Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Jubilació anticipada per raó del grup o activitat professional


L'edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada en aquells grups o activitats professionals els treballs dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre, i acusen elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acrediten en la respectiva professió o treball el mínim d'activitat establert, es troben en situació d'alta o assimilada a la d'alta i complisquen els altres requisits generals exigits.

L'aplicació dels coeficients reductors no pot donar lloc a que l'interessat puga accedir a la pensió de jubilació abans dels 52 anys d'edat. Esta limitació no afectarà els treballadors dels Règims Especials (Mineria del Carbó i Treballadors del Mar) que, en 01-01-08, tinguessen reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació, en este cas, continuaran aplicant-se les regles establertes a la normativa anterior.

Des del 01-01-08, els coeficients reductors no es tindran en compte per a acreditar l'edat exigida per a accedir a la jubilació parcial, a la jubilació anticipada amb la condició de mutualista i a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada, ni tampoc per al percentatge addicional per als treballadors que es jubilen després de l'edat ordinària de jubilació.

S'establirà reglamentàriament el procediment general que ha d'observar-se per rebaixar l'edat de jubilació, on es preveja la realització prèvia d'estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions del treball, la seua incidència en els processos d'incapacitat laboral que genera en els treballadors i les requestes físiques exigides per al desenvolupament de l'activitat.

 

Treballadors inclosos en Estatut Miner

 • Es podrà reconéixer pensió de jubilació, amb una edat inferior a l'ordinària exigida en cada moment, als treballadors per compte d'altri inclosos en l'àmbit de l'Estatut del miner (no compresos en el Règim Especial de la Mineria del Carbó), mitjançant l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació, quan concórreguen circumstàncies de penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat en els termes i les condicions establits en l'escala aprovada a este efecte.

 • L'edat mínima exigida es rebaixarà en un període equivalent al que resulte d'aplicar el coeficient que corresponga, d'acord amb l'escala establida en l'annex al RD  2366/1984, de 26 de desembre, al període "efectivament treballat" en cada una de les categories o especialitats establides, i es descomptaran totes les faltes al treball, a excepció de les baixes mèdiques i les absències autoritzades amb dret a retribució.

 • El període de temps en què es reduïx l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per a determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.

 • Tant la reducció d'edat com el còmput d'eixe període a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió es cause en qualsevol altre Règim diferent del Règim General.

 • Quan la jubilació afecte treballadors que estiguen exercint "simultàniament" una altra activitat o activitats que donen lloc a la seua inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, supòsits de pluriactivitat, la reducció només s'aplicarà a l'efecte de l'edat.

Personal de vol de treballs aeris

 • Es podrà reconéixer pensió de jubilació, amb una edat inferior a l'ordinària exigida en cada moment, als tripulants tècnics de vol, inclosos en l'Ordenança laboral per al personal de les companyies de treballs aeris, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació.

 • L'edat mínima exigida es reduirà en un període equivalent al que resulte d'aplicar al període "efectivament treballat" en cada categoria, del qual es descomptaran totes les faltes al treball, a excepció de les baixes mèdiques i les absències autoritzades amb dret a retribució, el coeficient que corresponga, d'acord amb l'escala establida en el RD  1559/1986, de 28 de juny:

  • El 0,40 en la de pilot i segon pilot.
  • El 0,30 en la de mecànic d'aeronau, navegant operador de fotografia aèria, operador de mitjans tecnològics, fotògraf aeri i operador de càmera aèria.

 • El període de temps en què es reduïx l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per a determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.

 • Tant la reducció d'edat com el còmput d'eixe període de temps a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió es cause en qualsevol altre Règim diferent del Règim General.

 • Quan la jubilació afecte treballadors que estiguen exercint "simultàniament" una altra activitat o activitats que donen lloc a la seua inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, supòsits de pluriactivitat, la reducció només s'aplicarà a l'efecte de l'edat.

Treballadors ferroviaris

 • L'edat mínima exigida en cada moment es reduirà per als treballadors ferroviaris pertanyents o que hagen pertangut a grups i activitats professionals de naturalesa especialment perillosa o penosa, en un temps igual al nombre d'anys que resulte d'aplicar el coeficient que corresponga (0,15 o 0,10), segons l'escala establida en l'|art.  3 del RD  2621/1986, de 24 de desembre, al període temporal "efectivament treballat" en estos grups i activitats, i es descomptaran totes les faltes al treball, excepte les que tinguen per motiu la baixa mèdica i les autoritzades amb dret a retribució per les normes aplicables.

