Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia / Abonament

Quantia

La quantia de la pensió es calcula aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

 • Base reguladora: es calcula de la mateixa manera que en la pensió de viudetat.

 • Si la mort ha sigut causada per un accident laboral (AL) o una malaltia professional (MP), es concedix, a més, a cada orfe, una indemnització especial d'una mensualitat de la base reguladora.

 • En els casos d'orfandat absoluta, les prestacions corresponents a l'orfe s'incrementaran en els termes i condicions següents:

  1. Quan a la mort del causant no existisca beneficiari de la pensió de viudetat, la quantia de la pensió d'orfandat s'incrementa amb l'import resultant d'aplicar a la base reguladora el 52%.

  2. Quan a la mort del causant existisca algun beneficiari de la pensió de la viudetat, la pensió d'orfandat es podrà incrementar, si escau, en l'import resultant d'aplicar a la base reguladora el percentatge de pensió de viudetat que no s'haguera assignat.

  3. Quan el progenitor sobrevivent beneficiari de la pensió de viudetat mora, es procedirà a incrementar el percentatge de la pensió que tinga reconeguda l'orfe, i se li sumarà el que s'ha aplicat per a determinar la quantia de la pensió de viudetat extingida.

  4. En qualsevol dels casos previstos en els tres paràgrafs, si hi ha diversos orfes amb dret a pensió, el percentatge d'increment que correspon es distribuirà a parts iguals entre tots.

  5. Els increments regulats en els paràgrafs 1 a 4, en cap cas donaran lloc a la superació del límit establit per a les pensions per mort i supervivència. No obstant això, estos increments seran compatibles amb la prestació temporal de viudetat i es podran reconéixer mentre es perceba.

  6. En cas de defunció per AT o MP, la indemnització que es reconega als orfes absoluts s'incrementarà amb la que hauria correspost al cònjuge o a qui haguera sigut cònjuge o parella de fet del difunt. En cas de concórrer diversos beneficiaris, l'increment se'ls distribuirà a parts iguals.

  7. Els increments establits només es podran reconéixer respecte a un dels progenitors, quan concorren en un mateix beneficiari pensions causades pel pare i la mare.

 • Increment de les pensions d'orfandat i a favor de familiars, en determinats casos.

Quan, d'acord amb el que establix l'article 231 del Text Refós de la LGSS, el condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes no puga adquirir la condició de beneficiari de la pensió de viudetat o l'haja perdut, els fills d'este condemnat que siguen titulars de la pensió causada per la víctima del delicte tindran dret a l'increment previst reglamentàriament per als casos d'orfandat absoluta. Disposició Final desena  tres de la Llei 26/2015.

De les quantitats que corresponguen en concepte d'increment de la pensió d'orfandat o a favor de familiars es descomptarà, si escau, l'import que per aliments haja percebut el seu beneficiari a càrrec de la pensió de viudetat suspesa, d'acord amb el que disposa l'article 232 del Text Refós de la LGSS.  

En els casos de violència de gènere, quan el progenitor supervivent haja perdut la condició de beneficiari de la pensió de viudetat, l'orfe tindrà dret als increments previstos per als casos d'orfandat absoluta.
Així mateix, s’assimila a orfe absolut l’orfe d’un sol progenitor conegut.

 • Límit de les prestacions:
  • Si hi ha diversos beneficiaris, la suma de les quanties de totes les pensions per mort i supervivència no podrà superar el 100% de la base reguladora, excepte per a garantir el mínim de pensió vigent en cada moment.

   Esta limitació s'aplica a la determinació inicial de les esmentades quanties, però no afecta les revaloracions periòdiques que procedisquen d'ara endavant.

   A l’efecte de la limitació del 100% de la base reguladora, les pensions d'orfandat tenen preferència sobre les pensions a favor d'altres familiars.

  • El límit del 100% establert amb caràcter general per a la suma de les pensions de viudetat i orfandat es pot superar en cas de concurrència de diverses pensions d’orfandat amb una pensió de viudetat quan el percentatge per aplicar a la corresponent base reguladora per al càlcul d’esta darrera siga superior al 52%, si bé l’import de l’orfandat no podrà superar, en cap cas, el 20% ni la suma d’elles podrà superar el 48% de la base reguladora que corresponga.

   El percentatge màxim per a cada orfe és del 20% i el màxim per repartir entre les orfandats és del 48%, tant si a la viudetat li correspon un 52% o un percentatge superior al 52% (56% o 70%).

  • Quan concorren en un mateix beneficiari pensions causades pel pare i la mare, les pensions originades per cada un dels causants poden arribar fins al 100% de la seua base reguladora.

Abonament

 • La pensió s'abona mensualment, amb dos pagues extraordinàries a l'any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre, excepte en els casos d'accident de treball i malaltia professional, que estan prorratejades dins de les dotze mensualitats ordinàries.
 • La pensió, inclòs l’import de la pensió mínima, es revalora al començament de cada any, d’acord amb el que disposen l’article 58 de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial Decret de revaloració de pensions que es publica anualment.
 • Es garantixen quanties mínimes mensuals per beneficiari. En el cas d'orfandat absoluta, el mínim d'orfandat s'incrementa amb la quantia mínima de la pensió de viudetat del titular de menys de 60 anys sense càrregues familiars, i caldrà distribuir esta quantia entre el nombre d'orfes, si són més d'un.
 • A partir de l'1-1-03, la pensió queda exempta de tributació a l’efecte de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • La pensió s'abonarà:

  • Si l'orfe és menor de 18 anys, a qui el tinga al seu càrrec, sempre que complisca amb l'obligació de mantindre'l i educar-lo, o a qui tinga atribuïda la guarda del menor, si este es troba en situació de desemparament constatat per l'entitat pública competent.

   En el cas que els fills de qui fora condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes, en els termes assenyalats a l'article 231, i siguen menors d'edat o persones amb capacitat judicialment modificada, foren beneficiaris de pensió d'orfandat causada per la víctima, esta pensió no serà abonada a la persona condemnada. Disposició Final desena de la Llei 26/20015.

   En cap cas s'abonarà la pensió a qui fora condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes o de lesions quan l'ofesa pel delicte fora la seua cònjuge o excònjuge, o hi estiguera o haguera estat vinculat a ella per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència, tret que haguera existit reconciliació entre ells.  

  • Si l'orfe és major de 18 anys, se li abonarà directament, llevat que haja sigut declarat incapacitat judicialment, i en este cas s'abonarà a qui tinga atribuïda la seua guarda.

Complementary Content
${loading}