Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Viuvez

ADVERTENCIA: As prestacións por morte e supervivencia do SOVI non inclúen a pensión de orfandade, a pensión en favor de familiares, nin o auxilio por defunción.

Requisitos

Con carácter xeral, esíxese non ter dereito a ningunha outra pensión a cargo dos réximes que integran o Sistema da Seguridade Social ou a sectores laborais pendentes de integración no mesmo.

Os requisitos específicos, segundo os supostos, son:

1. Causante pensionista do SOVI con falecemento anterior a 1-1-67:

 • Para o causante: falecer a partir de 1-1-56.
 • Para o solicitante:
  • Ter 65 anos na data do falecemento do causante ou estar totalmente incapacitado para todo traballo. Non obstante, se nesa data o solicitante non tivese a idade de 65 anos, pero tivese máis de 50, conserva o dereito a que se lle recoñeza a pensión ao facer os 65 anos.
  • Non ter dereito a unha pensión de vellez ou invalidez SOVI.

  • Ter contraído matrimonio co causante 10 anos antes, como mínimo, do falecemento.

  2. Causante pensionista do SOVI con falecemento posterior a 31-12-66:

  Cando o falecemento do pensionista é posterior a 1-1-67, ao solicitante esíxenselle idénticos requisitos que os establecidos para ter dereito á pensión de viuvez do Réxime Xeral.

  3. Causante non pensionista do SOVI:

  • Para o causante:
   • Falecemento a partir de 1-1-56.

   • Ter estado afiliado ao Retiro Obreiro Obrigatorio ou acreditar 1.800 días de cotización ao SOVI antes de 1-1-67.

   • Para o solicitante:

    Esíxense os mesmos requisitos que os establecidos para o suposto de causante pensionista falecido con anterioridade ao 1-1-67.

   Contido e contía

   A prestación consiste nunha pensión mensual:

   • Única.

   • Vitalicia.

   • De contía fixa. A partir do 1-1-2024, a devandita contía é de 528,50 euros mensuais (14 pagas).

   Efectos económicos

   • Causante non pensionista:
    O dereito á pensión nace ao día seguinte a aquel en que se produza o feito causante, pero faise efectivo a partir do día primeiro do mes seguinte ao do falecemento, se a solicitude se presenta dentro do ano inmediatamente seguinte ao mesmo. Se se presenta con posterioridade, a retroactividade é dun ano dende a data da solicitude.
   • Causante pensionista:
    Idénticos efectos que os sinalados, aínda que o prazo de retroactividade se reduce, no seu caso, a tres meses.

   Prescrición

   • É imprescritible cando o falecemento do causante ou o chegar aos 65 anos de idade polo cónxuxe sobrevivente se producise a partir do 22-6-67.
   • Nos demais casos, o prazo de prescrición é de cinco anos dende o falecemento do causante ou a partir de que o cónxuxe sobrevivente chegue aos 65 anos.

   Solicitudes e documentación

   • Documento Nacional de Identidade do solicitante.
   • Tarxeta de Identificación Fiscal do solicitante.
   • Certificación da Acta de Defunción.
   • Libro de Familia actualizado ou, no seu caso, certificado de matrimonio.
   • Só se se atopa nalgunha destas situacións:
    • Se é separado/a ou divorciado/a, sentenza de separación xudicial ou divorcio.
    • Se houbese máis dun beneficiario chamado ao gozo da pensión de viuvez, declaración de convivencia.
   • Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.
   Complementary Content
   ${loading}