Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Vellesa

Requisits

 • Tenir complerts els 65 anys d'edat o 60 en el supòsit de vellesa per causa d'incapacitat. Aquesta incapacitat ha de ser permanent i total per a la professió habitual i no derivada d'accident de treball o malaltia professional.

 • No tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o a sectors laborals pendents d'integració en el règim esmentat, tret de les pensions de viduïtat de què puguin ser beneficiaris.

 • Haver estat afiliat al Règim del Retir Obrer o tenir coberts 1.800 dies de cotització al Règim de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) abans de l'1-1-67.

Contingut i quantia

 • Consisteix en una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa.
 • Si no existeix concurrència amb altres pensions, l'import està constituït per la pensió bàsica més les millores. A partir de l'1-1-2024, aquest import és de 528,50 euros mensuals.

  No es consideren pensions concurrents la prestació econòmica reconeguda a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la passada guerra civil espanyola, sigui quina sigui la legislació reguladora, ni el subsidi per ajuda de tercera persona previst en el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, ni les pensions extraordinàries derivades d’actes de terrorisme.

 • Si hi ha concurrència amb altres pensions, l'import és de 513 euros mensuals a partir de l'1-1-2024.

  No obstant això, quan la suma de totes les pensions concurrents i les de l'esmentat SOVI, una vegada revalorades, sigui inferior a la quantia fixada el 2021 per a la pensió d'aquesta assegurança concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió del SOVI es revalorarà en un import igual a la diferència resultant. Aquesta diferència no té caràcter consolidable i és absorbible amb qualsevol increment que puguin experimentar les percepcions de l'interessat, ja sigui en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.

  Si existeix concurrència amb una pensió de viduïtat, la suma de la pensió o pensions de viduïtat i la del SOVI no podrà ser superior al doble de la pensió mínima de viduïtat corresponent a beneficiaris amb 65 anys o més vigent en cada moment, en còmput anual. Si se supera el límit indicat, es minorarà la quantia de la pensió SOVI en l'import necessari.

 • S'abonen 14 mensualitats a l'any.

 

Efectes econòmics

 • Dia següent al del compliment dels 65 anys d'edat, si la sol·licitud s'ha presentat dins els 30 dies immediatament següents a la data de l'esmentat compliment.
 • Des del dia primer del mes següent a la data de sol·licitud, quan aquesta s'ha presentat passat el termini assenyalat.
 • En el supòsit de vellesa per incapacitat (60 anys com a mínim), el dret es fa efectiu des del dia primer del mes següent a aquell en què es presenta la sol·licitud.

Incompatibilitats/compatibilitats

Amb l'exercici d'una activitat pública o privada:

La percepció de la pensió és incompatible amb la realització de qualsevol treball o activitat pública o privada, per compte d'altri o pel seu compte, que determini la inclusió del pensionista en un règim de la Seguretat Social.

Amb d'altres pensions del Sistema de la Seguretat Social o alienes a aquest (excepte les pensions de viduïtat de les que puguin ser beneficiaris):

 • De pensions SOVI entre si:

  Les pensions de l'SOVI són incompatibles entre si. Això no obstant, quan en una mateixa persona concorri el dret a més d'una d'aquestes pensions o quan s'estigui gaudint d'una d'elles i neixi el dret a una altra, es pot optar per la més favorable.
 • Amb pensions reconegudes d'acord amb la normativa del règim general o dels règims especials:

  Són incompatibles, excepte amb la pensió de viduïtat del sistema, tot i que els beneficiaris poden exercir el dret d'opció per la pensió més favorable.

  Això no obstant, la percepció de la pensió concedida a l'empara de l'antiga normativa d'accidents de treball, no impedeix l'obtenció de la pensió del SOVI que li pugui correspondre al beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa o subjecte que causi dret a la pensió.
 • Amb pensions de treballadors de sectors laborals pendents de la integració prevista a la disposició transitòria vuitena del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat per RD  legislatiu 1/1994, de 20 de juny:

  Són incompatibles sigui quina sigui la naturalesa o subjecte que causi dret (excepte les pensions de viduïtat d'aquestes entitats substitutòries que han d'integrar-se en el sistema de la Seguretat Social), tot i que els beneficiaris poden exercir el dret d'opció per la pensió més favorable.
 • Amb pensions de classes passives:

  Les pensions del SOVI són incompatibles amb les pensions de classes passives a les que tingui dret un mateix subjecte amb posterioritat al 2-5-91, data d'entrada en vigor del RD  691/1991, de 12 d'abril, que estableix el còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social.

  No obstant això, són compatibles quan es causi dret a una pensió amb anterioritat a l'establiment del còmput recíproc o per ser un altre el subjecte que causi dret a les pensions, si bé, en aquest cas, la quantia del SOVI es minora per concórrer amb una altra pensió pública aliena al sistema 

  Quan la pensió de classes passives és de viduïtat, la pensió del SOVI es reconeix en la quantia que correspongui, tot i tenint en compte que la suma d'ambdues pensions no pot ser superior al doble de l'import de la pensió mínima de viduïtat per a beneficiaris amb 65 anys o més segons s'estableixi en aquell moment. Si se supera aquest límit, es procedeix a la minoració de la quantia de la pensió del SOVI en l'import necessari per a no excedir el límit assenyalat.

Amb les prestacions econòmiques establertes per la Llei 3/2005, de 18 de març:

Les pensions del SOVI són compatibles amb les prestacions econòmiques de caràcter extraordinari, regulades per la Llei 3/2005, que s'atorguin als ciutadans d'origen espanyol desplaçats, durant la minoria d'edat, a l'estranger en el període inclòs entre el 18-07-1936 i el 31-12-1939, com a conseqüència de la guerra civil espanyola i que van desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional.

Aquestes prestacions no tenen, en cap cas, la consideració de prestació concorrent a efectes de determinar la quantia de la pensió del SOVI (|art. 4 Llei 3/2005, de 18 de març).

Sol·licituds i documentació

 • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
 • Targeta d'Identificació Fiscal del sol·licitant.
 • Si l'interessat és casat: Llibre de Família o certificat de matrimoni.
 • Document Nacional d'Identitat del cònjuge i dels familiars majors de 14 anys, que convisquin amb el sol·licitant i al seu càrrec.
 • Aquesta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}