació

   • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
   • Targeta d'Identificació Fiscal del sol·licitant.
   • Certificació de l'Acta de Defunció.
   • Llibre de Família actualitzat o, si escau, certificat de matrimoni.
   • Només si es troba en alguna d'estes situacions:
    • Si és separat o separada, o divorciat o divorciada, sentència de separació judicial o divorci.
    • Si tinguera més d'un beneficiari assignat al gaudi de la pensió de viudetat, declaració de convivència.
   • Esta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social .
   Complementary Content
   ${loading}