Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestació familiar en la seua modalitat contributiva

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure'n una versió simplificada.

Beneficiaris

 • Tots els treballadors per "compte d'altri", tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudisquen dels períodes d'excedència per a tindre cura de cada fill, independentment que siguen naturals o adoptats, o de menors acollits, en els supòsits d'acolliment familiar en delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, encara que siguen provisionals, així com per a tindre cura d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es puga valdre per ell mateix i no exercisca cap activitat retribuïda.

A este efecte, l'|art.  46.3 del RD  Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, establix que:

"Els treballadors tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a 3 anys per a tindre cura de cada fill, independentment que siga natural o adoptat, o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o des de la resolució judicial o administrativa".

"També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a dos anys, llevat que s'establisca una durada major per negociació col·lectiva, per a tindre cura d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es puga valdre per ell mateix i no exercisca cap activitat retribuïda". 

"L'excedència prevista en este apartat, el període de durada de la qual podrà gaudir-se de manera fraccionada, constituïx un dret individual dels treballadors, hòmens o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generaren este dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa." ...

Contingut/ període computable

Es consideren cotitzats efectivament a l'efecte de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i atenció a menor:

 1. Els períodes de fins a tres anys d’ excedència que els treballadors gaudisquen, d'acord amb l'article 46.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (ET), en raó de l'atenció de cada fill o menor en règim d'acolliment permanent o de guarda amb finalitats d'adopció.

 2. El tres primers anys del període d'excedència que els treballadors gaudisquen, d'acord amb el 46.3 de l'ET, per a atendre altres familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat, no puguen valer-se per ells mateixos i no exercisquen una activitat retribuïda.

 3. Les cotitzacions realitzades durant els tres primers anys del període de reducció de jornada, en els termes de l’article 37.6 de l’ET, per atenció directa de menor de 12 anys, d’una persona amb discapacitat que no exercisca una activitat retribuïda, del cònjuge o semblant de fet o d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d’edat, accident o malaltia no puguen valer-se per si mateix, i no exercisquen activitat retribuïda, es computaran incrementats fins al 100 % de la quantia que haguera correspost si s’haguera mantingut sense eixa reducció la jornada de treball.

 4. Les cotitzacions realitzades durant els períodes en què es reduïx la jornada segons allò que preveu l’últim paràgraf de l’apartat 4, així com el tercer paràgraf de l’apartat 6, de l’article 37 de l’ET, per a l'atenció del lactant i per a l'atenció a menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, respectivament, es computaran incrementades fins al 100 % de la quantia que haguera correspost si s’haguera mantingut sense eixa reducció la jornada de treball, a l'efecte de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i atenció a menor, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i incapacitat temporal. 

 5. Quan les situacions d'excedència assenyalades en els apartats 1 i 2 hagen estat precedides per una reducció de jornada en els termes que preveu l'art. 37.6 de l'ET, les cotitzacions fetes durant la reducció de jornada es computaran incrementades fins al 100 % de la quantia que hauria correspost si s'haguera mantingut sense la reducció esmentada la jornada laboral.
 6. En el supòsit que no apleguen a gaudir-se completament els períodes assenyalats en els apartats anteriors, es computarà com a cotitzat el període efectivament cotitzat.
 7. S'iniciarà el còmput d'un altre període de cotització efectiva per cada gaudi d'excedència laboral a què puguen donar lloc els successius fills o menors o altres familiars.

Efectes

El període durant el qual el treballador estiga en situació d'excedència laboral per a tindre cura del fill, el menor a càrrec o d'altres familiars té els efectes següents:
 • És computable a l'efecte d'antiguitat.
 • Es té dret a l'assistència a cursos de formació professional.
 • Durant el primer any, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball; si es tracta de famílies nombroses, el termini s'amplia als primers 15 o 18 mesos d'excedència, segons la categoria. Transcorregut el termini corresponent, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.
Amb vista al reconeixement de les prestacions per desocupació, tot el període d'excedència:
 • Té la consideració de situació assimilada a la d'alta.
 • No es podrà computar com a ocupació cotitzada per a obtindre eixes prestacions.
 • Per al còmput del període de cotització exigit, es podrà retrotraure el període dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, pel temps equivalent a què el treballador haguera estat en la situació d'excedència forçosa.

Amb vista al reconeixement de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat, el període d'excedència considerat de "cotització efectiva" servirà per a:

 • Acreditar els períodes mínims de cotització que donen dret a les prestacions.
 • Determinar la base reguladora  de la prestació que es cause. A l'efecte del seu còmput, la base de cotització a considerar estarà formada:
  • Per la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 mesos immediatament anteriors a l'inici del període d'excedència laboral per a estar a càrrec del fill, del menor acollit o d'altres familiars.

  • Si no té acreditat el període esmentat de 6 mesos de cotització, es computarà la mitjana de les bases de cotització corresponents al període immediatament anterior a l'inici de l'excedència, que resulten acreditades.

  • Determinar el percentatge aplicable en certes prestacions, com la jubilació.
  • Es considerarà els beneficiaris, durant eixe període, en situació d'alta.

  El període en què el treballador estiga en situació d'excedència laboral que excedisca del període considerat de cotització efectiva serà considerat en situació assimilada a la de l'alta per a accedir a les prestacions de la Seguretat Social, excepte pel que fa a la incapacitat temporal, maternitat i paternitat.

  Imprescriptibilitat

  • El dret al reconeixement de la prestació no econòmica és imprescriptible, motiu per la qual cosa la persona podrà al·legar-lo en tot moment, podent donar lloc, si és procedent, a la revisió de la quantia de prestacions  ja reconegudes, així com al reconeixement de noves prestacions denegades anteriorment per no haver sigut computat com efectivament cotitzat el període d'excedència amb reserva del lloc de treball.
  • Tal imprescriptibilitat s'entendrà, sense perjuí que els efectes econòmics de la revisió o del reconeixement de la prestació es produïsquen a partir dels 3 mesos anteriors a la data en què es presente la corresponent sol·licitud.

  Obligacions de les empreses

  • Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 15 dies des que es produïsca, l'inici i l'acabament del gaudi, per part dels seus treballadors, dels períodes d'excedència laboral per a tindre cura d'un fill, un menor a càrrec o d'altres familiars, amb dret de reserva del lloc de treball.
  • L'omissió d'esta comunicació podrà ser objecte de la corresponent sanció, d'acord amb la gravetat de la infracció i segons el que establix el RD  Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social.

  Reducció en les cotitzacions empresarials

  Els contractes d'interinitat, que se celebren per a substituir als treballadors en situació d'excedència laboral per cuidar d'un fill, tindran dret a una reducció en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, quan els dits contractes es porten a terme amb beneficiaris de prestacions per desocupació, de nivell contributiu o assistencial, que porten més d'1 any com a perceptors.

  Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

  Bastarà l'al·legació del període cotitzat corresponent en el moment en que siga necessari justificar la seua procedència.

  Complementary Content
  ${loading}