 • El període de temps efectivament treballat computable a esta finalitat s'ha de fixar en un nombre enter (sense fraccions) d'anys i, per això, si en el càlcul d'eixe període hi ha fraccions d'any, les que excedisquen de sis mesos es computen com un any complet i les inferiors no es computen en absolut.

 • Així mateix, les diferents fraccions d'any amb diferent coeficient corresponents a activitats perilloses es computaran, si la suma de totes supera el semestre, per un any complit en l'activitat en què s'acredite la fracció de temps més prolongada.

 • El període que hi haja entre l'edat de jubilació reduïda i l'edat mínima general servirà per determinar el coeficient reductor, si s'escau, aplicable, i es considerarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu d'incrementar el percentatge de pensió aplicable.

 • Tant la reducció d'edat com el còmput d'este període de temps a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió es cause en qualsevol altre Règim diferent del Règim General.

 • Quan la jubilació afecte treballadors que estiguen exercint "simultàniament" una altra activitat o activitats que donen lloc a la seua inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, supòsits de pluriactivitat, la reducció només s'aplicarà a l'efecte de l'edat.

Artistes

 • Els cantants, ballarins i trapezistes podran obtindre la pensió de jubilació a partir dels 60 anys, sense aplicació de coeficients reductors, quan hagen treballat en l'especialitat un mínim de 8 anys durant els 21 anys anteriors a la jubilació.

 • Els altres artistes es podran jubilar a partir dels 60 anys, amb una reducció d'un 8%, en el percentatge de la pensió, per cada any que falte per a complir l'edat ordinària exigida en cada moment.

 • En els dos supòsits previstos, serà requisit indispensable, per a accedir a la jubilació, la condició d'estar donat d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant.

Professionals taurins

 • 55 anys per als matadors de bous, rellonejadors, novellers, banderillers, picadors i toreros còmics, sempre que acrediten estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant i haver actuat en un determinat nombre d'espectacles taurins:

  • Matadors de bous, rellonejadors i novellers, 150 festejos en qualsevol d'estes categories.
  • Banderillers, picadors i toreros còmics, 200 festejos en qualsevol d'estes categories o en alguna de les categories indicades en el paràgraf anterior.

 • 60 anys per als rematadors, sempre que acrediten estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en el moment del fet causant i haver actuat en 250 festejos en qualsevol categoria professional.

 • 65 anys o l'edat ordinària exigida en cada moment, per als mossos d'estocs i de rellons i els seus ajudants.

  No obstant això, es podran jubilar a partir dels 60 anys amb aplicació d'un coeficient reductor d'un 8% per cada any d'anticipació, sempre que acrediten estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant i haver actuat en 250 festejos en qualsevol categoria professional.

Bombers al servici de les administracions i organismes públics

D'acord amb el que preveu el RD 383/2008, de 14 de març, es podrà reconéixer pensió de jubilació, amb una edat inferior a l'ordinària exigida en cada moment, als treballadors per compte d'altri i empleats públics, inclosos al Règim General de la Seguretat Social, que presten servicis com a bombers, en les seues diferents escales, categories o especialitats, en corporacions locals, en comunitats autònomes, en el Ministeri de Defensa, en l'Organisme Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, així com en els consorcis o en les agrupacions que puguen tindre constituïts les administracions expressades.

L'edat ordinària exigida en cada moment per a l'accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulte d'aplicar als anys complets efectivament treballats com a bomber el coeficient reductor del 0,20.
 
L'aplicació de la reducció de l'edat de jubilació en cap cas no donarà peu al fet que l'interessat puga accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en què s'acrediten 35 anys o més de cotització efectiva, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l'exercici de l'activitat de bomber. 

Per al còmput del temps efectivament treballat, es descomptaran totes les faltes a la faena, llevat de les següents:

 • Les que tinguen per motiu la baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, siga laboral o no.
 • Les que tinguen per motiu la suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
 • Les autoritzades en les corresponents disposicions laborals amb dret a retribució.


