Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Vellesa

Requisits

 • Tindre complits els 65 anys d'edat o 60 en el supòsit de vellesa per causa d'incapacitat. Esta incapacitat ha de ser permanent i total per a la professió habitual i no derivada d'accident laboral o malaltia professional.

 • No tindre dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o a sectors laborals pendents d'integració en el règim esmentat, llevat de les pensions de viudetat de què puguen ser beneficiaris.

 • Haver estat afiliat al Règim del Retir Obrer o tindre coberts 1.800 dies de cotització al Règim de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) abans de l'1-1-67.

Contingut i quantia

 • És una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa.
 • Si no existix concurrència amb altres pensions, l'import està constituït per la pensió bàsica més les millores. A partir de l'1-1-2024, este import és de 528,50 euros mensuals.

  No es consideren pensions concurrents la prestació econòmica reconeguda a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la passada guerra civil espanyola, siga quina siga la legislació reguladora, ni el subsidi per ajuda de tercera persona previst en el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, ni les pensions extraordinàries derivades d’actes de terrorisme.

 • Si hi ha concurrència amb altres pensions, l'import és de 513 euros mensuals a partir de l'1-1-2024.

  No obstant això, quan la suma de totes les pensions concurrents i les del SOVI esmentat, una vegada revalorades, siga inferior a la quantia fixada el 2021 per a la pensió d'esta assegurança concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió del SOVI es revalorarà en un import igual a la diferència resultant. Esta diferència no té caràcter consolidable, i es absorbible amb qualsevol increment que puguen experimentar les percepcions de l'interessat, ja siga en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.

  Si existix concurrència amb una pensió de viudetat, la suma de la pensió o pensions de viudetat i la del SOVI no podrà ser superior al doble de la pensió mínima de viudetat corresponent a beneficiaris amb 65 anys o més vigent en cada moment, en còmput anual. Si se supera el límit indicat, es minorarà la quantia de la pensió SOVI en l'import necessari.

 • S'abonen 14 mensualitats a l'any.

 

Efectes econòmics

 • Dia següent al del compliment dels 65 anys d'edat, si la sol·licitud s'ha presentat dins els 30 dies immediatament següents a la data del dit compliment.
 • Des del dia primer del mes següent a la data de sol·licitud, quan esta s'ha presentat passat el termini assenyalat.
 • En el supòsit de vellesa per incapacitat (60 anys com a mínim), el dret es fa efectiu des del dia primer del mes següent a aquell en què es presenta la sol·licitud.

Incompatibilitats / Compatibilitats

Amb el desenvolupament d'una activitat pública o privada:

La percepció de la pensió és incompatible amb la realització de qualsevol treball o activitat pública o privada, per compte aliè o propi, que determine la inclusió del pensionista en un règim de la Seguretat Social.

Amb altres pensions del Sistema de la Seguretat Social o alienes al mateix (amb excepció de les pensions de viudetat de les que puguen ser beneficiaris):

 • De pensions SOVI entre elles:

  Les pensions de l'SOVI són incompatibles entre elles No obstant això, quan concórrega en una mateixa persona el dret a mes d'una d'aquestes pensions, o quan s'estiga gaudint d'una d'elles nasca el dret a una altra, es podrà optar per la més beneficiosa.
 • Amb pensions reconegudes conforme a la normativa del Règim General o dels Règims Especials:

  Sónincompatibles, excepte amb la pensió de viudetat del sistema, si bé, els beneficiaris poden exercitar el dret d'opció per la pensió més favorable.

  No obstant això, la percepció de pensió concebuda a l'empar de l'antiga normativa d'accidents de treball, no impedeix l'obtenció de la pensió del SOVI que poguera correspondre al beneficiari, qualsevol que siga la naturalesa o subjecte que causà la pensió.
 • Amb pensions de treballadors de sectors laborals pendents de la integració prevista en la disposició transitòria vuitena del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per RD  Legislatiu 1/1994, de 20 de juny:

  Sónincompatiblesqualsevol que siga la naturalesa o subjecte que causà (amb excepció de les pensions de viudetat d'aquestes entitats substitutòries que han d'integrar-se en el sistema de la Seguretat Social), si bé, els beneficiaris poden exercitar el dret d'opció per la pensió més favorable.
 • Amb pensions de Classes Passives:

  Les pensions del SOVI sónincompatibles amb les pensions de Classes Passives causades per un mateix subjecte amb posterioritat al 02.05.91, data d'entrada en vigor del RD  691/1991, de 12 d'abril, que estableix el còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social.

  No obstant això, són compatibles quan alguna de les pensions ha sigut causada amb anterioritat a l'establiment del còmput recíproc o per ser diferent el subjecte causant de les pensions, si bé, en aquest cas, la quantia del SOVI serà minorada per concórrer amb altra pensió pública aliena al Sistema. 

  Quan la pensió de Classes Passives siga de viudetat, la pensió del SOVI es reconeixerà en la quantia que procedisca, tenint en compte que la suma d'ambdues pensions no podrà ser superior al doble de l'import de la pensió mínima de viudetat per a beneficiaris amb 65 o més anys que estiga establit en cada moment. Si se supera el límit, es procedirà a la minoració de la quantia de la pensió del SOVI, en l'import necessari per a no excedir el límit indicat.

Amb les prestacions econòmiques establides per Llei 3/2005, de 18 de març:

Les pensions del SOVI són compatibles amb les prestacions econòmiques de caràcter extraordinari, regulades per Llei 3/2005, que s'atorguen als ciutadans d'origen espanyol desplaçats, durant la seua minoria d'edat, a l'estranger en el període comprés entre el 18-07-1936 i el 31-12-1939, com a conseqüència de la Guerra Civil espanyola i que varen desenvolupar la major part de la seua vida fora del territori nacional.

Aquestes prestacions no tindran, en cap cas, la consideració de prestació concorrent a efectes de determinar la quantia de la pensió del SOVI (Iart. 4 Llei 3/2005, de 18 de març).

Sol·licituds i documentació

 • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
 • Targeta d'Identificació Fiscal del sol·licitant.
 • Si l'interessat és casat: Llibre de Família o certificat de matrimoni.
 • Document Nacional d'Identitat del cònjuge i dels familiars majors de 14 anys, que convisquen amb el sol·licitant i al seu càrrec.
 • Esta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}