Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Prestació no econòmica per cura del fill, del menor acollit o d'altres familiars

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure'n una versió simplificada.

Beneficiaris

 • Tots els treballadors per "compte d'altri", tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudisquen dels períodes d'excedència per a tindre cura de cada fill, independentment que siguen naturals o adoptats, o de menors acollits, en els supòsits d'acolliment familiar en delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, encara que siguen provisionals, així com per a tindre cura d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es puga valdre per ell mateix i no exercisca cap activitat retribuïda.

  A este efecte, l'|art.  46.3 del RD  Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, establix que:

  "Els treballadors tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a 3 anys per a tindre cura de cada fill, independentment que siga natural o adoptat, o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o des de la resolució judicial o administrativa".

  "També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a dos anys, llevat que s'establisca una durada major per negociació col·lectiva, per a tindre cura d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es puga valdre per ell mateix i no exercisca cap activitat retribuïda". 

  "L'excedència prevista en este apartat, el període de durada de la qual podrà gaudir-se de manera fraccionada, constituïx un dret individual dels treballadors, hòmens o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generaren este dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa." ...

Contingut/ període computable

Es consideren efectivament cotitzats a l'efecte de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat:

 1. Els tres primers anys del període d'excedència del qual gaudisquen els treballadors, d'acord amb l'art. 46.3 de l'Estatut dels Treballadors (ET), per a tindre cura de cada fill o menor a  càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.
 2. El primer any del període d'excedència del qual els treballadors gaudisquen, d'acord amb el 46.3 de l'ET, per tindre cura d'altres familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat, no es puguen valer per ells mateixos i no exercisquen una activitat retribuïda.

 3. Les cotitzacions fetes durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura d'un menor de 12 anys, en els termes de l'|art.  37.6 de l'ET, es computaran incrementades fins al 100% de la quantia que hauria correspost si s'haguera mantingut sense esta reducció la jornada de treball. Per a la resta de supòsits de reducció de jornada (persones amb discapacitat majors de 12 anys o familiars fins al 2n grau), este increment es referix exclusivament al primer any.

 4. Quan les situacions d'excedència assenyalades en els apartats 1 i 2 hagen estat precedides per una reducció de jornada en els termes previstos en l'art. 37.6 de l'ET, les cotitzacions fetes durant la reducció de jornada es computaran incrementades fins al 100% de la quantia que hauria correspost si s'haguera mantingut sense l'esmentada reducció la jornada laboral.

 5. En el supòsit que no apleguen a gaudir-se completament els períodes assenyalats en els apartats anteriors, es computarà com a cotitzat el període efectivament cotitzat.

 6. S'iniciarà el còmput d'un altre període de cotització efectiva per cada gaudi d'excedència laboral a què puguen donar lloc els successius fills o menors o altres familiars.

Efectes

El període durant el qual el treballador estiga en situació d'excedència laboral per a tindre cura del fill, el menor a càrrec o d'altres familiars té els efectes següents:

 • És computable a l'efecte d'antiguitat.
 • Es té dret a l'assistència a cursos de formació professional.
 • Durant el primer any, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball; si es tracta de famílies nombroses, el termini s'amplia als primers 15 o 18 mesos d'excedència, segons la categoria. Transcorregut el termini corresponent, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

Amb vista al reconeixement de les prestacions per desocupació, tot el període d'excedència:

 • Té la consideració de situació assimilada a la d'alta.
 • No es podrà computar com a ocupació cotitzada per a obtindre eixes prestacions.
 • Per al còmput del període de cotització exigit, es podrà retrotraure el període dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, pel temps equivalent a què el treballador haguera estat en la situació d'excedència forçosa.

Amb vista al reconeixement de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat, el període d'excedència considerat de "cotització efectiva" servirà per a:

 • Acreditar els períodes mínims de cotització que donen dret a les prestacions.
 • Determinar la base reguladora  de la prestació que es cause. A l'efecte del seu còmput, la base de cotització a considerar estarà formada:
  • Per la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 mesos immediatament anteriors a l'inici del període d'excedència laboral per a estar a càrrec del fill, del menor acollit o d'altres familiars.
  • Si no té acreditat el període esmentat de 6 mesos de cotització, es computarà la mitjana de les bases de cotització corresponents al període immediatament anterior a l'inici de l'excedència, que resulten acreditades.
 • Determinar el percentatge aplicable en certes prestacions, com la jubilació.
 • Es considerarà els beneficiaris, durant eixe període, en situació d'alta.

El període en què el treballador estiga en situació d'excedència laboral que excedisca del període considerat de cotització efectiva serà considerat en situació assimilada a la de l'alta per a accedir a les prestacions de la Seguretat Social, excepte pel que fa a la incapacitat temporal, maternitat i paternitat.

Imprescriptibilitat

 • El dret al reconeixement de la prestació no econòmica és imprescriptible, motiu per la qual cosa la persona podrà al·legar-lo en tot moment, podent donar lloc, si és procedent, a la revisió de la quantia de prestacions  ja reconegudes, així com al reconeixement de noves prestacions denegades anteriorment per no haver sigut computat com efectivament cotitzat el període d'excedència amb reserva del lloc de treball.

 • Tal imprescriptibilitat s'entendrà, sense perjuí que els efectes econòmics de la revisió o del reconeixement de la prestació es produïsquen a partir dels 3 mesos anteriors a la data en què es presente la corresponent sol·licitud.

Obligacions de les empreses

 • Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 15 dies des que es produïsca, l'inici i l'acabament del gaudi, per part dels seus treballadors, dels períodes d'excedència laboral per a tindre cura d'un fill, un menor a càrrec o d'altres familiars, amb dret de reserva del lloc de treball.
 • L'omissió d'esta comunicació podrà ser objecte de la corresponent sanció, d'acord amb la gravetat de la infracció i segons el que establix el RD  Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social.

Reducció en les cotitzacions empresarials

Els contractes d'interinitat, que se celebren per a substituir als treballadors en situació d'excedència laboral per cuidar d'un fill, tindran dret a una reducció en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, quan els dits contractes es porten a terme amb beneficiaris de prestacions per desocupació, de nivell contributiu o assistencial, que porten més d'1 any com a perceptors.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Bastarà l'al·legació del període cotitzat corresponent en el moment en que siga necessari justificar la seua procedència.

Complementary Content
${loading}