Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Xubilación anticipada por razón do grupo ou actividade profesional


A idade ordinaria de xubilación pode ser rebaixada ou anticipada naqueles grupos ou actividades profesionais, cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, perigosa, tóxica ou insalubre, e acusen elevados índices de morbilidade ou mortalidade, sempre que os traballadores afectados acrediten na respectiva profesión ou traballo o mínimo de actividade que se estableza, se atopen en situación de alta ou asimilada á de alta e cumpran os demais requisitos xerais esixidos.

A aplicación dos coeficientes redutores non pode dar lugar a que o interesado acceda á pensión de xubilación con idade inferior a 52 anos. Esta limitación non afectará aos traballadores dos réximes especiais (Minería do Carbón e Traballadores do Mar) que, no 01-01-08, tivesen recoñecidos coeficientes redutores da idade de xubilación, en cuxo caso, seguirán sendo de aplicación as regras establecidas na normativa anterior.

Dende o 01-01-08, os coeficientes redutores non serán tidos en conta para os efectos de acreditar a idade esixida para acceder á xubilación parcial, á xubilación anticipada coa condición de mutualista e a calquera outra modalidade de xubilación anticipada, nin tampouco para a porcentaxe adicional para aqueles que se xubilan despois da idade ordinaria de xubilación.

Establecerase regulamentariamente o procedemento xeral que debe observarse para rebaixar a idade de xubilación, no que se prevea a realización previa de estudos sobre sinistralidade no sector, penosidade, perigosidade e toxicidade das condicións do traballo, a súa incidencia nos procesos de incapacidade laboral que xera nos traballadores e os requirimentos físicos esixidos para o desenvolvemento da actividade.

 

Traballadores incluídos en Estatuto Mineiro

 • Poderá recoñecerse pensión de xubilación, cunha idade inferior á ordinaria esixida en cada momento, aos traballadores por conta allea incluídos no ámbito do Estatuto do Mineiro (non comprendidos no Réxime Especial da Minaría do Carbón), mediante a aplicación de coeficientes redutores da idade de xubilación, cando concorran circunstancias de penosidade, toxicidade, perigosidade ou insalubridade nos termos e condicións establecidos na escala aprobada para o efecto.

 • A idade mínima esixida rebaixarase nun período equivalente ao que resulte de aplicar o coeficiente que corresponda, de acordo coa escala establecida no anexo ao RD  2366/1984, do 26 de decembro, ao período "efectivamente traballado" en cada unha das categorías ou especialidades establecidas, descontándose todas as faltas ao traballo con excepción das baixas médicas e as ausencias autorizadas con dereito a retribución.

 • O período de tempo en que se reduce a idade de xubilación considérase como cotizado, unicamente, para determinar a porcentaxe aplicable á base reguladora.

 • Tanto a redución de idade coma o cómputo dese período para os efectos da porcentaxe serán de aplicación, aínda que a pensión se cause en calquera outro Réxime distinto ao Réxime Xeral.

 • Cando a xubilación afecte traballadores que se encontren realizando "simultaneamente" outra/s actividade/s que dean lugar á súa inclusión nalgún outro Réxime da Seguridade Social, supostos de pluriactividade, a redución só se aplicará para os efectos da idade.

Persoal de voo de traballos aéreos

 • Poderá recoñecerse pensión de xubilación, cunha idade inferior á ordinaria esixida en cada momento, aos tripulantes técnicos de voo, incluídos na Ordenanza Laboral para o persoal das compañías de traballos aéreos, mediante a aplicación de coeficientes redutores da idade de xubilación.

 • A idade mínima esixida reducirase nun período equivalente ao que resulte de aplicar ao período "efectivamente traballado" en cada categoría, do que se descontarán todas as faltas ao traballo con excepción das baixas médicas e as ausencias autorizadas con dereito a retribución, o coeficiente que corresponda, de acordo coa escala establecida no RD  1559/1986, do 28 de xuño:

  • O 0,40 na de piloto e segundo piloto.
  • O 0,30 na de mecánico de aeronave, navegante operador de fotografía aérea, operador de medios tecnolóxicos, fotógrafo aéreo e operador de cámara aérea.

 • O período de tempo en que se reduce a idade de xubilación considérase como cotizado, unicamente, para determinar a porcentaxe aplicable á base reguladora.

 • Tanto a redución de idade coma o cómputo dese período de tempo para os efectos da porcentaxe, serán de aplicación aínda que a pensión se cause en calquera outro Réxime distinto ao Réxime Xeral.

 • Cando a xubilación afecte traballadores que se encontren realizando "simultaneamente" outra/s actividade/s que dean lugar á súa inclusión nalgún outro Réxime da Seguridade Social, supostos de pluriactividade, a redución só se aplicará para os efectos da idade.

