Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestació familiar en la seva modalitat contributiva

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure'n una versió simplificada.

Beneficiaris

 • Tots els treballadors per "compte d'altri", tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudeixin dels períodes d'excedència per tenir cura de cada fill, independentment que siguin naturals o adoptats, o de menors acollits, en els supòsits d'acolliment familiar en delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, encara que siguin provisionals, així com per tenir cura d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer per ell mateix i no exerceixi cap activitat retribuïda.

A aquest efecte, l'|art.  46.3 del RD  Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, estableix que:

"Els treballadors tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill, independentment que siguin naturals o adoptats, o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o des de la resolució judicial o administrativa".

"També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a dos anys, tret que s'estableixi una durada major per negociació col·lectiva, per tenir cura d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer per ell mateix i no exerceixi cap activitat retribuïda". 

"L'excedència prevista en aquest apartat, la durada de la qual es podrà gaudir de manera fraccionada, és un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa." ...

Contingut / període computable

Es consideren efectivament cotitzats a l'efecte de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i cura de menor:

 1. Els períodes de fins a tres anys d’ excedència que els treballadors gaudeixin, d'acord amb l'article 46.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (ET), en raó de la cura de cada fill o menor en règim d'acolliment permanent o de guarda amb finalitats d'adopció.

 2. El tres primers anys del període d'excedència que els treballadors gaudeixin, d'acord amb el 46.3 de l'ET, per tenir cura d'altres familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat, no puguin valer-se per ells mateixos i no exerceixin una activitat retribuïda.

 3. Les cotitzacions realitzades durant els tres primers anys del període de reducció de jornada, en els termes de l’article 37.6 de l’ET, per cura directa de menor de 12 anys, d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda, del cònjuge o semblant de fet o d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateix, i no desenvolupin activitat retribuïda, es computaran incrementats fins al 100 % de la quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut sense l’esmentada reducció la jornada de treball.

 4. Les cotitzacions realitzades durant els períodes en què es redueix la jornada segons allò previst en l’últim paràgraf de l’apartat 4, així com en el tercer paràgraf de l’apartat 6, de l’article 37 de l’ET, per a la cura del lactant i per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, respectivament, es computaran incrementades fins al 100 % de la quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut sense l’esmentada reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i incapacitat temporal. 

 5. Quan les situacions d'excedència assenyalades en els apartats 1 i 2 hagin estat precedides per una reducció de jornada en els termes previstos en l'article 37.6 de l'ET, les cotitzacions fetes durant la reducció de jornada es computaran incrementades fins al 100 % de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense l'esmentada reducció la jornada de treball.
 6. En el supòsit que no s'arribin a gaudir completament els períodes assenyalats en els apartats anteriors, es computarà com a cotitzat el període efectivament gaudit.
 7. S'iniciarà el còmput d'un nou període de cotització efectiva per cada gaudi d'excedència laboral a què puguin donar lloc els successius fills o menors o altres familiars.

Efectes

El període durant el qual el treballador estigui en situació d'excedència laboral per tenir cura del fill, del menor a càrrec o d'altres familiars té els efectes següents:
 • Serà computable a l'efecte d'antiguitat.
 • El beneficiari tindrà dret a assistir a cursos de formació professional.
 • Durant el primer any, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball; si es tracta de famílies nombroses, el termini s'amplia als primers 15 o 18 mesos d'excedència, segons la categoria. Una vegada transcorregut el termini corresponent, la reserva s'aplicarà a un lloc de treball del mateix grup professional o d'una categoria equivalent.
Pel que fa al reconeixement de les prestacions d'atur, tot el període d'excedència:
 • Tindrà la consideració de situació assimilada a la d'alta.
 • No es podrà computar com a període d'ocupació cotitzada per obtenir aquestes prestacions.
 • A l'hora de fer el còmput del període de cotització exigit, es podrà retrotreure el període dels sis anys anteriors a la situació legal d'atur o al moment en què va finalitzar l'obligació de cotitzar pel temps equivalent durant el qual el treballador es va trobar en situació d'excedència forçosa.

Pel que fa al reconeixement de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat, el període d'excedència considerat de "cotització efectiva" servirà per:

 • Acreditar els períodes mínims de cotització que donen dret a les prestacions.
 • Determinar la base reguladora  de la prestació a què es tingui dret. A l'hora de fer el còmput, la base de cotització estarà formada:
  • Per la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici del període d'excedència laboral per tenir cura del fill, del menor acollit o d'altres familiars.

  • Si la persona no té acreditat el període de sis mesos de cotització, es computarà la mitjana de les bases de cotització corresponents al període immediatament anterior a l'inici de l'excedència que estiguin acreditades.

  • Determinar el percentatge aplicable a determinades prestacions, com ara la jubilació.
  • Durant aquest període, es considerarà que els beneficiaris es troben en situació d'alta.

  El període durant el qual el treballador estigui en situació d'excedència laboral que superi el període estipulat com a cotització efectiva es considerarà  en situació assimilada a la d'alta per accedir a les prestacions de la Seguretat Social, tret pel que fa a la incapacitat temporal, la maternitat i la paternitat.

  Imprescriptibilitat

  • El dret al reconeixement de la prestació no econòmica és imprescriptible, motiu pel qual la persona podrà al·legar-lo en tot moment, i pot donar lloc, si escau, a la revisió de la quantia de prestacions  ja reconegudes, així com al reconeixement de noves prestacions denegades anteriorment per no haver estat computat com efectivament cotitzat el període d'excedència amb reserva del lloc de feina.
  • L'esmentada imprescriptibilitat s'entendrà, sense perjudici que els efectes econòmics de la revisió o del reconeixement de la prestació es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data en què es presenti la corresponent sol·licitud.

  Obligacions de les empreses

  • Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 15 dies des que es produeixi, l'inici i l'acabament del gaudi, per part dels seus treballadors, dels períodes d'excedència laboral per tenir cura d'un fill, un menor a càrrec o d'altres familiars, amb dret de reserva del lloc de treball.
  • L'omissió d'aquesta comunicació podrà ser objecte de la corresponent sanció, d'acord amb la gravetat de la infracció i segons el que estableix el RD  Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

  Reducció en les cotitzacions empresarials

  Els contractes d'interinitat, que es portin a terme per substituir els treballadors en situació d'excedència laboral per la cura d'un fill, tindran dret a una reducció en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, quan els esmentats contractes es portin a terme amb beneficiaris de prestacions per desocupació, de nivell contributiu o assistencial, que portin més d'1 any com a perceptors.

  Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

  Serà suficient l'al·legació del període cotitzat corresponent en el moment que calgui justificar-ne la procedència.

  Complementary Content
  ${loading}