El període de temps en què es reduïx l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per a determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.

Tant la reducció d'edat com el còmput d'este període a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió s'obtinga en qualsevol altre règim diferent del Règim General.

Membres del Cos de l'Ertzaintza

 • L'edat ordinària exigida en cada moment per a l'accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulte d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del Cos de l'Ertzaintza o com a integrants dels col·lectius que hi van quedar inclosos.

  L'aplicació de la reducció de l'edat de jubilació prevista en el paràgraf anterior en cap cas no donarà peu al fet que l'interessat puga accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en què s'acrediten 35 anys o més d'activitat efectiva i cotització en el Cos de l'Ertzaintza, o en els col·lectius que hi van quedar inclosos, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l'exercici de l'activitat a què es referix el paràgraf anterior.
 • El període de temps en què es reduïsca l'edat de jubilació del treballador, d'acord amb el que establix l'apartat anterior, es computarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per a calcular l'import de la pensió de jubilació.

  Tant la reducció de l'edat com el còmput, a l'efecte de cotització, del temps en què resulte reduïda aquella, que s'establixen a l'apartat anterior, seran d'aplicació als membres del Cos de l'Ertzaintza que hagen estat en situació d'alta per l'activitat esmentada fins a la data en què es produïsca el fet causant de la pensió de jubilació.

  Així mateix, mantindran el dret a estos mateixos beneficis els que, havent arribat a l'edat d'accés a la jubilació que, en cada cas, siga aplicable segons el que establixen els dos primers paràgrafs, cessen en la seua activitat com a membres del Cos esmentat, però que romanguen d'alta per raó de l'exercici d'una activitat laboral diferent, independentment del règim de la Seguretat Social en què queden enquadrats.
 • En relació amb este col·lectiu, s'aplicarà un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l'empresa com per al treballador. 

 • El sistema establit en la Disposició addicional 20a de la LGSS serà aplicable després que en la Comissió Mixta de Quota es faça efectiu un acord de finançament per part de l'Estat de la quantia anual corresponent a les cotitzacions recarregades que s'hagen d'implantar com a conseqüència de la pèrdua de cotitzacions per l'avançament de l'edat de jubilació i per l'increment en les prestacions en els anys en què s'anticipe l'edat de jubilació, en quantia equiparable a la que l'Administració de l'Estat abona en els casos de jubilació anticipada dels membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en el Règim de Classes Passives.

Policías Locales

BONIFICACIÓN POR TRABAJOS COMO POLÍCIA LOCAL (Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre)  
 

 • A partir del 2 de enero de 2019 podrá reconocerse pensión de jubilación con una edad inferior a la ordinaria exigida en cada momento a los Funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades
 • La edad ordinaria de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.
 • La aplicación de la reducción de la edad de jubilación indicada, en ningún caso, dará ocasión a que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad como miembros de la Policía local.
 • Los 37 años de cotización efectiva como policía local, para poder anticipar la edad de jubilación en 6 años con respecto a la edad ordinaria que corresponda, serán exigidos de manera progresiva, de acuerdo con lo establecido a continuación:

Año

Cotización

2019

35 años y 6 meses de cotización efectiva como policía local

2020, 2021, 2022

36 años de cotización efectiva como policía local

2023, 2024, 2025, 2026

36 años y seis meses de cotización efectiva como policía local

2027

37 años de cotización efectiva como policía local

 • La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes reductores se condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para acceder a dicha prestación como los 15 años de cotización como policía local necesarios para poder aplicar el coeficiente.

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación del coeficiente reductor, el tiempo de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía local al servicio de la respectiva entidad local.

Se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:

  1. Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.

  2. Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

  3. Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las correspondientes disposiciones normativas o convencionales
 • Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, serán de aplicación a los miembros de la Policía local que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.
 • El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.
 • Mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación del coeficiente reductor asignado, cesen en su actividad como miembro de la Policía local, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados.
 • En relación a este colectivo, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. La disposición adicional 164 de la ley 6/2018 de PGE 2018 ha establecido un tipo de cotización adicional del 10,6 %, para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,84% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.

 

 

 


Complementary Content
${loading}