Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Quantia / Abonament

Quantia

La quantia de la pensió es calcula aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

 • Base reguladora: es calcula de la mateixa manera que en la pensió de viduïtat.

 • Si la defunció ha estat conseqüència d'un accident de treball (AT) o d'una malaltia professional (MP), també es concedeix a cada orfe una indemnització  especial d'una mensualitat de la base reguladora.

 • En els casos d'orfandat absoluta, les prestacions corresponents a l'orfe s'incrementaran en els termes i les condicions següents:

  1. Quan a la mort del causant no existeixi beneficiari de la pensió de viduïtat la quantia de la pensió d'orfandat s'incrementa amb l'import resultant d'aplicar a la base reguladora el 52 %.

  2. Quan a la mort del causant existeixi algun beneficiari de la pensió de la viduïtat, la pensió d'orfandat es podrà incrementar, si escau, en l'import resultant d'aplicar a la base reguladora el percentatge de pensió de viduïtat que no s'hagués assignat.

  3. Quan el progenitor que sobreviu mori tot sent el beneficiari de la pensió de viduïtat, s'haurà d'incrementar el percentatge de la pensió que l'orfe tingui reconegut i se li sumarà el que s'hagués aplicat per determinar la quantia de la pensió de viduïtat extingida.

  4. En qualsevol dels supòsits previstos als tres paràgrafs anteriors, si existeixen diversos orfes amb dret a pensió, el percentatge d'increment que correspongui es distribuirà a parts iguales entre tots ells.

  5. Els increments regulats en els paràgrafs 1 a 4 en cap cas donaran lloc a excedir el límit establert per a les pensions per mort i supervivència. No obstant això, aquests increments seran compatibles amb la prestació temporal de viduïtat i es podran reconèixer mentre es percebi.

  6. En cas de defunció per AT o MP, la indemnització que es reconegui als orfes absoluts s'incrementarà amb la que hauria correspost al cònjuge o a qui hagués estat cònjuge o parella de fet del difunt. Quan concorrin diversos beneficiaris, l'increment es distribuirà a parts iguals entre ells.

  7. Els increments establerts només es podran reconèixer respecte a només un dels progenitors quan concorrin en un mateix beneficiari pensions causades pel pare i la mare.

 • Increment de les pensions d'orfandat i a favor de familiars, en determinats casos.

Quan, d'acord amb el que estableix l'article 231 del Text Refós de la LGSS, el condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes no pugui adquirir la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat o l'hagi perdut, els fills d'aquest condemnat que siguin titulars de la pensió causada per la víctima del delicte tindran dret a l'increment previst reglamentàriament per als casos d'orfandat absoluta. Disposició Final desena  tres de la Llei 26/2015.

De les quantitats que corresponguin en concepte d'increment de la pensió d'orfandat o a favor de familiars es descomptarà, si escau, l'import que per aliments hagi percebut el seu beneficiari a càrrec de la pensió de viduïtat suspesa, d'acord amb el que disposa l'article 232 del Text Refós de la LGSS.  

En els casos de violència de gènere, quan el progenitor supervivent hagi perdut la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat, l'orfe tindrà dret als increments previstos per als casos d'orfandat absoluta.
Així mateix, s’assimila a orfe absolut l’orfe d’un sol progenitor conegut.

 • Límit de les prestacions:
  • Si hi ha diversos beneficiaris, la suma de les quanties de totes les pensions per mort i supervivència no podrà excedir el 100 % de la base reguladora, excepte per garantir el mínim de pensió vigent en cada moment.

   Aquesta limitació s'aplica a la determinació inicial de les quanties esmentades, però no afecta les revaloracions periòdiques que siguin aplicables en endavant.

   A l’efecte de la limitació del 100 % de la base reguladora, les pensions d'orfandat tenen preferència sobre les pensions a favor d'altres familiars.

  • El límit del 100 % establert amb caràcter general per a la suma de les pensions de viduïtat i orfandat es pot ultrapassar en cas de concurrència de diverses pensions d’orfandat amb una pensió de viduïtat quan el percentatge per aplicar a la corresponent base reguladora per al càlcul d’aquesta darrera sigui superior al 52 %, si bé l’import de l’orfandat no podrà superar, en cap cas, el 20 % ni la suma d’elles podrà superar el 48 % de la base reguladora que correspongui.

   El percentatge màxim per a cada orfe és del 20 % i el màxim per repartir entre les orfandats és del 48 %, tant si a la viduïtat li correspon un 52 % o un percentatge superior al 52 % (56 % o 70 %).

  • Quan concorrin en un mateix beneficiari pensions causades pel pare i la mare, les pensions originades per cada un dels causants poden arribar fins al 100 % de la seva respectiva base reguladora.

Abonament

 • La pensió s'abona mensualment, amb dos pagaments extraordinaris l'any, que es fan efectius amb les mensualitats de juny i novembre, tret dels casos d'accident de treball i malaltia professional, en què es prorrategen dins de les dotze mensualitats ordinàries.
 • La pensió, inclòs l’import de la pensió mínima, es revalora al començament de cada any, d’acord amb el que disposen l’article 58 de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial Decret de revaloració de pensions que es publica anualment.
 • Es garanteixen quanties mínimes mensuals per beneficiari. En el cas d'orfandat absoluta, el mínim d'orfandat s'incrementa amb la quantia mínima de la pensió de viduïtat del titular de menys de 60 anys sense càrregues familiars, i caldrà distribuir aquesta quantia entre el nombre d'orfes, si són més d'un.
 • A partir de l'1-1-03, la pensió queda exempta de tributació a l’efecte de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • La pensió s'abonarà:

  • Si l'orfe té menys de 18 anys, a qui el tingui sota cura, mentre compleixi amb l'obligació de mantenir-lo i educar-lo, o a qui tingui atribuïda la guarda del menor, si es troba en situació de desemparament constatat per l’entitat pública competent.

   En el cas que els fills de qui fos condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, en els termes assenyalats a l'article 231, i siguin menors d'edat o persones amb capacitat judicialment modificada, fossin beneficiaris de pensió d'orfandat causada per la víctima, aquesta pensió no serà abonada a la persona condemnada. Disposició Final desena de la Llei 26/20015.

   En cap cas, no serà abonada la pensió a qui fos condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes o de lesions quan l'ofesa pel delicte fos la seva cònjuge o excònjuge, o hi estigués o hagués estat vinculat a ella per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència, tret que hagués existit reconciliació entre ells.  

  • Si l'orfe té més de 18 anys, se li abonarà directament a ell, tret que hagi estat declarat incapacitat judicialment, cas en què s'abonarà a qui tingui atribuïda la seva guarda.

Complementary Content
${loading}