Traballadores ferroviarios

 • A idade mínima esixida en cada momento reducirase para os traballadores ferroviarios pertencentes ou que pertencesen a grupos e actividades profesionais de natureza especialmente perigosa ou penosa, nun tempo igual ao número de anos que resulten de aplicar o coeficiente que corresponda (0'15 ou 0'10), segundo a escala establecida no |art.  3 do RD  2621/1986, do 24 de decembro, ao período de tempo "efectivamente traballado" en tales grupos e actividades, descontándose todas as faltas ao traballo agás as que teñan por motivo a baixa médica e as autorizadas con dereito a retribución polas normas aplicables.

 • O período de tempo computable efectivamente traballado a este fin debe ser fixado nun número enteiro (sen fraccións) de anos, para o cal, se no cálculo do devandito período existen fraccións de ano, as que excedan de seis meses se computan como un ano completo e as inferiores non se computan en absoluto.

 • Así mesmo, as diferentes fraccións de ano con distinto coeficiente correspondentes a actividades perigosas computaranse, se a suma de todas elas supera o semestre, por un ano feito na actividade na que se acredite a fracción de tempo máis prolongada.

 • O período que medie entre a idade de xubilación reducida e a idade mínima xeral servirá para determinar o coeficiente redutor, se é o caso, aplicable e considerarase como cotizado para o exclusivo efecto de incrementar a porcentaxe de pensión aplicable.

 • Tanto a redución de idade coma o cómputo dese período de tempo para os efectos da porcentaxe serán de aplicación, aínda que a pensión se cause en calquera outro Réxime distinto ao Réxime Xeral.

 • Cando a xubilación afecte traballadores que se encontren realizando "simultaneamente" outra/s actividade/s que dean lugar á súa inclusión nalgún outro Réxime da Seguridade Social, supostos de pluriactividade, a redución só se aplicará para os efectos da idade.

Artistas

 • Os cantantes, bailaríns e trapecistas poderán causar a pensión de xubilación a partir dos 60 anos de idade, sen aplicación de coeficientes redutores, cando traballen na especialidade un mínimo de 8 anos durante os 21 anteriores á xubilación.

 • Os demais artistas poderán xubilarse a partir dos 60 anos de idade, cunha redución dun 8%, na porcentaxe da pensión, por cada ano que falte para facer a idade ordinaria esixida en cada momento.

 • Nos dous supostos previstos, será requisito indispensable para acceder á xubilación, a condición de atoparse en alta ou en situación asimilada á de alta na data do feito causante.

Profesionais taurinos

 • 55 anos para os matadores de touros, toureiros dacabalo, persoas que lidan xovencos, banderilleiros, picadores e toureiros cómicos, sempre que acrediten estar en alta ou en situación asimilada á de alta na data do feito causante e ter actuado nun determinado número de espectáculos taurinos:

  • Matadores de touros, toureiros dacabalo e persoas que lidan xovencos, 150 festexos en calquera destas categorías.
  • Banderilleiros, picadores e toureiros cómicos, 200 festexos en calquera destas categorías ou nalgunha das categorías indicadas no parágrafo anterior.

 • 60 anos para os toureiros que rematan o touro, sempre que acrediten estar en alta ou en situación asimilada á de alta no momento do feito causante e ter actuado en 250 festexos en calquera categoría profesional.

 • 65 anos ou a idade ordinaria esixida en cada momento, para os mozos de estoques e de aguilladas e os seus axudantes.

  Non obstante, poderán xubilarse a partir dos 60 anos con aplicación dun coeficiente redutor dun 8% por cada ano de anticipación, sempre que acrediten estar en alta ou en situación asimilada á de alta na data do feito causante e ter actuado en 250 festexos en calquera categoría profesional.

Bombeiros ao servizo das administracións e organismos públicos

De acordo co previsto no RD 383/2008, do 14 de marzo, poderá recoñecerse pensión de xubilación, cunha idade inferior á ordinaria esixida en cada momento, aos traballadores por conta allea e empregados públicos, incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social, que presten servizos como bombeiros, nas súas diferentes escalas, categorías ou especialidades, en corporacións locais, en comunidades autónomas, no Ministerio de Defensa, no Organismo Aeroportos Españois e Navegación Aérea, así como nos consorcios ou agrupacións que puidesen ter constituídos as expresadas administracións.

A idade ordinaria esixida en cada momento para o acceso á pensión de xubilación reducirase nun período equivalente ao que resulte de aplicar aos anos completos efectivamente traballados como bombeiro o coeficiente redutor do 0,20.
 
A aplicación da redución da idade de xubilación en ningún caso dará ocasión a que o interesado poida acceder á pensión de xubilación cunha idade inferior aos 60 anos, ou á de 59 nos supostos en que se acrediten 35 ou máis anos de cotización efectiva, sen cómputo da parte proporcional correspondente por pagas extraordinarias, polo exercicio da actividade de bombeiro. 

Para o cómputo do tempo efectivamente traballado, descontaranse todas as faltas ao traballo, agás as seguintes:

 • As que teñan por motivo a baixa médica por enfermidade común ou profesional, ou accidente, sexa ou non de traballo.
 • As que teñan por motivo a suspensión do contrato de traballo por maternidade, paternidade, adopción, acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural.
 • As autorizadas nas correspondentes disposicións laborais con dereito a retribución.


O período de tempo en que se reduce a idade de xubilación considérase como cotizado, unicamente, para determinar a porcentaxe aplicable á base reguladora.

Tanto a redución de idade coma o cómputo dese período para os efectos da porcentaxe serán de aplicación, aínda que a pensión se cause en calquera outro réxime distinto ao Réxime Xeral.

Membros do Corpo da Ertzaintza

 • A idade ordinaria esixida en cada momento para o acceso á pensión de xubilación reducirase nun período equivalente ao que resulte de aplicar o coeficiente redutor do 0,20 aos anos completos efectivamente traballados como membros do Corpo da Ertzaintza ou como integrantes dos colectivos que quedaron incluídos neste.

  A aplicación da redución da idade de xubilación prevista no parágrafo anterior en ningún caso dará ocasión a que o interesado poida acceder á pensión de xubilación cunha idade inferior aos 60 anos, ou á de 59 anos nos supostos en que se acrediten 35 ou máis anos de actividade efectiva e cotización no Corpo da Ertzaintza, ou nos colectivos que quedaron incluídos neste, sen cómputo da parte proporcional correspondente por pagas extraordinarias, polo exercicio da actividade a que se refire o parágrafo anterior.
 • O período de tempo en que resulte reducida a idade de xubilación do traballador, de acordo co establecido no apartado anterior, computarase como cotizado para o exclusivo efecto de determinar a porcentaxe aplicable á correspondente base reguladora para calcular o importe da pensión de xubilación.

  Tanto a redución da idade coma o cómputo, para os efectos de cotización, do tempo en que resulte reducida aquela, que se establecen no apartado anterior, serán de aplicación aos membros do Corpo da Ertzaintza que permanecesen en situación de alta pola devandita actividade ata a data en que se produza o feito causante da pensión de xubilación.

  Así mesmo, manterán o dereito a estes mesmos beneficios os que despois de alcanzar a idade de acceso á xubilación que, en cada caso, resulte da aplicación do establecido nos dous primeiros parágrafos, cesen na súa actividade como membro do devandito Corpo pero permanezan en alta por razón do desempeño dunha actividade laboral diferente, calquera que sexa o réxime da Seguridade Social no que por razón desta queden encadrados.
 • En relación con este colectivo, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre a base de cotización por continxencias comúns, tanto para a empresa coma para o traballador. 

 • O sistema establecido na Disposición adicional 20ª da LGSS será de aplicación despois de que na Comisión Mixta de Cota se faga efectivo un acordo de financiamento por parte do Estado da contía anual correspondente ás cotizacións recargadas que se deban implantar como consecuencia da perda de cotizacións polo adianto da idade de xubilación e polo incremento nas prestacións nos anos en que se anticipe a idade de xubilación, en contía equiparable á que a Administración do Estado aboa nos casos de xubilación anticipada dos membros dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado no Réxime de Clases Pasivas.

Policías Locales

BONIFICACIÓN POR TRABAJOS COMO POLÍCIA LOCAL (Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre)  
 

 • A partir del 2 de enero de 2019 podrá reconocerse pensión de jubilación con una edad inferior a la ordinaria exigida en cada momento a los Funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades
 • La edad ordinaria de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.
 • La aplicación de la reducción de la edad de jubilación indicada, en ningún caso, dará ocasión a que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad como miembros de la Policía local.
 • Los 37 años de cotización efectiva como policía local, para poder anticipar la edad de jubilación en 6 años con respecto a la edad ordinaria que corresponda, serán exigidos de manera progresiva, de acuerdo con lo establecido a continuación:

Año

Cotización

2019

35 años y 6 meses de cotización efectiva como policía local

2020, 2021, 2022

36 años de cotización efectiva como policía local

2023, 2024, 2025, 2026

36 años y seis meses de cotización efectiva como policía local

2027

37 años de cotización efectiva como policía local

 • La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes reductores se condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para acceder a dicha prestación como los 15 años de cotización como policía local necesarios para poder aplicar el coeficiente.

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación del coeficiente reductor, el tiempo de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía local al servicio de la respectiva entidad local.

Se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:

  1. Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.

  2. Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

  3. Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las correspondientes disposiciones normativas o convencionales
 • Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, serán de aplicación a los miembros de la Policía local que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.
 • El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.
 • Mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación del coeficiente reductor asignado, cesen en su actividad como miembro de la Policía local, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados.
 • En relación a este colectivo, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. La disposición adicional 164 de la ley 6/2018 de PGE 2018 ha establecido un tipo de cotización adicional del 10,6 %, para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,84% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.

 

 

 


Complementary Content
${loading}